Hae harjoittelijaksi Kilpailu- ja kuluttajavirastoon!

KKV tarjoaa monipuolisia ja innostavia harjoittelumahdollisuuksia eri alojen korkeakouluopiskelijoille kesällä 2017. Harjoittelusta maksetaan palkkaa 1696 euroa/kuukausi. Harjoittelun ajankohta on pääasiassa 1.6.– 31.8.2017. Kilpailun edistäminen ja Kilpailuvalvonta 1 ja 2 -yksiköissä harjoittelu voidaan sopia myös muuhun ajankohtaan.

Lue lisää harjoittelijoiden kokemuksista KKV:n uutiskirjeestä

 

Hakuaika päättyy 28.2.2017. Hakemukset toimitetaan sähköpostilla KKV:n kirjaamoon kirjaamo@kkv.fi. Merkitse hakemukseen, minkä yksiköiden harjoittelupaikkoja haet.

Harjoittelupaikat 2017

Euroopan kuluttajakeskus
Kilpailun edistäminen
Kuluttajansuoja 1: Kuluttajahallinnon tietojärjestelmän kehittäminen
Kuluttajansuoja 1: Kuluttajakasvatus
Kuluttajansuoja 2 ja 3
Verkostot/Valmismatkaliikevalvonta
Viestintä

 


Euroopan kuluttajakeskus

Koulutusala, jonka opiskelijoita harjoitteluun haetaan: Oikeustiede

Työn kuvaus: Euroopan kuluttajakeskus toimii Kilpailu- ja kuluttajavirastossa tehtävänään lisätä kuluttajien luottamusta asiointiin sisämarkkinoilla. Annamme kuluttajille tietoa ja opastusta rajat ylittävän kaupan kysymyksissä sekä selvittelemme ja sovittelemme riita-asioita tilanteissa, jossa kaupan osapuolet ovat eri jäsenvaltioissa. Lisätietoa Euroopan kuluttajakeskuksesta löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta ecc.fi. Harjoittelijan tärkeimmät tehtävät ovat rajat ylittävän kuluttajakaupan tiedusteluihin vastaaminen sekä yksittäisten kuluttajariitojen selvittelyä ja sovittelua yhteistyössä muissa EU-Jäsenvaltioissa toimivien toimipisteiden kanssa. Lisäksi tehtävään kuuluu puhelinneuvontaa.

Hakijoilta edellytämme: oma-aloitteisuutta, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyvää tuntumaa kuluttajansuojalainsäädäntöön. Odotamme myös hyvää suomen, ruotsin ja englannin kielten taitoa. Työkieli on pääosin englanti. Siviili- ja kauppaoikeuden opinnot tulee olla suoritettuina. EU-oikeuden tuntemisesta on tehtävässä hyötyä.   

Lisätietoja: johtaja Leena Lindström, p. 029 505 3102

 


Kilpailun edistäminen

Koulutusala, jonka opiskelijoita harjoitteluun haetaan: Oikeustiede, taloustiede, kansantalous, laskentatoimi, oikeustaloustiede, tuotantotalous, kunnallishallinto

Työn kuvaus: Kilpailun edistäminen -yksikön toiminnan painopistealueita ovat mm. tasapuolisten kilpailuolosuhteiden turvaaminen julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä (kilpailuneutraliteettivalvonta) sekä taloudellisen kilpailun ja sääntelyn väliset ristiriitatilanteet (kilpailun edistäminen). Yksikkö vastaa lisäksi vuodesta 2017 alkaen hankintalainsäädännön uudistamisen yhteydessä KKV:n tehtäväksi säädetystä hankintalainsäädännön  valvonnasta.

Harjoittelijoiden tehtävät liittyvät Kilpailun edistäminen -yksikön tehtäviin, eli kilpailuneutraliteetin valvontaan, kilpailun edistämiseen ja hankintalainsäädännön valvontaan. Harjoittelijoiden pääasialliset työtehtävät ja sijoittuminen yksikön painopistetoimintoihin riippuvat valittavien harjoittelijoiden osaamisesta, eikä harjoittelijoiden siten edellytetä omaavan osaamista kaikkiin yksikön toiminnan painopisteisiin liittyen. Harjoittelijoiden tehtävät koostuvat muun muassa kilpailuneutraliteettivalvontaan ja hankintojen valvontaan liittyvästä selvitystoiminnasta ja päätösten valmisteluun osallistumisesta sekä rakenteellisten kilpailun esteiden poistamiseen liittyvistä kilpailun edistämisen työtehtävistä. Harjoittelijoiden tehtäviin kuuluu myös muu kilpailun edistäminen, kuten aloitteiden ja lausuntojen laatiminen sekä sidosryhmäyhteistyö.

Hakijoilta edellytämme: Vahva analyyttinen ote, hyvä kirjoitustaito, hyvät tietojenhankkimisvalmiudet, hyvä suomen ja englannin kielen taito ja tavanomaiset tietojenkäsittelyvalmiudet. Perehtyneisyys kilpailuoikeuteen tai kilpailun taloustieteeseen tai kunnallistalouteen katsotaan eduksi. Myös perehtyneisyys hankintalainsäädäntöön katsotaan eduksi. Arvostamme opintojen loppuvaihessa olevaa hakijaa.

