Kilpailun edistäminen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto seuraa elinkeinoelämään liittyvien säännösten valmistelua ja tekee aloitteita kilpailun edistämiseksi tai kilpailua rajoittavien säännösten purkamiseksi.


Tavoitteena ei ole sääntelyn purkaminen, vaan viisas, tarpeellinen, oikein mitoitettu ja vaikutuksiltaan mitattavissa oleva sääntely, jonka hyödyt ylittävät selvästi sen haitat. Käytännön keinoja kilpailunedistämistyössä ovat aloitteet, lausunnot, työryhmätyöskentely sekä muu viestintä.

Taus­ta ja nor­mi­pe­rus­ta

Kil­pai­lu­po­li­tii­kan pe­rus­ta­voit­tee­na on ter­veen ja toi­mi­van ta­lou­del­li­sen kil­pai­lun tur­vaa­mi­nen. His­to­rial­li­sen ko­ke­muk­sen va­los­sa vain kil­pai­lu ja toi­mi­vat mark­ki­nat joh­ta­vat lo­pul­ta edul­li­sem­piin hin­toi­hin, te­hok­kaam­paan voi­ma­va­ro­jen käyt­töön se­kä ku­lut­ta­jien ta­lou­del­li­sen hyö­dyn li­sään­ty­mi­seen. Li­säk­si kil­pai­lu­pro­ses­si luo vah­vat kan­nus­teet ke­hit­tää uusia tek­ni­siä in­no­vaa­tioi­ta, pa­ran­taa tuot­tei­den laa­tua ja te­hos­taa tuo­tan­to­pro­ses­se­ja. Kai­ken kaik­ki­aan kil­pai­lu ja toi­mi­vat mark­ki­nat ovat osoit­tau­tu­neet kes­ki­tet­tyyn suun­nit­te­luun ja sään­te­lyyn ver­rat­tu­na yli­ver­tai­sek­si vä­li­neek­si oh­ja­ta ta­lou­del­lis­ten voi­ma­va­ro­jen käyt­töä.

Mark­ki­noi­den toi­mi­vuut­ta on pe­rin­tei­ses­ti tur­vat­tu eri­tyi­ses­ti kil­pai­lu­val­von­nan kei­noin. Kil­pai­lu­val­von­nan rin­nal­le yhä olen­nai­sem­mak­si osak­si kil­pai­lu­vi­ran­omais­ten työ­tä on nous­sut kil­pai­lu­ne­dis­tä­mi­nen. Sil­lä tar­koi­te­taan kaik­kia nii­tä kil­pai­lu­vi­ran­omai­sen toi­men­pi­tei­tä, joil­la py­ri­tään kil­pai­lun ja mark­ki­noi­den toi­mi­vuu­den tur­vaa­mi­seen mut­ta jot­ka ei­vät pe­rus­tu var­si­nai­sen kil­pai­lu­lain­sää­dän­nön val­von­taan ja toi­meen­pa­noon.

Kil­pai­lu­lain­sää­dän­nön val­von­ta ja toi­meen­pa­no koh­dis­tuu elin­kei­non­har­joit­ta­jiin ja nii­den yh­teen­liit­ty­miin. Sen si­jaan kil­pai­lu­ne­dis­tä­mis­työ koh­dis­tuu sään­te­lys­tä vas­taa­viin jul­ki­siin or­ga­ni­saa­tioi­hin, ja se il­me­nee en­nen muu­ta kir­jal­li­sen ja suul­li­sen vies­tin­nän ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen muo­dos­sa il­man mah­dol­li­suut­ta oi­keu­del­lis­ten pak­ko­kei­no­jen käyt­töön.

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­javi­ras­ton kil­pai­lu­ne­dis­tä­mis­teh­tä­väs­tä on sää­det­ty Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­tos­ta an­ne­tus­sa lais­sa ja ase­tuk­ses­sa. Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­tos­ta an­ne­tun lain 2 §:n mu­kaan Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to tut­kii kil­pai­luo­lo­suh­tei­ta, sel­vit­tää kil­pai­lun­ra­joi­tuk­sia, ryh­tyy toi­men­pi­tei­siin kil­pai­lun­ra­joi­tus­ten va­hin­gol­lis­ten vai­ku­tus­ten pois­ta­mi­sek­si ja te­kee aloit­tei­ta kil­pai­lun edis­tä­mi­sek­si ja kil­pai­lua ra­joit­ta­vien sään­nös­ten ja mää­räys­ten pur­ka­mi­sek­si se­kä huo­leh­tii muis­ta sil­le sää­de­tyis­tä tai mää­rä­tyis­tä teh­tä­vis­tä.

Ase­tuk­ses­sa Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­tos­ta täs­men­ne­tään muun ohel­la, et­tä vi­ras­to seu­raa ja tut­kii kil­pai­luo­lo­suh­tei­ta, elin­kei­noe­lä­mään liit­ty­vien sään­nös­ten ja mää­räys­ten val­mis­te­lua ja an­taa lausun­to­ja toi­mia­laan­sa liit­ty­vis­tä ky­sy­myk­sis­tä se­kä te­kee aloit­tei­ta kil­pai­lun edis­tä­mi­sek­si ja kil­pai­lua ra­joit­ta­vien sään­nös­ten ja mää­räys­ten pur­ka­mi­sek­si.

Alue­hal­lin­to­vi­ras­tot toi­mi­vat alu­eel­li­si­na kil­pai­lu­vi­ran­omai­si­na ja ovat si­ten myös mu­ka­na kil­pai­lu­ne­dis­tä­mis­työs­sä.

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­tol­le ja alue­hal­lin­to­vi­ras­toil­le ase­te­tun kil­pai­lu­ne­dis­tä­mis­teh­tä­vän taus­tal­la on ylei­nen ha­vain­to sii­tä, et­tä elin­kei­non­har­joit­ta­jien kar­tel­lien tai mää­rää­vän mark­ki­na-ase­man vää­rin­käy­tön ohel­la kil­pai­lu ja mark­ki­noi­den toi­mi­vuus voi mer­kit­tä­väs­ti ra­joit­tua tai vää­ris­tyä myös jul­ki­sen sään­te­lyn ja yleen­sä jul­ki­sen val­lan toi­men­pi­tei­den ta­kia. Kil­pai­lu- ja mark­ki­na­vai­ku­tus­ten huo­mioon ot­ta­mi­nen on­kin osa yleis­tä pa­rem­man sään­te­lyn ta­voi­tet­ta, jo­hon on kiin­ni­tet­ty run­saas­ti huo­mio­ta se­kä kan­sal­li­ses­ti et­tä kan­sain­vä­li­ses­ti.

Myös Suo­mes­sa on jo pit­kään kiin­ni­tet­ty huo­mio­ta pa­rem­paan sään­te­lyyn. OECD:n Suo­mea kos­ke­van pa­rem­man sään­te­lyn maa­ra­por­tin (2010) mu­kaan täs­mäl­li­sem­pi ku­va pa­rem­man sään­te­lyn ja mark­ki­noi­den toi­mi­vuu­den vä­li­ses­tä yh­tey­des­tä on kui­ten­kin al­ka­nut jä­sen­tyä täs­mäl­li­sem­min vas­ta vii­me vuo­si­na.

Pää­koh­tee­na oi­keu­del­li­nen sään­te­ly

Sään­te­lys­tä pu­hu­taan usein ikään kuin se oli­si sel­keäs­ti tun­nis­tet­ta­va ja eril­li­nen hal­lin­nol­li­nen toi­min­to, vaik­ka ky­se on usein var­sin mo­ni­ta­hoi­ses­ta asia­ko­ko­nai­suu­des­ta. Pe­rin­tei­sen mää­ri­tel­män mu­kaan sään­te­ly on jul­ki­sen val­lan py­sy­vää ja kes­ki­tet­tyä kont­rol­lia yh­teis­kun­nal­li­ses­ti tär­kei­nä pi­det­tyi­hin toi­min­toi­hin.

