Mitä määräävällä markkina-asemalla tarkoitetaan?

Mää­rää­vän mark­ki­na-ase­man vää­rin­käyt­tö on kiel­let­tyä se­kä kil­pai­lu­lain 7 § et­tä Eu­roo­pan unio­nin toi­min­nas­ta teh­dyn so­pi­muk­sen 102 ar­tiklan pe­rus­teel­la. Mai­ni­tut sään­nök­set ovat si­säl­löl­tään yh­den­mu­kai­sia, ja nii­tä tul­ki­taan yh­den­mu­kai­sel­la ta­val­la, jo­ten elin­kei­non­har­joit­ta­jien kan­nal­ta ei käy­tän­nös­sä ole mer­ki­tys­tä sil­lä, kum­paa sään­nös­tä so­vel­le­taan.

Mää­rää­vä mark­ki­na-ase­ma kat­so­taan kil­pai­lu­lain 4 §:n pe­rus­teel­la ole­van yh­del­lä tai useam­mal­la  elin­kei­non­har­joit­ta­jal­la taik­ka elin­kei­non­har­joit­ta­jien yh­teen­liit­ty­mäl­lä, jol­la ko­ko maas­sa tai tie­tyl­lä alu­eel­la on yk­si­noi­keus tai muu sel­lai­nen mää­rää­vä ase­ma tie­tyil­lä hyö­dy­ke­mark­ki­noil­la, et­tä se tai ne voi­vat mer­kit­tä­väs­ti oh­ja­ta hyö­dyk­keen hin­ta­ta­soa tai toi­mi­tuseh­to­ja taik­ka vas­taa­val­la muul­la ta­val­la vai­kut­taa kil­pai­luo­lo­suh­tei­siin tie­tyl­lä tuo­tan­to- tai ja­ke­lu­por­taal­la.

Mää­rää­vä mark­ki­na-ase­ma voi tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa ol­la yh­tei­ses­ti useam­mal­la kuin yh­del­lä elin­kei­non­har­joit­ta­jal­la il­man, et­tä yk­si­kään ky­sei­sis­tä yri­tyk­sis­tä yk­si­nään oli­si mää­rää­väs­sä ase­mas­sa. Yh­tei­sen mää­rää­vän ase­man ole­mas­sao­lo edel­lyt­tää, et­tä yri­tys­ten vä­lil­lä on sel­lai­sia ta­lou­del­li­sia yh­teyk­siä, joi­den joh­dos­ta ne voi­vat omak­sua sa­man mark­ki­na­käyt­täy­ty­mi­sen ja toi­mia mää­rää­väs­sä ase­mas­sa suh­tees­sa mui­hin yri­tyk­siin. Katso esimerkiksi asia C-497/99 P (Irish Su­gar v. ko­mis­sio) se­kä yh­dis­te­tyt asiat C-395/96 P ja C-396/96 P (CMB, CMBT and Da­fra-Li­nes v. Ko­mis­sio).

Mää­rää­vä mark­ki­na-ase­ma il­me­nee mah­dol­li­suu­te­na es­tää te­ho­kas kil­pai­lu mark­ki­noil­la ja toi­mia mark­ki­noil­la mer­kit­tä­väs­sä mää­rin kil­pai­li­jois­ta, asiak­kais­ta ja ta­va­ran­toi­mit­ta­jis­ta riip­pu­mat­to­mal­la ta­val­la. