Haku

Näytä hakuehdot

Hakuosumat

Hakusi hakusanalla Kilpailunrajoitus tuotti  26 osumaa.

Korkein hallinto-oikeus määräsi seuraamusmaksun Valion maitohinnoittelusta

Uutinen 29.12.2016

Korkein hallinto-oikeus piti Valion maitohinnoittelua kiellettynä kilpailun rajoittamisena ja määräsi 70 miljoonan...

Neutraliteettiasioiden tutkimisessa noudatettava menettely

Verkkosivu

KKV voi toimia neutraliteettiasioissa toimenpidepyyntöjen perusteella tai oma-aloitteisesti. Menettelyn päävaiheet...

KKV:n priorisointivelvoite

Verkkosivu

Kilpailuneutraliteetin puutteita koskevat yhteydenotot ja toimenpidepyynnöt saattavat ruuhkauttaa KKV:n niin, että...

Kilpailulain 4 a luvun soveltamista koskevat oikeuslähteet

Verkkosivu

Kilpailuneutraliteettivalvontaan liittyvät oikeusohjeet ja -lähteet ovat itse lakitekstissä ja sitä koskevissa...

Seuraamusmaksu

Verkkosivu

Elin­kei­non­har­joit­ta­jal­le tai näi­den yh­teen­liit­ty­mäl­le, jo­ka rik­koo kil­pai­lu­lain 5 tai 7 §:n tai...

EU:n kilpailusäännöt

Verkkosivu

Eu­roo­pan unio­nin kil­pai­lusään­tö­jen kes­kei­se­nä teh­tä­vä­nä on toi­mi­van kil­pai­lun ai­kaan­saa­mi­sen...

Tarjouskartellit

Verkkosivu

Kiel­let­yllä tar­jous­kar­tel­lilla tarkoitetaan so­pi­musta tai sii­hen rin­nas­tet­ta­vaa jär­jes­te­lyä, jos­sa...

Tuotannon rajoittaminen tai hankintalähteiden tai markkinoiden jakaminen

Verkkosivu

Keskenään kilpailevien yritysten yhdessä sopima tuotannon rajoittaminen tai hankintalähteiden tai markkinoiden...

Hintakartellit ja hintasuositukset

Verkkosivu

Hin­ta­kar­tel­lilla tarkoitetaan jär­jes­te­lyä, jos­sa sa­mal­la tuo­tan­to- tai ja­ke­lu­por­taal­la toimivat...

Toimitus- ja jakelusopimuksiin liittyvät kilpailunrajoitukset

Verkkosivu

Toi­mi­tus- ja ja­ke­luso­pi­muk­set ovat eri tuo­tan­to- tai ja­ke­lu­por­taal­la toi­mi­vien yri­tys­ten vä­li­siä...


Päivitetty 20.1.2014 Tulosta