Haku

Näytä hakuehdot

Hakuosumat

Hakusi hakusanalla Määräävä markkina-asema tuotti  15 osumaa.

Seuraamusmaksu

Verkkosivu

Elin­kei­non­har­joit­ta­jal­le tai näi­den yh­teen­liit­ty­mäl­le, jo­ka rik­koo kil­pai­lu­lain 5 tai 7 §:n tai...

Määräävä markkina-asema päivittäistavarakaupassa

Verkkosivu

Kilpailulain 4a §:n mukaan päivittäistavarakaupan markkinoilla sellaiset yritykset ovat määräävässä markkina-asemassa...

Muut mää­rää­vän mark­ki­na-ase­man vää­rin­käy­tön muo­dot

Toi­mi­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­mi­nen Elin­kei­non­har­joit­ta­jat saa­vat ylei­ses­ti ot­taen, oli­vat­pa ne...

Hinnoitteluun liittyvät väärinkäytön muodot

Verkkosivu

Saa­lis­tus­hin­noit­te­lu Saa­lis­tus­hin­noit­te­lul­la tar­koi­te­taan ti­lan­net­ta, jos­sa mää­rää­väs­sä...

Määräävän markkina-aseman väärinkäytön muotoja

Verkkosivu

Mää­rää­vää mark­ki­na-ase­maa tai sen saa­vut­ta­mis­ta ei ole kiel­let­ty lais­sa. Vain mää­rää­vän mark­ki­na-ase­...

Miten määräävä markkina-asema todetaan?

Verkkosivu

Re­le­van­ttien markkinoiden määrittely Yri­tyk­sen koh­taa­man kil­pai­lu­pai­neen ana­ly­soin­ti ta­pah­tuu tie­tyn...

Mitä määräävällä markkina-asemalla tarkoitetaan?

Verkkosivu

Mää­rää­vän mark­ki­na-ase­man vää­rin­käyt­tö on kiel­let­tyä se­kä kil­pai­lu­lain 7 § et­tä Eu­roo­pan unio­nin...

Kilpailunrajoitukset

Verkkosivu

Toimiva taloudellinen kilpailu Toimivaan taloudelliseen kilpailuun kuuluu yritysten vapaus päästä markkinoille ja...

Kilpailuvalvonta, kilpailun edistäminen ja hankintojen valvonta

Verkkosivu

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) turvaa taloudellista kilpailua puuttumalla tarvittaessa kilpailunrajoituksiin,...

Kilpailuvirasto esittää Valiolle 70 miljoonan euron sakkoja määräävän aseman väärinkäytöstä maitomarkkinoilla

Uutinen 20.12.2012

Kilpailuvirasto esittää, että markkinaoikeus määräisi Valio Oy:lle 70 miljoonan euron seuraamusmaksun määräävän asema...


Päivitetty 20.1.2014 Tulosta