Kuluttaja-asiamiehen valvonnan priorisointiperiaatteet

Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain mukaan ”Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asioissa ja kuluttaja-asiamiehen on erityisesti toimittava aloilla, joilla on kuluttajien kannalta huomattavaa merkitystä tai joilla voidaan olettaa yleisimmin esiintyvän ongelmia kuluttajan asemassa”.

Laki asettaa kehikon, jonka sisällä kuluttaja-asiamies priorisoi käsiteltäväksi otettavia asioita aiheen, puuttumiskynnyksen, keinovalikoiman ja käytettävissä olevien resurssien perusteella.

Aihevalinta

Kuluttajan kannalta merkityksellisten alojen ja kuluttajaongelmien hahmottamiseksi kuluttaja-asiamies seuraa ja analysoi muun muassa seuraavia asioita:

 • kuluttajan asemaan vaikuttavat yhteiskunnallisesti merkittävät ilmiöt
 • kuluttajien yhteydenotot, joita tulee kuluttaja-asiamiehelle ja kuluttajaneuvontaan yhteensä noin 80 000 kappaletta vuodessa. Yhteydenotot tallennetaan kuluttajahallinnon tietopankkiin ja niitä hyödynnetään kuluttaja-asiamiehen valvontatyössä. Ilmoituksiin ei vastata henkilökohtaisesti. Lisätietoa kuluttaja-asioiden neuvonta- ja asiointipalveluista  
 • EU:n kuluttajamarkkinoiden tulostaulu, joka sisältää mm. 50:tä toimialaa koskevan kuluttajakyselyn
 • lainsäädännön muutokset ja uuden lainsäädännön vakiinnuttaminen käytäntöön
 • eri toimialojen rakenteessa, kilpailutilanteessa sekä hinnoittelu-, sopimusehto- tai asiakaspalvelukäytännöissä tapahtuvien muutosten vaikutukset kuluttajan asemaan

Puuttumiskynnys

Kuluttaja-asiamies arvioi käsiteltäväksi otettavan asian laajuutta ja vaikutuksia seuraavien kriteerien perusteella:

 • onko kyseessä yksittäistapaus vai koskeeko asia useampaa kuluttajaa tai suurta kuluttajajoukkoa?
 • kuinka suuri taloudellinen merkitys asialla on kuluttajille?
 • onko kyseessä yrityksen yleinen tai toimialalle tyypillinen toimintatapa, joka tulee toistumaan, ellei siihen puututa?
 • onko kyseessä uusi lainvastainen menettelytapa, joka on syytä saada hallintaan ennen kuin se yleistyy markkinoilla?
 • onko kyseessä sellainen toimiala tai yritys, jonka toimintaan kuluttaja-asiamies on jo aikaisemmin puuttunut ja jolla on mahdollisesti jo voimassa oleva kielto?
 • onko kyseessä yleisen lainkuuliaisuuden kannalta merkityksellinen asia: toimiiko yritys toistuvasti piittaamattomasti tai rikkoo selvästi kuluttajansuojan perusperiaatteita?
 • onko asialla ennakkopäätösarvoa, vaikka se olisikin yksittäistapaus?

Kuluttaja-asiamies valitsee keinon, jolla saadaan tilanteeseen nähden paras mahdollinen vaikuttavuus käytettävissä olevilla resursseilla. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi

 • informaation lähettäminen yritykselle tai koko toimialalle
 • kuluttajavalistus
 • yhteistyö ja vaikuttaminen toimialajärjestön kanssa yritysten toimintatapojen muuttamiseksi
 • selvityspyynnön lähettäminen yksittäiselle yritykselle
 • sitoumuksen pyytäminen yritykseltä
 • kielto
 • markkinaoikeushakemus
 • kuluttajan avustaminen oikeudessa
 • ryhmävalitus
 • ryhmäkanne

Asiasanat: Kuluttaja-asiamies
Päivitetty 11.3.2016 Tulosta