EU:n kilpailusäännöt

Eu­roo­pan unio­nin kil­pai­lusään­tö­jen kes­kei­se­nä teh­tä­vä­nä on toi­mi­van kil­pai­lun ai­kaan­saa­mi­sen ohel­la var­mis­taa se, et­tei yri­tys­ten toi­men­pi­teil­lä es­te­tä ta­va­roi­den, pal­ve­lui­den ja pää­omien va­paa­ta liik­ku­vuut­ta jä­sen­val­tios­ta toi­seen.


Ta­voit­tee­na on es­tää kil­pai­lun vää­ris­ty­mi­nen si­sä­mark­ki­noil­la, taa­ta mark­ki­noi­den mah­dol­li­sim­man te­ho­kas toi­min­ta ja edis­tää näin ku­lut­ta­jien hy­vin­voin­tia ja Eu­roo­pan ta­lou­den kil­pai­lu­ky­kyä. Eu­roo­pan unio­nin alu­eel­la vai­kut­ta­vaan kil­pai­lun­ra­joi­tuk­seen so­vel­le­taan EU:n kil­pai­lusään­tö­jä, jos ra­joi­tus voi vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti jä­sen­val­tioi­den vä­li­seen kaup­paan. Tä­mä ns. kaup­pa­kri­tee­ri voi jos­kus täyt­tyä myös ta­pauk­sis­sa, jois­sa kaik­ki osal­li­set yri­tyk­set ovat vain yh­des­tä jä­sen­val­tios­ta.

EU:n kil­pai­lusään­nöt kiel­tä­vät, ku­ten Suo­men kan­sal­li­nen­kin kil­pai­lu­lain­sää­dän­tö, mm. mää­rää­vän mark­ki­na-ase­man vää­rin­käy­tön ja kar­tel­lit.

Kil­pai­lusään­tö­jen täy­tän­töön­pa­noa­se­tus ja Eu­roo­pan unio­nin toi­min­nas­ta teh­dyn so­pi­muk­sen 101 ja 102 ar­tiklat

EU:n kil­pai­lusään­tö­jen so­vel­ta­mi­nen muut­tui mer­kit­tä­väs­ti 1.5.2004 al­kaen, kun uusi kil­pai­lusään­tö­jen täy­tän­töön­pa­noa­se­tus (neu­vos­ton ase­tus 1/2003) tu­li voi­maan. Täy­tän­töön­pa­noa­se­tus si­säl­tää me­net­te­ly­sään­nöt sii­tä, mi­ten EU:n kes­kei­siä kil­pai­lusään­tö­jä eli Eu­roo­pan unio­nin toi­min­nas­ta teh­dyn so­pi­muk­sen (SEUT) ar­tiklo­ja 101 ja 102 (ai­em­min EY 81 ja 82 ar­tiklat) so­vel­le­taan. Ar­tiklo­jen si­säl­löt säi­lyi­vät se­kä täy­tään­töön­pa­no­uu­dis­tuk­ses­sa et­tä 1.12.2009 voi­maan tul­lees­sa Lis­sa­bo­nin so­pi­muk­ses­sa en­nal­laan.

Täy­tän­töön­pa­noa­se­tuk­sen uu­dis­ta­mi­nen edel­lyt­ti muu­tok­sia myös kan­sal­li­seen kil­pai­lusään­nös­töön. Kan­sal­li­sen kil­pai­lun­ra­joi­tus­lain muut­ta­mi­sen ta­voit­tee­na oli mm. yh­te­näis­tää yri­tys­ten toi­min­taym­pä­ris­töä yh­den­mu­kais­ta­mal­la kan­sal­li­nen kil­pai­lusään­te­ly EU:n kil­pai­lusään­tö­jen kans­sa. Uusit­tu la­ki kil­pai­lun­ra­joi­tuk­sis­ta (318/2004) tu­li voi­maan sa­man­ai­kai­ses­ti täy­tän­töön­pa­noa­se­tuk­sen voi­maan­tu­lon kans­sa 1.5.2004.

