Mitä julkisyhteisöjä laki koskee?

Laki koskee kuntia, kuntayhtymiä, valtiota ja niiden määräysvaltaan kuuluvien yksiköiden taloudellista toimintaa. Lain piirissä eivät ole esimerkiksi seurakunnat.

Julkisyhteisö voi joko itse harjoittaa taloudellista toimintaa (esimerkiksi virastona tai liikelaitoksena) taikka se voi omistaa (laissa "määräysvaltaan kuuluva yksikkö") esimerkiksi osakeyhtiön. Myös tällaisen määräysvaltayksikön toimintaan voidaan puuttua kilpailulain 4 a luvun mukaisesti esimerkiksi, jos se omistajan tavanomaisesta poikkeavan rahoituksen turvin vääristää kilpailua. Julkisen toimijan määräysvallassa olevan osakeyhtiön toimintaan voidaan puuttua myös silloin, kun esimerkiksi useampi kunta tai kunta ja valtio käyttävät siinä määräysvaltaa.

KKV:n asettama kielto, määräys tai velvoite, joilla kilpailun estyminen tai vääristyminen voidaan oikaista, kohdistetaan kuntaan, kuntayhtymään tai valtioon, eikä toimintaa harjoittavaan yksikköön, vaikka sillä olisi itsenäisen oikeushenkilön asema. Tämä ei estä kuitenkaan virastoa käymästä keskusteluja myös varsinaisen toiminnanharjoittajan kanssa, jos tämä osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi.

Päivitetty 18.5.2014 Tulosta