Sup­peam­mas­sa mer­ki­tyk­ses­sä sään­te­lyl­lä vii­ta­taan eri­tyi­seen mää­räys­ten ja sään­nös­ten koos­tee­seen, jon­ka nou­dat­ta­mis­ta val­vo­maan on usein ni­met­ty eri­tyi­nen toi­mie­lin. Laa­jem­mas­sa mer­ki­tyk­ses­sä sään­te­lyl­lä tar­koi­te­taan myös kaik­kia mui­ta käyt­täy­ty­mi­seen vai­kut­ta­via jul­ki­sen val­lan toi­men­pi­tei­tä ku­ten jul­ki­sia tu­kia, ve­ro­ja, jul­ki­sia han­kin­to­ja, omis­ta­jaoh­jaus­ta, kaa­voi­tus­ta se­kä jul­kis­ta pal­ve­lu­tar­jon­taa. Sään­te­ly voi si­ten ol­la luon­teel­taan suo­raa tai vä­lil­lis­tä.

Ta­lou­del­li­sen toi­min­nan sään­te­ly kat­taa yh­tääl­tä ra­ken­teel­li­sen sään­te­lyn, jol­la sään­nel­lään mark­ki­noi­den ra­ken­net­ta ku­ten mark­ki­noil­le tu­lon ja mark­ki­noil­ta pois­tu­mi­sen eh­to­ja. Toi­saal­ta se kat­taa myös käyt­täy­ty­mis­sään­te­lyn, jo­ka oh­jaa käyt­täy­ty­mis­tä mark­ki­noil­la ku­ten mark­ki­noin­tia. Kum­paa­kin näis­tä sään­te­lyn tyy­peis­tä voi­daan läh­tö­koh­tai­ses­ti to­teut­taa mo­nin eri kei­noin.

Kei­nois­ta tun­ne­tuin on oi­keu­del­li­nen vel­voi­te­sään­te­ly, jo­ka pe­rus­tuu la­kiin tai si­tä täy­den­tä­viin alem­man ta­son sään­nök­siin tai mää­räyk­siin ja jo­ka on luon­teel­taan suo­raa ja mää­rää­vää. Sään­te­lyä voi­daan kui­ten­kin to­teut­taa ja täy­den­tää myös mo­nil­la muil­la yh­teis­kun­nal­li­sen oh­jauk­sen kei­noil­la ku­ten kan­nus­tin-, pro­ses­si- ja it­se­sään­te­lyl­lä tai in­for­maa­tio-oh­jauk­sel­la.

Yh­teis­kun­nal­li­sen oh­jauk­sen kei­no­va­li­koi­maa on 2000-lu­vul­la käy­tet­ty ai­kai­sem­paa mo­ni­puo­li­sem­min siir­ty­mäl­lä puh­taas­ta nor­mi- ja re­surs­sioh­jauk­ses­ta yhä enem­män asia­kas- ja mark­ki­na­läh­töi­seen oh­jauk­seen. Käy­tän­nös­sä mui­den oh­jaus­kei­no­jen käyt­tö ei juu­ri kos­kaan ole joh­ta­nut vel­voi­te­sään­te­lyn ku­moa­mi­seen. Mo­nis­ta syis­tä vel­voi­te­sään­te­lyn mää­rä on päin­vas­toin li­sään­ty­nyt. Oi­keu­del­li­nen vel­voi­te­sään­te­ly on­kin säi­lyt­tä­nyt kes­kei­sen ase­man yh­teis­kun­nal­li­sen oh­jauk­sen vä­li­nee­nä, ja sik­si myös kil­pai­lu­ne­dis­tä­mis­työs­tä huo­mat­ta­va osa koh­dis­tuu käy­tän­nös­sä ni­me­no­maan oi­keu­del­li­seen vel­voi­te­sään­te­lyyn ja sii­tä päät­tä­viin.

Pai­no­tuk­sel­le on vah­vat pe­rus­teet: huo­nos­ti har­kit­tu oi­keu­del­li­nen vel­voi­te­sään­te­ly voi pa­him­mil­laan joh­taa jul­ki­siin kil­pai­lun­ra­joi­tuk­siin, jot­ka voi­vat mark­ki­noi­den toi­mi­vuu­den nä­kö­kul­mas­ta ol­la pit­käi­käi­sem­piä ja yleen­sä myös va­hin­gol­li­sem­pia kuin yk­sit­täis­ten elin­kei­non­har­joit­ta­jien ai­kaan­saa­mat kil­pai­lun­ra­joi­tuk­set. Pää­sään­töi­ses­ti ker­ran muo­dos­tu­nut­ta jul­kis­ta kil­pai­lun­ra­joi­tus­ta on li­säk­si hy­vin vai­kea pois­taa.

Kil­pai­lu­vi­ran­omai­sen nä­kö­kul­mas­ta eri­tyi­se­nä haas­tee­na on, et­tä sil­lä ei ole jul­ki­siin kil­pai­lun­ra­joi­tuk­siin tai yleen­sä jul­ki­siin sään­nök­siin ja mää­räyk­siin puut­tu­mi­sek­si sa­man­lais­ta toi­mi­val­taa kuin elin­kei­non­har­joit­ta­jien ai­kaan­saa­mien kil­pai­lun­ra­joi­tus­ten koh­dal­la - el­lei ky­se ole kil­pai­lun­ra­joi­tus­lain so­vel­ta­mi­sa­laan kuu­lu­vas­ta jul­kis­ten yh­tei­sö­jen har­joit­ta­mas­ta elin­kei­no­toi­min­nas­ta. Jul­kis­ten kil­pai­lun­ra­joi­tus­ten eh­käi­se­mi­ses­sä on tä­män vuok­si poh­jim­mil­taan ky­se vies­tin­näs­tä ja va­kuut­ta­vas­ta ar­gu­men­toin­nis­ta.

Kei­not ja ta­voit­teet

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on edis­tää kil­pai­lua tar­joa­mal­la asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta pää­tök­sen­te­ki­jöil­le ja muil­le vi­ras­ton si­dos­ryh­mil­le. Käy­tän­nön kei­no­ja kil­pai­lu­ne­dis­tä­mis­työs­sä ovat aloit­teet, lausun­not, työ­ryh­mä­työs­ken­te­ly se­kä muu vies­tin­tä.

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to voi teh­dä aloit­tei­ta kil­pai­lua ra­joit­ta­vien sään­nös­ten ja mää­räys­ten pur­ka­mi­sek­si. Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to an­taa myös lausun­to­ja la­ke­ja ja mui­ta sään­nök­siä kos­ke­vis­ta uu­dis­tuk­sis­ta se­kä osal­lis­tuu näi­tä val­mis­te­le­viin työ­ryh­miin sil­loin, kun uu­dis­tuk­sil­la on il­mei­siä kil­pai­lu- ja mark­ki­na­vai­ku­tuk­sia. Vi­ras­to edis­tää kil­pai­lua myös vies­ti­mäl­lä elin­kei­non­har­joit­ta­jil­le, ku­lut­ta­jil­le se­kä sään­te­lys­tä päät­tä­vil­le kil­pai­lusään­nöis­tä ja mark­ki­noi­den toi­mi­vuu­den mer­ki­tyk­ses­tä tar­koi­tuk­se­naan eh­käis­tä mah­dol­lis­ten kil­pai­luon­gel­mien syn­ty­mis­tä jo en­na­kol­ta.

Sa­man­suun­tai­ses­ti vai­kut­taa se, et­tä ny­ky­ai­kai­ses­sa kil­pai­lu­ne­dis­tä­mis­työs­sä ylei­se­nä läh­tö­koh­ta­na ei kui­ten­kaan ole sään­te­lyn pur­ka­mi­nen si­nän­sä vaan vii­sas sään­te­ly, jol­la vii­ta­taan mää­räl­li­ses­ti oi­kein mi­toi­tet­tuun ja laa­dul­li­ses­ti täs­mäl­li­seen ja kor­kea­ta­soi­seen se­kä tu­lok­sil­taan mi­tat­ta­vis­sa ole­vaan ja to­sia­sial­li­ses­ti vai­kut­ta­vaan sään­te­lyyn. Vii­sas sään­te­ly on sään­te­lyä, jo­ka on ai­dos­ti tar­peel­lis­ta ja jon­ka hyö­dyt ylit­tä­vät sel­keäs­ti sen hai­tat.

