KKV:n tavoitteet vuosille 2017—2020

Toiminta-ajatuksemme

Kilpailu- ja kuluttajavirasto turvaa toimivan taloudellisen kilpailun ja kuluttajansuojan.

Visiomme

Taloudellisen kilpailun ja kuluttajansuojan turvaaminen ylläpitävät markkinajärjestystä, johon kuluttajat luottavat ja joka luo edellytyksiä taloudelliselle kasvulle. Olemme arvostettu, uskottava ja tärkeäksi koettu asiantuntija, vaikuttaja ja yhteistyökumppani – myös kansainvälisesti.

Toimivat markkinat luovat vaurautta koko yhteiskuntaan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) turvaa markkinoiden toimivuutta. Toimintamme perusta on kilpailusääntöjen ja kuluttajansuojaa koskevan lainsäädännön noudattamisen valvonta. Teemme kilpailua ja kuluttajansuojaa koskevia selvityksiä sekä vaikutamme lainsäädännön kehittämiseen aloitteilla ja lausunnoilla. Kilpailun turvaamisella tähtäämme siihen, että kuluttajille on tarjolla kilpailevia vaihtoehtoja. Kuluttajansuoja puolestaan huolehtii siitä, että kuluttajalla on käytettävissään riittävät ja oikeat tiedot valintojen tekemiseksi, että markkinoinnissa ja asiakassuhteissa käytetyt menettelyt ovat asianmukaiset ja että sopimusehdot ovat kohtuulliset.

Kilpailuvalvonta poistaa markkinoilta kilpailun esteitä. Kuluttajansuoja vahvistaa kuluttajien luottamusta markkinoihin, jolloin niillä uskalletaan toimia ja tehdä ostoksia.


Tehtävämme on

 • turvata terve ja toimiva kilpailu

 • turvata kuluttajien luottamus siihen, että markkinoilla toimitaan sovittujen pelisääntöjen mukaan ja että häiriötilanteet selvitetään nopeasti

 • lisätä taloudellista tehokkuutta sekä yksityisessä että julkisessa toiminnassa

 

Mitä haluamme saada aikaan seuraavien vuosien aikana?

Viraston kilpailuvastuualuetta ja kuluttajavastuualuetta koskevat yhteiset tavoitteet

 • Hyödynnämme kilpailuvalvonnan ja kuluttajansuojan synergioita markkinoiden toimivuuden turvaamisessa.

 • Tiivistämme eri viranomaisten välistä yhteistyötä lainvastaisen käyttäytymisen torjumiseksi markkinoilla. Haemme näin vaikuttavuutta esimerkiksi kuluttajahuijausten torjumiseksi ja kartellien paljastamiseksi.

 • Tarjoamme kilpailuoikeuden ja kuluttajaoikeuden asiantuntemustamme yhteiskunnan muihin hankkeisiin. Tuotamme myös itse tutkimustietoa markkinoiden toimivuudesta, muun muassa siitä, missä kilpailu ei toimi ja mitä kilpailun rakenteellisten esteiden poistamiseksi voisi tehdä.
 • Vaikutamme sääntelynpurkuhankkeisiin niin, ettei olennaisia kilpailun toimivuuden ja kuluttajansuojan periaatteita sivuuteta sääntelyuudistuksessa.

Kotimarkkinoille lisää kilpailua

Yritysten välinen kilpailu vauhdittaa tuottavuuden ja talouden kasvua. Pyrimme parantamaan erityisesti kilpailullisuutta kotimarkkina-aloilla, joilla ulkomaisen kilpailun puute johtaa helposti laimeaan tai vääristyneeseen kilpailuun kuluttajien, viennin ja lopulta koko kansantalouden vahingoksi. Tunnistamme ja poistamme kilpailun vastaisia järjestelyjä, joilla alalla toimivat rajoittavat alalle pääsyä ja uuden innovointia.

Tavoitteet

 • Ns. hard core -kartellien paljastaminen ja oikeuteen saattaminen lisäävät kartellikiellon ennaltaehkäisevyyttä.

Salaisille kartelleille on tyypillistä asiakkaan pettäminen maksamaan korkeita hintoja ja usein myös pyrkimys rakentaa esteitä uusien kilpailijoiden tielle. Määräävän aseman väärinkäyttö on asiakkaiden kohtuutonta hyödyntämistä tai oman aseman vahvistamista kilpailua vastaan sellaisilla keinoilla, joita normaalissa suoritekilpailussa ei käytetä. Nämä rajoitukset vahingoittavat kauppakumppaneita ja rapauttavat samalla koko talouden kilpailukykyä.

 • Yrityskauppavalvonta estää ennakolta haitallisia keskittymiä.

Yrityskauppoja valvotaan, koska ne saattavat johtaa kilpailulle ja viime kädessä yritysten asiakkaille ja kuluttajille haitallisiin keskittymiin. Tällaisten keskittymien syntyminen on tarkoituksenmukaisempaa estää ennakolta, kuin yrittää vaikuttaa niiden mahdolliseen määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön jälkikäteen.

 • Julkisten toimijoiden markkinakäyttäytyminen muuttuu kilpailuneutraalimmaksi.

Tärkeä asia kotimarkkinoiden kilpailullisuuden lisäämisessä on julkisen vallan elinkeinotoiminnan ja yksityisten yritysten yhdenmukaiset edellytykset toimia ja menestyä markkinoilla. Kilpailuneutraliteetin valvonnalla tähtäämme siihen, ettei kuntien tai valtion elinkeinotoiminta nauti eduista, jotka vääristävät tai estävät kilpailua.

