Kuluttaja-asiamiehen valvontatehtävät

Kuluttaja-asiamiehelle kuuluu valvontatehtäviä useiden lakien nojalla. Kuluttaja-asiamiehen valvontatoiminnan perustan muodostaa kuitenkin selkeästi se laaja yleistoimivalta, joka kuluttaja-asiamiehellä on kuluttajansuojalain noudattamisen valvojana. Tämä valvontavaltuus kattaa monissa tapauksissa nekin toiminnot, joiden osalta lakiin on otettu erillinen kuluttaja-asiamiehen valvontaa koskeva säännös.

Kuluttajansuojalain 2 luvun säännösten nojalla annetut asetukset ja määräykset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 16 §:n kieltoseuraamus koskee myös lain 2 luvun säännösten nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaista markkinointia. Näin ollen kuluttaja-asiamiehen markkinoinnin valvontavaltuudet koskevat myös näitä.

 • Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa
 • Asetus eräiden kuluttajansuojalain 7 luvun säännösten soveltamista koskevista poikkeuksista
 • KTM:n päätös kuluttajansuojalain 7 luvun eräiden säännösten soveltamisesta
 • Asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa
 • Asetus autojen polttoainekulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta

Yhteistoimintavelvoitteet

Kuluttaja-asiamiehellä on rinnakkainen / päällekkäinen valvontatoimivalta muutamien erityisvalvontaviranomaisten kanssa. Niiden osalta aineelliseen lainsäädäntöön on kirjattu myös erityisiä velvoitteita toimia yhteistyössä

 • Finanssivalvonnasta annetun lain 46 §:n mukaan Finanssivalvonnan ja kuluttaja-asiamiehen on oltava tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä keskenään.
 • Yhteistoimintavelvoitteista Finanssivalvonnan kanssa säädetään myös muun muassa seuraavissa säännöksissä

- Kuluttajansuojalain 7 luvun 51 §
- Arvopaperimarkkinalain 1 luvun 6 §
- Sijoituspalvelulain 1 luvun 20 §
- Maksupalvelulain 9 luvun 83 §

 • Tietoyhteiskuntakaaren 308 §:n mukaan Liikenne- ja viestintäministeriön, Viestintäviraston, tietosuojavaltuutetun, kilpailuviranomaisten, kuluttajaviranomaisten sekä markkinavalvonta- ja tuoteturvallisuusviranomaisten on tietoyhteiskuntakaaren mukaisia tehtäviä hoitaessaan oltava tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä.

EU:n yhteistyöasetuksen mukainen toiminta

Vuonna 2004 tuli voimaan EY:n kuluttajansuojaa koskeva yhteistyöasetus (2006/2004). Kunkin maan valvontaviranomaiset raportoivat lainrikkomustapauksista yhteiseen tietopankkiin. Viranomaiset voivat pyytää verkoston jäseniltä tutkinnallista apua ja ryhtymään toimenpiteisiin. Tavoitteena on estää yhdessä maassa todettu lainvastainen toiminta muissa maissa ja sitä kautta parantaa kuluttajien luottamusta sekä lainmukaisesti toimivien yritysten kilpailuedellytyksiä. Yhteistyöasetus koskee näitä direktiivejä:

Direktiivi/Asetus

Toimivaltaiset viranomaiset Suomessa

Direktiivi 2006/114/EY (harhaanjohtava ja vertaileva mainonta)

 • KKV / kuluttaja-asiamies

Direktiivi 2011/83/EU (kuluttajaoikeusdirektiivi)

 • KKV / kuluttaja-asiamies

Direktiivi 2008/48/EY (kulutusluotot)

 • Finanssivalvonta (Fiva)
 • KKV / kuluttaja-asiamies

Direktiivi 2010/13/EU (audiovisuaaliset mediapalvelut)

 • KKV / kuluttaja-asiamies
 • Viestintävirasto

Direktiivi 90/314/ETY (pakettimatkat)

 • KKV / kuluttaja-asiamies

Direktiivi 93/13/ETY (kohtuuttomat sopimusehdot)

 • KKV / kuluttaja-asiamies

Direktiivi  2008/122/EY (aikaosuudet, pitkäkestoiset lomatuotteet)

 • KKV / kuluttaja-asiamies

Direktiivi 98/6/EY (hintamerkinnät)

 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • Lounais-Suomen aluehallintovirasto
 • KKV / kuluttaja-asiamies
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
 • Itä-Suomen aluehallintovirasto
 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
 • Lapin aluehallintovirasto

Direktiivi 1999/44/EY (kulutustavaran kauppa)

 • KKV / kuluttaja-asiamies

 

Direktiivi 2000/31/EY (sähköinen kaupankäynti)

 • KKV / kuluttaja-asiamies
 • Viestintävirasto

Direktiivi 2001/83/EY (ihmisille tarkoitetut lääkkeet) artiklat 86-100

 • KKV / kuluttaja-asiamies
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Direktiivi 2002/65/EY (rahoituspalvelujen etämyynti)

 • Finanssivalvonta (Fiva)
 • KKV / kuluttaja-asiamies

Asetus (EY) No 261/2004 (ylivarausasetus)

 • KKV / kuluttaja-asiamies
 • Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Direktiivi 2005/29/EY (sopimattomat kaupalliset menettelyt)

 • Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
 • Finanssivalvonta (Fiva)
 • KKV / kuluttaja-asiamies
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Direktiivi 2002/58/EY (sähköinen viestintä) artikla 13

 • Tietosuojavaltuutetun toimisto

Asetus (EU) N:o 1177/2010 (matkustajien oikeudet meri- ja sisävesiliikenteessä)

 • KKV / kuluttaja-asiamies
 • Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Asetus (EU) N:o 181/2011 (matkustajien oikeudet linja-autoliikenteessä)

 • KKV / kuluttaja-asiamies
 • Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Päivitetty 27.10.2014 Tulosta

Kuluttaja-asiamiehen toiminta