Ny­ky­ai­kai­ses­sa kil­pai­lu­ne­dis­tä­mis­työs­sä yh­te­nä kes­kei­se­nä läh­tö­koh­ta­na on myös se, et­tä kil­pai­lu­ne­dis­tä­mi­nen ja kil­pai­lusään­tö­jen val­von­ta tu­ke­vat ja vah­vis­ta­vat toi­si­aan. Kil­pai­lusään­tö­jen val­von­taa voi­daan mo­nes­sa koh­din vah­vis­taa ak­tii­vi­sel­la kil­pai­lu­ne­dis­tä­mis­työl­lä, ja kil­pai­lu­ne­dis­tä­mis­työl­tä puut­tuu us­kot­ta­vuut­ta, el­lei se kyt­key­dy kil­pai­lusään­tö­jen val­von­taan liit­ty­vään toi­mi­val­taan ja tä­män työn yh­tey­des­sä saa­tuun tie­toon mark­ki­noi­den toi­mi­vuu­den to­del­li­sis­ta on­gel­mis­ta.

Kil­pai­lu­ne­dis­tä­mis­työ­hön väis­tä­mät­tä liit­ty­vät re­surs­si­ra­joit­teet ko­ros­ta­vat tar­vet­ta suun­na­ta voi­ma­va­ro­ja suh­teel­li­sen pien­ten ja toi­si­aan seu­raa­vien yk­sit­täis­ten sään­te­ly­on­gel­mien si­jas­ta laa­jem­piin ko­ko­nai­suuk­siin. Käy­tän­nös­sä täs­sä pyr­ki­myk­ses­sä ky­se on ni­me­no­maan pa­rem­man sään­te­lyn oh­jel­mis­sa se­kä kan­sal­li­ses­ti et­tä kan­sain­vä­li­ses­ti jul­ki­lausut­tu­jen pe­ri­aat­tei­den to­sia­sial­li­ses­ta so­vel­ta­mi­ses­ta myös lain­sää­dän­tö­työn ja sään­te­lyn ar­jes­sa. Pa­rem­pi sään­te­ly pal­ve­lee pää­sään­töi­ses­ti jo si­nän­sä myös mark­ki­noi­den toi­mi­vuu­den tur­vaa­mi­sen ta­voi­tet­ta.

Pa­rem­pi sään­te­ly ja kil­pai­lu

Asia­ko­ko­nai­suut­ta on tar­kas­tel­tu laa­jem­min ­ jul­kai­sus­sa Vii­sas sään­te­ly – toi­mi­vat mark­ki­nat (2011). Jul­kai­sus­sa tar­kem­min esi­te­tyl­lä ta­val­la pa­rem­man sään­te­lyn ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­sen ar­vioin­nin kan­nal­ta nel­jä ky­sy­mys­tä voi­daan nos­taa myös kil­pai­lu­nä­kö­kul­mas­ta avai­na­se­maan.

  • Mi­ten sään­te­lyä on pe­rus­tel­tu ja mi­ten hy­vin pe­rus­te­lut vas­taa­vat esi­mer­kik­si ta­lous­tie­tees­sä esi­tet­ty­jä pe­rus­te­lu­ja oi­keu­del­li­sel­le sään­te­lyl­le?
  • Mil­lais­ten stan­dar­dien va­raan sään­te­lyn tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suu­den ar­vioin­ti on ra­ken­net­tu?
  • Mis­sä mää­rin on­gel­man rat­kai­se­mi­sek­si käy­tet­tä­vis­sä ole­vat eri sään­te­ly­vaih­toeh­dot on sel­vi­tet­ty ja mi­ten näi­den vaih­toeh­to­jen pa­rem­muut­ta on py­rit­ty ver­taa­maan?
  • On­ko va­li­tuk­si tul­leen sään­te­ly­vaih­toeh­don vai­ku­tuk­sia yli­pää­tään ar­vioi­tu ja on­ko vai­ku­tusar­vioin­ti teh­ty asian­mu­kai­ses­ti?