 • Uusi hankintojen valvontatehtävä käynnistetään tehokkaasti

Julkisten hankintojen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että yleisen edun sekä veronmaksajien ja julkisten varojen käytön tehokkuuden kannalta keskeiset periaatteet, kuten menettelyjen avoimuus, syrjimättömyys ja tehokas kilpailutus, toteutuvat. Varmistamme, että hankintavalvonnan toimenpiteet suunnataan niin, että saavutetaan suurin mahdollinen vaikuttavuus. 

Verkkokaupalla on hyvät toimintaedellytykset ja kuluttajien luottamus

Verkkokaupat voivat lisätä asiakkaidensa luottamusta ja vauhdittaa kaupankäyntiä kuluttajansuojan avulla. Tarjoamme verkkokaupoille tietoa ja ohjeita siitä, miten kuluttajansuojasäännöksiä sovelletaan. Vuoden 2017 aikana kiinnitämme eri osapuolten huomiota erityisesti verkkokaupan maksamisratkaisuihin ja niiden vaikutuksiin.

Pyrimme lisäämään kuluttajien luottamusta myös puuttumalla verkkokauppojen ongelmiin ja kitkemällä niistä lainvastaisia toimintatapoja. Koska suuri osa lainrikkomuksista ja huijauksista on kansainvälisiä, teemme yhteistyötä muun muassa pohjoismaisten kuluttaja-asiamiesten, kansainvälisen markkinointia valvovien viranomaisten verkoston, EU-maiden kuluttajansuojaviranomaisten ja Euroopan kuluttajakeskusten verkoston kanssa. Vaikutamme myös etämyyntisäännösten ja kuluttajansuojasäännösten kehittämiseen.

Osallistumme EU-maiden kuluttajansuojaviranomaisten säännöllisesti toteuttamiin valvontahankkeisiin, joissa tarkastellaan muun muassa verkkokauppojen antamien tietojen lainmukaisuutta. Edellytämme verkkokauppojen korjaavan havaitut puutteet.

Opastamme myös kuluttajia pitämään kiinni omista oikeuksistaan ja annamme heille toimintaohjeita muun muassa tilanteisiin, joissa he saavat laskuja ja maksuvaatimuksia tuotteista tai palveluista, joita eivät ole tilanneet.

Edistämme tuomioistuinkäsittelylle vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyiden vakiintumista osaksi kuluttajahallinnon yhteistä asiakaspalvelumallia. Lisäksi otamme käyttöön viranomaisten yhteistyömallit, joilla voidaan puuttua tilausansojen kaltaisiin verkkokaupan luottamusta horjuttaviin ilmiöihin.

Kilpailusääntöjä valvomalla varmistamme, että uudet verkkokaupat pääsevät markkinoille vapaasti. 

Selvitämme myös verkkokaupan taustalla olevia rakenteellisia muutoksia.

Kuluttajat toimivat markkinoilla osaavasti ja hyödyntävät mahdollisuuksiaan

Markkinoiden toimivuuden kannalta keskeistä on kuluttajien luottamus siihen, että yritykset kunnioittavat heidän oikeuksiaan ja että viranomaiset suojaavat näitä oikeuksia. Pyrimme parantamaan kuluttajien toimintaympäristön laatua. Valvomme, etteivät yritykset rajoita kuluttajien valinnanvapautta esimerkiksi tarjoamalla hyödykkeistä harhaanjohtavaa tai puutteellista informaatiota tai tarjoamalla vain pitkää sitoutumista edellyttäviä sopimuksia. Edistämme myös palveluiden vertailtavuutta.

Kehitämme yhteistyössä maistraattien kuluttajaneuvonnan ja kuluttajariitalautakunnan kanssa valtakunnallista yhden luukun palvelumallia. Kuluttaja voi soittaa valtakunnallisen kuluttajaneuvonnan palvelunumeroon tai syöttää tiedot KKV:n verkkosivuilta löytyvään yhteydenottolomakkeeseen ja viranomaiset huolehtivat siitä, että asia ohjataan oikeaan paikkaan.

Tarjoamme kuluttajille tietoa ja ohjeistusta eri kanavissa. Kuluttaja löytää kaikki palvelut kootusti Kuluttajaneuvonta.fi -sivulta. Sivulla on muun muassa asiointiohjeet kuluttajaneuvontaan puhelimitse ja sähköisesti sekä Reklamaatio-apuri, joka opastaa tekemään kirjallisen valituksen myyjälle. Kuluttajaneuvonnan Facebook-sivulta puolestaan kuluttajat saavat yleistä neuvontaa ja toimintaohjeita erilaisiin ajankohtaisiin ongelmatilanteisiin.

Markkinoilla toimiminen edellyttää myös kuluttajilta uusia taitoja. Teemme kuluttajakasvatuksen näkökulmia tunnetuiksi opettajille ja järjestöille verkkosivuillamme sekä Kuka kasvattaa ketä -blogin ja -Facebook-sivun avulla.

Otamme palveluidemme kehittämisessä huomioon käyttäjien tarpeet: tavoitteena on, että palvelumme ovat hyödyllisiä, helppokäyttöisiä ja helposti saavutettavia.

Päivitetty 4.3.2016 Tulosta