Lisätietoja: apulaisjohtaja Arttu Juuti, p. 029 505 3614

 


Kuluttajansuoja 1: Kuluttajahallinnon tietojärjestelmän kehittäminen

Koulutusala, jonka opiskelijoita harjoitteluun haetaan: Informaatiotutkimus, tilastotiede, tietojenkäsittely,  viestintätieteet

Työn kuvaus: Harjoittelija osallistuu kuluttajahallinnon tietojärjestelmän KUTI:n ylläpitoon ja  parantamiseen, sekä viraston verkkopalveluiden kehittämiseen. KUTI on yhteinen tietojärjestelmä maistraattien kuluttajaneuvonnalle ja kuluttaja-asiamiehelle.  Järjestelmä ottaa vastaan kuluttajien yhteydenotot ja niistä saadaan tietoa toiminnan suunnitteluun. Virasto on  myös kehittänyt sovelluksen verkkoasiointiin ja kehitystyö jatkuu. Sovellus on nyt käytössä reklamaatio-apurissa, joka opastaa kuluttajaa tekemään valituksen.

Tehtävät voivat olla testaamista, tietojen oikeellisuudesta huolehtimista. dokumentointia, kerättyjen tietojen analysoimista ja raportointia ja osallistumista sovelluksen toiminnallisuuksien kehittämiseen.

Hakijoilta edellytämme: Tehtävässä on eduksi, jos tuntee julkaisujärjestelmiä, palveluarkkitehtuuria ja tietokantarakenteita. Myös harrastuneisuus ja kiinnostus sähköisten toimintamallien kehittämiseen on hyvä. Perusohjelmien (mm. Excel) hallinta tarvitaan sekä ruotsinkielen taitoa. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä reipas työote ovat tarpeen.

Lisätietoja: johtaja Marjatta Turunen, p. 029 505 3000 (vaihde)

 


Kuluttajansuoja 1: Kuluttajakasvatus

Koulutusala, jonka opiskelijoita harjoitteluun haetaan: Viestintätieteet, kuluttajaekonomia, opetus ja kasvatus, oikeustieteet, kauppatieteet

Työn kuvaus: Harjoittelija osallistuu kuluttajakasvatuksen ja -valistuksen hankkeisiin. Tehtäviin kuuluu sisällön tuottaminen kuluttaja-asioista yhdessä asiantuntijoiden kanssa Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuille, postaukset kuluttajaneuvonta.fi Facebook-sivulle, Teksti-TV yhteistyö ja viikon vinkkien laatiminen sekä KukaKasvattaaKetä-blogiin kirjoittaminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu EU-komission Consumer Classroom -verkkohankkeen sisällönvientiin, tuotantoon ja arviointiin osallistuminen.

Hakijoilta edellytämme: Tieto- ja viestintätekniset taidot, erityisesti verkkokirjoittaminen, sosiaalisen median tuntemus, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja organisointikyky, englannin ja ruotsin taito. Kiinnostus tiedon visualisointiin luetaan eduksi

Lisätietoja: johtaja Marjatta Turunen, p. 029 505 3000 (vaihde)

 


Kuluttajansuoja 2 ja 3

Koulutusala, jonka opiskelijoita harjoitteluun haetaan: Oikeustiede

Työn kuvaus: Harjoittelijaa haetaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV ) kuluttaja-asioiden vastuualueelle Kuluttajansuoja 2 ja 3 yksikköihin. Yksikköjen tehtäviin kuuluu mm. kuluttaja-asiamiehen valvontatehtävät (kuluttajansuojalain noudattaminen), vaikuttaminen lainsäädäntöön, kuluttajien avustaminen oikeudessa sekä alue- ja paikallishallinon ohjaus kuluttajaoikeuden alalla. Harjoittelijan tehtävänä on avustaa lakimiehiä valvontatehtävissä. Harjoittelijan tehtäviin kuuluu myös osallistuminen KKV:n yrityksille antamaan puhelinneuvontaan kuluttajaoikeudellisissa  asioissa.

Hakijoilta edellytämme: Hakijoilta edellytämme hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä ruotsin ja englannin kielen taitoa, tavanomaisia tietotekniikkavalmiuksia, oma-aloitteisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.  

Lisätietoja: apulaisjohtaja Outi Haunio-Rudanko, p. 029 505 3000 (vaihde) ja apulaisjohtaja Päivi Seppälä, p. 029 505 3000 (vaihde)

 


Verkostot/Valmismatkaliikevalvonta

Työn kuvaus: Harjoittelijan tehtäviin kuuluu avustaminen valvontatyössä kesälomien aikana. Lisäksi harjoittelijan tehtäviin kuuluu matkatoimistojen aikaisemmin toimittamien taloudellisten tietojen analysointi ja tietojen syöttäminen valvontatyökaluun.

Hakijoilta edellytämme: Edellytämme harjoittelijalta hyvää suomen, rutosin ja englannin kielen taitoa sekä hyvää toimisto-ohjelmien osaamista. 

Lisätietoja: apulaisjohtaja Petteri Lehtonen, p. 029 505 3000 (vaihde)

 


Viestintä

Koulutusala, jonka opiskelijoita harjoitteluun haetaan: Viestintä tai muut valtio-/yhteiskuntatieteet

Työn kuvaus: Työ tulee sisältämään mediapalvelua (toimittajien soittoihin vastaaminen ja haastateltavien etsiminen), median ja viraston sosiaalisen median kanavien seurantaa, viraston verkkosivujen ja intranetin päivitystä sekä mahdollisesti myös muissa viestintäyksikön tehtävissä avustamista.

Hakijoilta edellytämme: Odotamme hakijalta suomen kielen hyvää kirjallista ja suullista ilmaisua sekä hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa. Arvostamme monipuolisia it-taitoja ja kykyä oppia uusia ohjelmia. Kokemus videoiden tekemisestä ja hakukoneoptimoinnista lasketaan hakijalle eduksi. 

Lisätietoja: Viestintäjohtaja Laura Salmi, p. 029 505 3174


Päivitetty 5.1.2016 Tulosta