Käy­tän­nös­sä mai­nit­tu­jen ky­sy­mys­ten ta­ka­na on en­sin­nä­kin aja­tus sii­tä, et­tä läh­tö­koh­tai­ses­ti sään­te­lyn tu­li­si ai­na pe­rus­tua jo­hon­kin sel­keäs­ti tun­nis­tet­tuun mark­ki­noi­den toi­min­nan puut­tee­seen, jo­ka sään­te­lyn avul­la py­ri­tään eh­käi­se­mään tai kor­jaa­maan.

Toi­sek­si on sel­keäs­ti mää­ri­tel­tä­vä, mit­kä ovat on­nis­tu­neen sään­te­lyn mit­ta­puut; toi­sin sa­noen mis­sä mää­rin tun­nis­tet­tuun on­gel­maan voi­daan vai­kut­taa te­hok­kaas­ti si­ten, et­tä sään­te­lyn yh­teis­kun­nal­li­set hyö­dyt sel­keäs­ti ylit­tä­vät sen hai­tat ja kus­tan­nuk­set.

Kol­man­nek­si on poh­dit­ta­va si­tä, on­ko oi­keu­del­li­nen vel­voi­te­sään­te­ly yli­pää­tään tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sin ta­pa pyr­kiä vai­kut­ta­maan tun­nis­tet­tuun on­gel­maan vai voi­tai­siin­ko yh­teis­kun­ta­po­liit­ti­siin ta­voit­tei­siin pääs­tä myös muil­la vel­voi­te­sään­te­lyä kor­vaa­vil­la tai täy­den­tä­vil­lä oh­jaus­kei­noil­la.

Nel­jän­nek­si va­li­tun sään­te­ly- tai oh­jaus­vaih­toeh­don to­sia­sial­li­sia vai­ku­tuk­sia on myös käy­tän­nös­sä yri­tet­tä­vä ar­vioi­da ku­hun­kin ti­lan­tee­seen so­vel­tu­via asian­mu­kai­sia me­ne­tel­miä käyt­täen.

Val­mii­ta ja sel­lai­se­naan kai­kis­sa ti­lan­teis­sa toi­mi­via vas­tauk­sia ja rat­kai­su­ja mai­nit­tui­hin ky­sy­myk­siin ei ole. Sään­te­lyn toi­mi­vuus tai tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suus on lo­pul­ta em­pii­ri­nen ky­sy­mys, jo­ka riip­puu en­sin­nä­kin ky­sei­sen sään­te­lyn to­teu­tuk­sen yk­si­tyis­koh­dis­ta ja toi­sek­si kus­sa­kin ta­pauk­ses­sa val­lit­se­vis­ta olo­suh­teis­ta. Käy­tän­nös­sä lain­sää­dän­tö ja sään­te­ly pur­kau­tu­vat jouk­koon yk­si­tyis­koh­tai­sia eri vaih­toeh­to­jen pun­ta­roin­te­ja, ja sään­te­lyn yk­si­tyis­koh­dat var­sin usein rat­kai­se­vat sen, kuin­ka on­nis­tu­nee­na tiet­tyä sään­te­lyä voi­daan pi­tää. Vas­taa­val­la ta­val­la myös so­vel­tu­vuus kul­loin­kin val­lit­se­viin olo­suh­tei­siin on usein rat­kai­se­vas­sa ase­mas­sa sään­te­lyn käy­tän­nön toi­mi­vuu­den ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suu­den kan­nal­ta.

