Matkustajan ja matkanjärjestäjän oikeus keskeyttää matka

Matkustaja voi keskeyttää matkan terveysvaaran tai turvallisuusriskin vuoksi

1. Matkustajalla on oikeus keskeyttää matka, jos hänellä on perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa voida toteuttaa hänen terveyttään tai henkeään vaarantamatta.

Erityisen painava syy peruuttaa matka on silloin, kun viranomainen suosittelee välttämään kyseistä kohdetta terveysvaaran vuoksi. Kohteen turvallisuutta koskevia matkustustiedotteita ja muita kohdetta koskevia tietoja on saatavilla ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Matkanjärjestäjän on avustettava matkustajaa kotiin paluun järjestämisessä ja pyrittävä rajoittamaan matkustajalle aiheutuvaa vahinkoa ja haittaa. Jos matkanjärjestäjä ei pysty auttamaan kotiinpaluun järjestämisessä, matkustaja voi itse järjestää paluukuljetuksen. Matkustajan on pyrittävä rajoittamaan matkatoimiston vastuulle jääviä kustannuksia ja muuta vahinkoa.

2. Matkustajalla on oikeus keskeyttää matka myös silloin, jos matkanjärjestäjä törkeästi laiminlyö velvollisuuksiaan tai matkan toteutus osoittautuu niin virheelliseksi, ettei matka vastaa sille alun perin asetettua tarkoitusta.

Matkanjärjestäjän on järjestettävä ja maksettava matkustajan paluukuljetus. Kuljetus on järjestettävä alun perin sovittua vastaavalla kuljetusvälineellä matkan lähtöpaikkaan tai muualle sovitulle paikkakunnalle.

Matkanjärjestäjä voi keskeyttää matkan terveysvaaran tai turvallisuusriskin vuoksi

Matkanjärjestäjällä on oikeus keskeyttää matka ja tehdä matkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia, jos matkan toteutus sovitulla tavalla on olennaisesti vaikeutunut matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia taikka matkaa ei voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä.

Keskeytyneen valmismatkan hyvittäminen

Jos matka keskeytyy tai matkaohjelmaa muutetaan, matkanjärjestäjän on palautettava matkustajalle saamatta jääneitä palveluita vastaava osa matkan hinnasta.

Hinnanalennus lasketaan siitä ajankohdasta, jolloin olosuhteet olennaisesti muuttuivat. Palautettavan hinnan osan voi laskea vähentämällä puuttuvaksi jääneet matkapäivät koko matkan päivistä ja vähentää samassa suhteessa osan matkan kokonaishinnasta.

Matkustajalla on oikeus saada hyvitystä myös muista saamatta jäävistä, etukäteen sovituista palveluista, kuten aterioista, retkistä tai sovitusta majoituksesta. Matkanjärjestäjän pitää tarvittaessa voida esittää selvitys siitä, miten palvelun hinta määräytyi.

Matkanjärjestäjä ei saa vähentää toimisto- tai muita matkan keskeyttämisestä aiheutuneita kustannuksia matkustajalle palautettavasta hinnan osasta.

Matkanjärjestäjän ei tarvitse korvata palveluita, jotka asiakas oli ehtinyt itse tilata matkakohteessa joltain muulta taholta kuin matkanjärjestäjältä.

Päivitetty 26.3.2014 Tulosta