Tehtävät

KKV:n tehtävät liittyvät kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamiseen, markkinoiden toimivuuden varmistamiseen, kilpailulain ja EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamiseen. Virastossa hoidetaan myös kuluttaja-asiamiehen valvontatehtävät.

Viraston tehtävänä on muun muassa:

  • tehdä esityksiä ja aloitteita kilpailun edistämiseksi ja kilpailua rajoittavien säännösten ja määräysten purkamiseksi sekä kuluttajapolitiikan ja kuluttajansuojan kehittämiseksi
  • seurata ja arvioida kilpailuolosuhteita ja kuluttajien asemaan vaikuttavaa kehitystä sekä elinkeinoelämään liittyvien säännösten ja määräysten valmistelua ja antaa lausuntoja kysymyksistä, joilla saattaa olla kilpailu- tai kuluttajapoliittisia vaikutuksia
  • huolehtia virastolle kilpailulaissa säädetyistä tehtävistä ja valvoa kilpailulain nojalla tehtyjen päätösten noudattamista
  • osallistua kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaan liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön ja vastata virastolle kuuluvista kansainvälisistä tehtävistä ja velvoitteista kilpailuasioissa ja kuluttaja-asioissa
  • valvoa valmismatkaliikkeiden vakuuksia ja ylläpitää rekisteriä Suomessa toimivista valmismatkaliikkeistä
  • edistää ja toteuttaa kuluttajavalistusta ja -kasvatusta
  • tehdä toimialaansa liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja vertailuja sekä harjoittaa toimialaansa liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa
  • ohjata ja kouluttaa aluehallintovirastoja, talous- ja velkaneuvontaa sekä maistraattien kuluttajaneuvontaa
  • toimia palveludirektiivin hallinnollisena yhteyspisteenä

KKV:n yhteydessä toimii myös Euroopan kuluttajakeskus (ECC Finland), joka neuvoo kuluttajia ulkomaisiin yrityksiin liittyvissä kysymyksissä ja tarjoaa sovitteluapua riitatilanteissa, joita kuluttajalla on toisessa EU:n jäsenmaassa, Norjassa tai Islannissa sijaitsevan yrityksen kanssa.

Päivitetty 10.2.2015 Tulosta