Näi­tä nä­kö­koh­tia on avat­tu ­vi­ras­ton jul­kai­sus­sa Vii­sas sään­te­ly - toi­mi­vat mark­ki­nat, jos­sa on tar­kas­te­lu lä­hem­min jouk­koa yk­sit­täi­siä toi­mia­lae­si­merk­ke­jä mark­ki­noi­den toi­mi­vuu­den tur­vaa­mi­sen ja sii­hen liit­ty­vän pa­rem­man sään­te­lyn luo­mi­sen haas­teen nä­kö­kul­mas­ta. Toi­mia­la­koh­tai­nen tar­kas­te­lu on ra­jat­tu sel­lai­siin aloi­hin, jois­sa sään­te­ly on ta­val­la tai toi­sel­la hy­vin kes­kei­nen osa ta­lou­del­lis­ta toi­min­taym­pä­ris­töä ja joi­hin liit­tyy yh­teis­kun­nal­li­sen pää­tök­sen­teon nä­kö­kul­mas­ta ajan­koh­tai­sia ky­sy­myk­siä. Toi­mia­la­koh­tai­sen tar­kas­te­lun koh­tee­na sel­vi­tyk­ses­sä on 11 toi­mia­laa, jot­ka on ryh­mi­tel­ty väl­jäs­ti nel­jään ai­he­pii­riin, ver­kos­tot, ym­pä­ris­tö, jul­ki­nen elin­kei­no­toi­min­ta ja muut. Esi­tys­jär­jes­tyk­ses­sä lue­tel­tu­na alat ovat seu­raa­vat: 1) pos­ti, 2) laa­ja­kais­ta­mark­ki­nat, 3) pan­kit, 4) työ­elä­ke­jär­jes­tel­mä, 5) ra­ken­ta­mi­nen, 6) kaup­pa, 7) jä­te­huol­to, 8) kun­nal­li­set lii­ke­lai­tok­set, 9) yleis­ra­dio­toi­min­ta, 10) tak­si­lii­ken­ne ja 11) kau­ko­läm­pö.

Jul­kai­sus­sa esi­te­tyn toi­mia­la­tar­kas­te­lun ta­voit­tee­na on en­si­si­jai­ses­ti ol­lut ku­va­ta yk­sit­täis­ten toi­mia­lo­jen sään­te­ly­on­gel­mia sel­lai­si­na kuin ne ovat vi­ras­ton mark­ki­noi­den toi­mi­vuu­den tur­vaa­mis­teh­tä­vän nä­kö­kul­mas­ta vii­me vuo­si­na näyt­täy­ty­neet. Toi­sek­si toi­mia­la­koh­tai­sen tar­kas­te­lun ta­voit­tee­na on sa­mal­la ol­lut kiin­nit­tää huo­mio­ta sel­lai­siin nä­kö­koh­tiin ala­koh­tai­ses­sa sään­te­lys­sä, jot­ka ovat il­mei­sen mer­ki­tyk­sel­li­siä myös ylei­sem­män pa­rem­paa sään­te­lyä kos­ke­van kes­kus­te­lun kan­nal­ta.

Kil­pai­lu­neut­ra­li­tee­tin tur­vaa­mi­nen

Kaik­ki kil­pai­lu­ne­dis­tä­mis­työ ei lii­ty suo­raan oi­keu­del­li­seen vel­voi­te­sään­te­lyyn. Hy­vä esi­merk­ki muun­tyyp­pi­ses­tä kil­pai­lu­ne­dis­tä­mis­työs­tä kos­kee kil­pai­lu­neut­ra­li­teet­tia, jo­ka taas ta­val­li­ses­ti lii­te­tään ni­me­no­maan jul­ki­sen val­lan roo­liin mark­ki­noil­la. Ylei­ses­ti kil­pai­lu­neut­ra­li­tee­til­la tar­koi­te­taan tas­a­puo­lis­ten toi­min­tae­del­ly­tys­ten tur­vaa­mis­ta yli­pää­tään kai­kil­le toi­mi­joil­le mark­ki­noil­la. Eri­tyi­sen mer­kit­tä­vä­nä kil­pai­lu­neut­ra­li­teet­tiin liit­ty­vää ky­sy­myk­se­na­set­te­lua on kui­ten­kin pi­det­ty ni­me­no­maan yk­si­tyi­sen ja jul­ki­sen tuo­tan­non ra­ja­pin­nas­sa.

