Virheen toteaminen ja vianetsinnän kulut

Takuu voimassa

Myyjä vastaa tavaran virheistä antamansa takuun ehtojen mukaisesti. Myyjä vastaa myös valmistajan tai maahantuojan antamasta takuusta, ellei hän ennen kaupan tekoa ole nimenomaisesti irtisanoutunut siitä.

Takuunantaja on velvollinen hyvittämään omalla kustannuksellaan virheen, joka on ilmennyt takuuaikana. Velvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos takuunantaja saattaa todennäköiseksi, että vika johtuu ostajasta, kuten esimerkiksi:

  • tavaran vääränlaisesta käyttämisestä
  • huolto-ohjeiden mukaisten huoltojen laiminlyönnistä
  • ulkoisesta vauriosta tai onnettomuudesta

Kuluttajalta ei voi takuuaikana periä maksua vian selvittämisestä. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa ostaja on tuonut tavaran korjattavaksi selvästi perusteetta tai hän on itse aiheuttanut vian.

Takuu-apuri - selvitä, onko myyjä vastuussa ja miten virheen voi hyvittää

Takuuta ei ole annettu tai takuuaika on kulunut umpeen

Myyjän virhevastuun kestolle ei ole laissa säädetty takarajaa, vaan yrityksen vastuuaika määrittyy tavaran tai rikkoutuneen yksittäisen osan oletettavissa olevan kestoiän perusteella. Yrityksen virhevastuu ei siis pääty takuuajan umpeutumiseen.

Kun takuuta ei ole annettu tai se ei ole enää voimassa, ostajalla on yleensä näyttövelvollisuus siitä, että tavarassa on virhe. Kuluttajan ei tarvitse kuitenkaan esittää kovin tarkkaa selvitystä vian syistä varsinkaan, jos kyse on monimutkaisesta teknisestä laitteesta.

Kuluttajan näyttövelvollisuutta helpottaa se, että tavarassa katsotaan olevan virhe, jos vika tai puute ilmenee selvästi ennen tavaran tai sen rikkoutuneen osan normaalin käyttöiän päättymistä eikä myyjä esitä selvitystä sen tueksi, että ostaja on aiheuttanut virheen tai se on aiheutunut myyjästä riippumattomasta syystä.

Myyjä ei ole kuitenkaan virhevastuussa, jos vika johtuu luonnollisesta kulumisesta, onnettomuudesta tai käyttövirheestä.

Kuluttajalta on yleensä mahdollista veloittaa etsintätyöstä kohtuullinen maksu silloin, jos siitä on etukäteen mainittu tai sovittu. Kuluttajalla on oikeus saada kirjallinen selvitys tarkastetun tavaran vioista ja niiden korjauskustannuksista.

Takuu-apuri - selvitä, onko myyjä vastuussa ja miten virheen voi hyvittää


Asiasanat: Takuu, Vika, Virhe, Virhevastuu
Päivitetty 12.3.2014 Tulosta

Takuu-apuri

Selvitä apurilla, onko myyjä vastuussa tavaran virheestä ja miten virheen voi hyvittää.