Ar­tiklo­ja 101 ja 102 so­vel­ta­vat 1.5.2004 voi­maan tul­leen uu­dis­tuk­sen jäl­keen se­kä ko­mis­sio et­tä kan­sal­li­set kil­pai­lu­vi­ran­omai­set. Ar­tiklo­ja so­vel­le­taan kaik­kiin sel­lai­siin kil­pai­lun­ra­joi­tus­ta­pauk­siin, joil­la kat­so­taan ole­van tun­tu­va vai­ku­tus jä­sen­mai­den vä­li­seen kaup­paan. Myös suo­ma­lais­ten yri­tys­ten kan­nat­taa sik­si yh­teis­työ­jär­jes­te­ly­jä kos­ke­via so­pi­muk­sia laa­ties­saan tu­tus­tua huo­lel­li­ses­ti em. ar­tiklo­jen ja nii­hin liit­ty­vien ryh­mä­poik­keus­a­se­tus­ten, tie­don­an­to­jen ja suun­ta­vii­vo­jen si­säl­töön.

SEUT 101 ar­tiklas­sa kiel­le­tään laa­jas­ti yri­tys­ten kil­pai­lua vää­ris­tä­vä yh­teis­työ. Ar­tiklaa so­vel­le­taan se­kä ho­ri­son­taa­li­siin kil­pai­lun­ra­joi­tuk­siin (kar­tel­lei­hin) et­tä ver­ti­kaa­li­siin so­pi­muk­siin ku­ten ja­ke­luso­pi­muk­siin liit­ty­viin kil­pai­lun­ra­joi­tuk­siin. Ar­tiklas­sa 102 kiel­le­tään puo­les­taan mää­rää­vän mark­ki­na-ase­man vää­rin­käyt­tö.

SEUT 101 ar­tiklan koh­das­sa 1 kiel­le­tään yri­tys­ten kil­pai­lua es­tä­vä, ra­joit­ta­va tai vää­ris­tä­vä yh­teis­työ. Kiel­let­ty­jä kil­pai­lun­ra­joi­tuk­sia ovat mm. kil­pai­li­joi­den vä­li­set so­pi­muk­set hin­nois­ta, tuo­tan­to­mää­ris­tä tai mark­ki­noi­den ja­ka­mi­ses­ta se­kä ja­ke­luso­pi­muk­siin si­säl­ty­vät eh­dot mää­rä­hin­nois­ta tai asia­kas­pii­rin ra­joit­ta­mi­ses­ta.

SEUT 101 ar­tiklan koh­dan 3 mu­kaan kiel­to ei kui­ten­kaan kos­ke sel­lai­sia so­pi­muk­sia, joi­den edut ylit­tä­vät nii­den kil­pai­lun­vas­tai­set vai­ku­tuk­set. Kiel­le­tyt so­pi­muk­set voi­vat ol­la kil­pai­lun kan­nal­ta hyö­dyl­li­siä mm., jos ne te­hos­ta­vat tuo­tan­toa tai tuot­tei­den ja­ke­lua tai edis­tä­vät tek­nis­tä tai ta­lou­del­lis­ta ke­hi­tys­tä ja jos myös ku­lut­ta­jien voi­daan kat­soa hyö­ty­vän so­pi­muk­sis­ta.

Ar­tiklan koh­das­sa 3 tar­koi­tet­tu­jen, jär­jes­te­ly­jen etu­ja ja hait­to­ja kos­ke­vien ar­vioi­den te­ke­mi­nen on pää­sään­töi­ses­ti yri­tys­ten it­sen­sä vas­tuul­la. Näin sik­si, et­tä täy­tän­töön­pa­no­uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä luo­vut­tiin ai­em­min so­vel­le­tus­ta en­nak­koil­moi­tus- ja poik­keus­lu­pa­jär­jes­tel­mäs­tä. Ar­vioi­ta teh­des­sään yri­tyk­sil­lä on kui­ten­kin mah­dol­li­suus käyt­tää apu­naan asi­aan liit­ty­viä ryh­mä­poik­keus­a­se­tuk­sia, tie­don­an­to­ja ja suun­ta­vii­vo­ja.

