Kerro kartellista ensimmäisenä ja vapaudu seuraamusmaksusta

Kartellit ovat luonteeltaan kaikkein vakavimpia kilpailunrajoituksia ja niillä on huomattavia vahingollisia vaikutuksia kansantalouden tehokkuudelle. Kartellit rajoittavat tuotteiden ja palvelujen tuotantoa ja nostavat niiden hintoja yli markkinoiden kilpailullisen tason. Kartellin asiakkaille on lisäksi markkinoilla tarjolla vähemmän vaihtoehtoja. Kartellien paljastaminen ja niiden ehkäiseminen parantaa markkinoiden toimivuutta ja edistää siten yritysten asiakkaiden ja kuluttajien hyvinvointia.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto vie lähtökohtaisesti kaikki havaitsemansa kartellirikkomukset markkinaoikeuteen seuraamusmaksun määräämiseksi. Markkinaoikeus voi Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksestä määrätä kartelliin osallistuneille elinkeinonharjoittajille seuraamusmaksun. Sen suuruus on enimmillään 10 prosenttia kilpailunrajoitukseen osallistuneen elinkeinonharjoittajan liikevaihdosta siltä vuodelta, jona se viimeksi osallistui kartelliin.

Kartelliin osallinen voi kuitenkin tietyin ehdoin joko vapautua seuraamusmaksusta kokonaan tai saada siitä alennusta.

Seuraamusmaksusta vapautuminen

Kartellin ensimmäisenä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle paljastanut elinkeinonharjoittaja vapautuu kilpailulain 14 §:n perusteella seuraamusmaksusta. Elinkeinonharjoittajan tulee toimittaa yrityslausunnon, tiedot ja todisteet ennen kuin virasto on saanut ne muuta kautta.

Seuraamusmaksusta vapautuminen on kilpailulain mukaan mahdollinen sekä tilanteissa, joissa Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei ole tehnyt yllätystarkastuksia, että tilanteissa, joissa virasto on jo suorittanut yllätystarkastukset. Seuraamusmaksusta vapautumiselle asetetut edellytykset poikkeavat kuitenkin toisistaan riippuen siitä, toimittaako elinkeinonharjoittaja tiedot ennen tarkastusta vai vasta sen aloittamisen jälkeen.

Jos Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei ole aloittanut tarkastusta, kartelliin osallinen vapautuu seuraamusmaksusta, mikäli se toimittaa yrityslausunnon sekä tietoja ja todisteita, joiden perusteella Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi tehdä kilpailulain 35 tai 36 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen. Jos virasto on jo aloittanut tarkastuksen, seuraamusmaksusta vapautumisen edellytyksenä on, että elinkeinonharjoittaja toimittaa yrityslausunnon sekä tietoja ja todisteita, joiden perusteella Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi todeta, että kilpailulain 5 §:ää tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklaa on rikottu.

Elinkeinonharjoittaja ei voi saada vapautusta seuraamusmaksusta, jos se on painostanut toista elinkeinonharjoittajaa osallistumaan kartelliin. Pelkkä elinkeinonharjoittajan johtava rooli tai aloitteellisuus kartellin muodostamisessa ja ylläpidossa ei kuitenkaan estä seuraamusmaksusta vapautumista.

Seuraamusmaksun alentaminen

Myös muut kartelliin osalliset kuin kartellin ensimmäisenä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle paljastanut elinkeinonharjoittaja voivat hyötyä yhteistyöstään Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa. Kilpailulain 15 §:n perusteella muiden kartelliin osallisten elinkeinonharjoittajien seuraamusmaksua alennetaan, jos ne toimittavat Kilpailu- ja kuluttajavirastolle yrityslausunnon, tietoja ja todisteita, jotka ovat merkityksellisiä kilpailunrajoituksen tai sen koko laajuuden tai luonteen toteamiseksi ja ennen kuin virasto on saanut tiedot muuta kautta.

Tällaisten muiden kartelliin osallisten seuraamusmaksua alennetaan enintään 50 prosenttia. Alennuksen suuruuteen vaikuttavat tietojen toimittamisen ajankohta sekä se, kuinka merkityksellisiä elinkeinonharjoittajan toimittamat tiedot ovat kilpailunrajoituksen selvittämisessä.

Muut edellytykset seuraamusmaksusta vapautumiselle ja sen alentamiselle

Seuraamusmaksusta vapautumisen ja seuraamusmaksun alentamisen edellytyksenä on lisäksi, että elinkeinonharjoittaja:

  • lopettaa osallistumisensa kilpailunrajoitukseen välittömästi toimitettuaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle seuraamusmaksusta vapautumista tai alentamista koskevan hakemuksen;
  • toimii yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa koko kilpailunrajoituksen selvittämisen ajan;
  • ei hävitä hakemuksen piiriin kuuluvia todisteita ennen hakemuksen toimittamista eikä hakemuksen toimittamisen jälkeen; ja
  • pitää salassa hakemuksen sisällön ja sen, että on tehnyt hakemuksen tai että harkitsee hakemuksen tekemistä.

Yhteydenotto Kilpailu- ja kuluttajavirastoon

Kilpailu- ja kuluttajavirastoon voi ottaa aluksi yhteyttä anonyymisti, esimerkiksi asiamiehen välityksellä, jolloin voi saada selville, onko seuraamusmaksusta vapautuminen mahdollinen. Samalla on mahdollisuus saada menettelyä koskevaa neuvontaa.

Elinkeinonharjoittaja, joka haluaa ilmoittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle osallistumisestaan salaiseen kartelliin, voi ottaa virastoon yhteyttä puhelimitse:

Tutkimuspäällikkö Antti Norkela 029 505 3345
Kilpailuasiainneuvos Mika Hermas 029 505 3344
Johtaja Kirsi Leivo 029 505 3351


Luottamuksellisten viestien lähetys (256-bittinen salaus)


Asiasanat: Kartelli, Seuraamusmaksu
Päivitetty 23.12.2016 Tulosta