Tuomioistuimen vahvistama velkajärjestely

Viimeisenä vaihtoehtona ratkaista ylivelkaantumistilanne on hakea lakisääteistä yksityishenkilön velkajärjestelyä. Kaikissa käsittelyn vaiheissa ja maksuohjelman aikana velallinen voi saada apua ja neuvoja kunnallisilta talous- ja velkaneuvojilta.

Velkajärjestely etenee seuraavasti:

  1. Selvitetään velallisen taloudellinen tilanne (velkojen määrä, tulot, varat ja maksukyky).
  2. Selvitetään, onko ylivelkaantumistilanne mahdollista hoitaa velkojien kanssa sopimalla.
  3. Jos sovintoratkaisu velkojien kanssa ei onnistu, toimitetaan velkajärjestelyhakemus tuomioistuimen käsiteltäväksi. Velkajärjestelyä on haettava velallisen kotipaikan käräjäoikeudelta oikeusministeriön vahvistamalla velkajärjestelyhakemuslomakkeella. Hakemuslomakkeita saa käräjäoikeuden kansliasta, talous- ja velkaneuvojilta, oikeusaputoimistoista tai oikeuslaitoksen verkkosivuilta.
  4. Jos velkajärjestelylle on edellytykset eikä esteperusteita ole, niin käräjäoikeus aloittaa velkajärjestelymenettelyn. Minkä jälkeen velallisen tai käräjäoikeuden asiaan määräämän selvittäjän tehtävänä on laatia velallisen maksukykyä vastaava maksuohjelmaehdotus.
  5. Maksuohjelmaehdotuksesta varataan asianosaisille (velallinen, velkojat, kanssavelalliset) tilaisuus lausua.
  6. Käräjäoikeus vahvistaa maksuohjelman, jos velkajärjestelylle ja maksuohjelman vahvistamiselle on edellytykset.
  7. velallinen vapautuu velkajärjestelyssä veloistaan, kun maksuohjelma päättyy ja velallinen on täyttänyt maksuohjelmassa määrätyn maksuvelvollisuutensa.
Päivitetty 13.1.2015 Tulosta