His­to­rial­li­ses­ti jul­ki­nen val­ta on ol­lut mer­kit­tä­vä toi­mi­ja Suo­men ta­lou­des­sa. Val­tion lii­ke­lai­tok­sil­la ja yh­tiöil­lä on ol­lut huo­mat­ta­va ase­ma mo­nil­la mark­ki­noil­la. Kun­nat ovat puo­les­taan ol­leet vas­tuus­sa hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä asuk­kail­leen. Vii­me ai­ko­jen ke­hi­tyk­sen ta­kia ra­ja jul­ki­sen ja yk­si­tyi­sen tuo­tan­non vä­lil­lä on kui­ten­kin hä­mär­ty­nyt. Jul­ki­sen tuo­tan­non alo­ja on alet­tu ava­ta kil­pai­lul­le. Toi­saal­ta jul­ki­nen tuo­tan­to on jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa laa­jen­tu­nut aloil­le, joil­la ai­em­min on toi­mi­nut vain yk­si­tyi­siä yri­tyk­siä.

Val­tion lii­ke­toi­min­tayk­si­köi­den osal­ta Kil­pai­lu­vi­ras­to pyr­ki kil­pai­lua avat­taes­sa eri ta­voin huo­leh­ti­maan sii­tä, et­tei­vät val­tion lii­ke­toi­min­tayk­si­köt käy­tä yk­si­noi­keus­a­se­maan­sa tai jul­ki­siin pal­ve­lu­teh­tä­viin saa­maan­sa ve­ro­ra­hoi­tus­ta kil­pail­tu­ja mark­ki­noi­ta vää­ris­tä­väs­ti. On­gel­ma­na on ol­lut jul­ki­sen tuo­tan­non edel­leen jat­ku­va osit­tai­nen suo­ja, jo­ka tuo se­kä mah­dol­li­suuk­sia et­tä kan­nus­tei­ta kei­no­te­koi­seen kil­pai­lun ra­joit­ta­mi­seen.

Vii­me ai­koi­na kil­pai­lu­ne­dis­tä­mi­sen pain­opis­te on jul­ki­sen sek­to­rin osal­ta siir­ty­nyt val­tion lii­ke­toi­min­nan tar­kas­te­lus­ta yhä enem­män kun­nal­li­seen tuo­tan­to­toi­min­taan. Vaik­ka kun­nil­la on va­paus päät­tää sii­tä, mi­ten pal­ve­lut tuo­te­taan, useim­mat kun­nat tuot­ta­vat pal­ve­lut edel­leen it­se omas­sa or­ga­ni­saa­tios­saan. Muun muas­sa kun­tien ta­lous­vai­keu­det ja väes­tön ikään­ty­mi­nen luo­vat kui­ten­kin pai­nei­ta uusien rat­kai­su­jen ke­hit­tä­mi­sel­le.

Uu­det mark­ki­naeh­toi­set toi­min­ta­mal­lit voi­vat täs­sä ti­lan­tees­sa tar­jo­ta ai­na­kin pe­rin­tei­siä mal­le­ja täy­den­tä­viä rat­kai­su­ja jul­ki­sen ta­lou­den haas­teel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa. Sa­mal­la nä­mä toi­min­ta­mal­lit voi­vat kui­ten­kin luo­da kil­pai­lu­neut­ra­li­teet­tion­gel­mia kun­nal­li­sen ja yk­si­tyi­sen tuo­tan­non ra­ja­pin­nas­sa. Mah­dol­li­suuk­sia eh­käis­tä näi­tä on­gel­mia on poh­dit­tu laa­jas­ti muun muas­sa työ­ryh­mä­ra­por­tis­sa Kun­nan toi­min­ta kil­pai­lu­ti­lan­tees­sa mark­ki­noil­la ja toi­min­nan yh­tiöit­tä­mi­nen (VM 2010), jo­ka laa­ti­mi­ses­sa Kil­pai­lu­vi­ras­to oli osal­taan mu­ka­na.

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­ton to­teut­ta­ma te­ho­kas kil­pai­lu­val­von­ta ja kil­pai­lu­ne­dis­tä­mi­nen edis­tä­vät osal­taan jul­kis­ten toi­mi­joi­den lii­ke­toi­min­nan muut­tu­mis­ta kil­pai­lu­neut­raa­lik­si ja an­ta­vat sa­mal­la vä­li­nei­tä har­maan ta­lou­den vas­tai­seen työ­hön.

Lue lisää kilpailun neutraalisuuden valvonnasta

Päivitetty 19.5.2014 Tulosta