Tieto riidanratkaisuelimistä yritysten verkkosivuilla ja vakioehdoissa

Elinkeinonharjoittajan on annettava 9.1.2016 lähtien verkkosivullaan ja vakiosopimusehdoissaan kuluttajille tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa.

Verkkosivuilla ja vakiosopimusehdoissa on annettava myös tieto riidanratkaisuelimen verkkosivuston osoitteesta.

Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle kyseiset tiedot kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla, jos kuluttaja on tehnyt elinkeinonharjoittajalle virheilmoituksen, eivätkä osapuolet ole saaneet sovittua asiaa.

Elinkeinonharjoittajan on toimialastaan riippuen annettava tieto joko yhdestä tai useammasta riidanratkaisuelimestä, joita Suomessa ovat:

Verkkokauppojen on lisäksi laitettava verkkosivustolleen ODR-foorumin linkki (http://ec.europa.eu/odr) 15.2.2016 lähtien. Verkkokauppaa harjoittavan yrityksen on myös mainittava verkkosivuillaan sähköpostiosoitteensa, jota kuluttaja voi käyttää käynnistääkseen asian käsittelyn ODR-foorumilla.

Tietojen esittäminen

Tieto riidanratkaisuelimestä ja sen verkkosivuosoitteesta on annettava kuluttajalle helposti, selkeästi ja ymmärrettävästi.

Usein riidanratkaisuelin on kuluttajariitalautakunta. Koska kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan, kuluttajaa kannattaa ohjeistaa olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan ennen kuluttajariitalautakuntaa.

Esimerkki verkkosivuilla annettavasta tiedosta tai vakiosopimusehdosta, jolla elinkeinonharjoittaja täyttää tiedonantovelvollisuutensa:

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)

Verkkokaupat ja ODR-foorumi

Verkkokauppojen on lisäksi laitettava verkkosivustolleen ODR-foorumin linkki (http://ec.europa.eu/odr). Verkkokauppaa harjoittavan yrityksen on myös mainittava verkkosivuillaan sähköpostiosoitteensa, jota kuluttaja voi käyttää ODR-foorumilla saadakseen asiansa käsittelyyn siihen soveltuvassa riidanratkaisuelimessä.

Kuluttaja voi ODR-foorumin kautta viedä verkkokaupassa tehtyä kauppaa koskevan riitansa riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi, jos myyjä ja kuluttaja eivät pääse keskenään sovintoon.

Euroopan komission verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille on koottu yhteen kaikki eurooppalaiset riidanratkaisuelimet. Foorumin nimi juontuu verkkovälitteistä riidanratkaisua tarkoittavista sanoista online dispute resolution (ODR platform). Palvelu toimii kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Suomalainen kuluttajan, jolla on riitatilanne suomalaisen verkkokaupan kanssa, kannattaa edelleen ensisijaisesti ottaa ensin yhteyttä kuluttajaneuvontaan asian selvittämiseksi.

Lue lisää
Euroopan kuluttajakeskus: Verkkokaupan riidat voi ratkaista verkossa - tutustu ODR-foorumiin


Päivitetty 18.12.2015 Tulosta