Maksuohjelma

Maksuohjelman noudattaminen

Velallisen on velkajärjestelyssä noudatettava vahvistettua maksuohjelmaa ja siinä olevia määräyksiä. Maksuohjelman aikana,

 • maksukykyä ei saa itse heikentää
 • maksukyvyn parantamiseksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin, joita velalliselta voidaan kohtuudella edellyttää.

Maksuohjelman kesto

Velallisen tilanne vaikuttaa maksuohjelman pituuteen, joka voi olla kolmesta viiteen vuotta. Ohjelma voi olla huomattavasti pidempikin, jos velallinen säilyttää omistusasuntonsa.

Maksuohjelman kesto on pääsääntöisesti viisi vuotta, jos

 • maksuvelvollisuus maksuohjelmassa kokonaan poistetaan.
 • velkajärjestelylle on esteperuste, mutta se on myönnetty painavilla syillä.

Jos velkojien joukossa on yksityishenkilöitä, voidaan heidän vaatimuksestaan ohjelman kestoa pidentää enintään kahdella vuodella.

Maksuohjelma koskee kaikkia velkoja, jotka ovat syntyneet ennen velkajärjestelyn aloituspäätöstä. 

Maksuvara ja rahaksi muutettava omaisuus

Velallisen on käytettävä velkojen maksamiseen koko maksuvaransa. Maksuvara on se osa tuloista, joka jää jäljelle, kun tuloista vähennetään velallisen kohtuulliset menot, joita ovat

 • asumiskustannukset
 • velkajärjestelynormien mukaiset elinkustannukset
 • mahdolliset elatusapumaksut
 • muut erikseen huomioitavat menot kuten tavanomaista suuremmat terveydenhoitomenot ja paikallisliikenteen maksun ylittävät työmatkakulut ja päivähoitomaksut.
  Maksuvaran laskentaperiaatteet

Lisäsuoritusvelvollisuus

Velalliselle syntyy lisäsuoritusvelvollisuus, mikäli hänen tulonsa tai varallisuutensa kasvavat maksuohjelman aikana.

Tulojen kasvuun perustuva lisäsuoritusvelvollisuus syntyy, jos velallisen tulot kasvavat maksuohjelmaan merkittyihin tuloihin verrattuna kalenterivuoden aikana 1975 € (v. 2017). Velallisen on tällöin käytettävä velkojen suoritukseksi puolet 1975 € ylittävästä osasta.

 • Mikäli velallisen tulot ovat lisääntyneet, velallisen on syytä vuosittain tarkistuttaa talous- ja velkaneuvojalla tulonsa ja menonsa mahdollisen lisäsuoritusvelvollisuuden täyttämistä varten.
 • Velallisen on säästettävä lisääntyneet tulot ja tilitettävä ne velkojille vuosittain takautuvasti. Laskurilla voi arvioida kuukausittain säästettävän määrän.
 • Maksuohjelman aikana velallisen on velkojan pyynnöstä esitettävä selvitys lisäsuoritusvelvollisuuden perusteena olevista seikoista. Maksuohjelman keston päätyttyä selvitys on esitettävä pyynnöstä, joka on tehty ennen kuin ohjelman keston päättymisestä on kulunut kolme kuukautta.
 • Viime kädessä velkoja voi hakea lisäsuorituksen määrän vahvistamista tuomioistuimelta. Vahvistamishakemus on tehtävä maksuohjelman keston päättymisen jälkeen, kun peruste lisäsuoritukselle on tullut velkojan tietoon – kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluessa maksuohjelman keston päättymisestä.
  Lomake lisäsuoritusvelvollisuuden hoitamista varten (oikeus.fi)
  Laskuri lisäsuoritusvelvollisuuden määrän selvittämiseen (xlsx)  (Laskuri on monimutkainen ja tarkoitettu lähinnä velkajärjestelyn ammattilaisten käyttöön.)
  Ohje laskurin käyttämiseen (pdf)

Maksuohjelman muuttaminen

Käräjäoikeus voi joissakin tapauksissa muuttaa maksuohjelmaa velallisen tai velkojan hakemuksesta. Ohjelmaa voidaan esimerkiksi muuttaa, jos

 • velallisen maksukyky on pitkäaikaisesti heikentynyt niin, että häneltä ei voida kohtuudella edellyttää maksuohjelmassa määrätyn maksuvelvollisuuden täyttämistä. Mikäli velallisen maksukyky heikkenee, hänellä on mahdollisuus lykätä maksun suorittamista maksuohjelman keston aikana enintään kolmen tai viiden kuukauden maksuvelvollisuutta vastaavalla määrällä ilmoittamalla velkojalle lykkäyksestä. Maksujen siirtämisestä voi ilmoittaa velkojille vapaamuotoisesti tai lomakkeella.
 • maksuohjelman aikana on ilmennyt seikkoja, joilla olisi ollut olennainen merkitys velkajärjestelyn kannalta, jos ne olisivat olleet tiedossa velkajärjestelystä päätettäessä.
 • maksuohjelman vahvistamisen jälkeen ilmenee velkajärjestelyn piiriin kuuluva velka, joka ei ollut tiedossa vahvistamisen yhteydessä.
 • maksuohjelman muuttamiseen on aihetta takaisinsaannin vuoksi.

Maksuohjelman raukeaminen

Käräjäoikeus voi määrätä maksuohjelman raukeamaan velkojan tai velallisen hakemuksesta. Jos maksuohjelma on määrätty raukeamaan, velkojilla on oikeus vaatia velkojen maksua ehdoilla, joita velallisen olisi ollut noudatettava ilman velkajärjestelyä.

Käräjäoikeus voi velkojan hakemuksesta määrätä maksuohjelman raukeamaan, jos

 • velallinen on olennaisesti laiminlyönyt maksuohjelman noudattamisen ilman hyväksyttävää syytä.
 • maksuohjelman vahvistamisen jälkeen ilmenee seikkoja, jotka olisivat estäneet velkajärjestelyn, jos ne olisivat olleet tiedossa velkajärjestelystä päätettäessä.
 • velallinen on vaarantanut maksuohjelman toteutumisen velkaantumalla ilman välttämättömään toimeentuloonsa liittyvää tai siihen rinnastettavaa perustetta tai laiminlyömällä muulla tavoin myötävaikutusvelvollisuutensa.

Käräjäoikeus voi velallisen hakemuksesta määrätä maksuohjelman raukeamaan ilman erityisiä perusteita, jos raukeamista on haettu ennen kuin maksuohjelma on päättynyt.

Päivitetty 13.1.2015 Tulosta