Kuluttajataidot opetuksessa

Kuluttaja- ja taloustaidot määritellään valtioneuvoston perusopetuksen tuntijako-asetuksessa keskeisiksi tarpeellisiksi tiedoiksi ja taidoiksi.

Kuluttaja- ja taloustaidoilla tähdätään

 • omatoimiseen ja kriittiseen tiedonhankintaan,
 • tieto- ja viestintäteknologian käyttöön,
 • arjenhallintaan,
 • eettiseen ajatteluun ja toimintaan,
 • aktiiviseen kansalaisuuteen
 • yhteiskunnalliseen ajatteluun ja toimintaan,
 • kestävän kehityksen edistämiseen.

Tavoiteltavana osaamisena nähdään myös talous- ja kuluttajataidot osana matemaattis-luonnontieteellistä ajattelua ja soveltamista.

Kuluttajakasvatus on osa kestävään tulevaisuuteen tähtäävää yhteiskunnallista kasvatusta. Kuluttajakasvatukseen sisältyy Brundtlandin komission määrittelemät kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta; taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja ekologinen kestävyys osa-alueineen.

Kuluttajakasvatuksella tarkoitetaan elämäntaitojen opettamista, arkisen elämänpiirin ja sen ilmiöiden avaamista ja selittämistä kasvatuksellisella otteella. Tavoitteena on arjen osaaminen, jota tarvitaan menestymiseen omassa elämässä ja globaalin yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä.

Kestävä kulutus ja medialukutaito ovat
kuluttajakasvatuksen avainteemat

Kuluttajakasvatus määritellään Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajakasvatuksen tueksi tarkoitetuissa aineistoissa Kuluttajakompetenssien oppiminen - kuluttajakasvatuksen strategiaa. Kuluttajakasvatuksen tavoitteet perustuvat kahteen laaja-alaisen osaamisen avainteemaan:

 • kestävä kulutus
 • media- ja teknologialukutaito.

Nämä avainteemat ovat tärkeitä kuluttajakasvatuksen painopisteitä, jotka integroidaan kaikkiin kuluttajakasvatuksen neljään osaamisalueeseen, jotka ovat:

 • kotitalouden hallinta ja osallisuus
 • kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet
 • yksityistalous
 • markkinointi ja kaupallinen media.

Oppimateriaalit
Valtioneuvoston perusopetuksen tuntijako-asetus, 422/2012 3§


Päivitetty 9.3.2014 Tulosta