Ko­mis­sio on myön­tä­nyt vuo­sien mit­taan ryh­mä­poik­keuk­sia useil­le sel­lai­sil­le so­pi­mus­tyy­peil­le, joi­den myön­teis­ten vai­ku­tus­ten se on kat­so­nut yleen­sä ai­na ylit­tä­vän kil­pai­lul­le ai­heu­tu­vat hai­tat. Jos yri­tys­ten yh­teis­työ­jär­jes­te­ly kuu­luu näi­den ryh­mä­poik­keus­ten pii­riin, 101 ar­tiklan koh­ta 3 so­vel­tuu so­pi­muk­seen il­man eri toi­men­pi­tei­tä eli so­pi­muk­sen kat­so­taan ole­van sal­lit­tu. Ryh­mä­poik­keus on myön­net­ty mm. ver­ti­kaa­li­sil­le so­pi­muk­sil­le, eri­kois­tu­mis­so­pi­muk­sil­le se­kä tut­ki­mus- ja ke­hi­tys­so­pi­muk­sil­le.

EU:n yri­tys­kaup­pa­val­von­ta

Ko­mis­sio vas­taa myös ns. unio­nin­laa­juis­ten yri­tys­kaup­po­jen kil­pai­lu­vai­ku­tus­ten ar­vioin­nis­ta. Jos yri­tys­kaup­pa ylit­tää EY:n yri­tys­kes­kit­ty­mien val­von­nas­ta an­ne­tus­sa ase­tuk­ses­sa (neuvoston asetus 139/2004) eli ns. su­lau­tu­ma-ase­tuk­ses­sa mää­ri­tel­lyt lii­ke­vaih­to­ra­jat, kaup­pa il­moi­te­taan Eu­roo­pan ko­mis­siol­le, jol­la on yk­sin­omai­nen toi­mi­val­ta tut­kia se.

Su­lau­tu­ma-ase­tus tu­li voi­maan 1.5.2004. Sen mu­kaan ko­mis­sio voi puut­tua yri­tys­kaup­paan, jos se olen­nai­ses­ti es­tää te­ho­kas­ta kil­pai­lua si­sä­mark­ki­noil­la tai nii­den mer­kit­tä­väl­lä osal­la eri­tyi­ses­ti sii­tä syys­tä, et­tä sil­lä luo­daan mää­rää­vä ase­ma tai vah­vis­te­taan si­tä. Ko­mis­sio voi jo­ko es­tää yri­tys­kau­pan syn­ty­mi­sen ko­ko­naan tai vaa­tia yri­tyk­siä muut­ta­maan jär­jes­te­lyä kil­pai­luon­gel­mien vält­tä­mi­sek­si.

Jul­ki­set kil­pai­lun­ra­joi­tuk­set ja val­tion tuet

So­pi­muk­seen Eu­roo­pan unio­nin toi­min­nas­ta si­säl­tyy eri­tyis­mää­räyk­siä jä­sen­val­tioi­den toi­mis­ta suh­tees­sa jul­ki­siin yri­tyk­siin ja yri­tyk­siin, joil­le ne myön­tä­vät eri­tyis- tai yk­si­noi­keuk­sia (ar­tikla 106). Ko­mis­sio voi puut­tua myös kil­pai­lua EU:n alu­eel­la vää­ris­tä­viin jul­ki­siin tu­kiin (ar­tiklat 107–109). Suo­mes­sa ko­mis­sion yh­teys­vi­ran­omai­nen jul­kis­ten tu­kien osal­ta on työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö.

Ko­mis­sion yh­teys­tie­dot kil­pai­lu­asiois­sa

Ko­mis­sion kil­pai­lun pää­osas­ton ja sen eri yk­sik­kö­jen yh­teys­tie­dot.

Päivitetty 19.5.2014 Tulosta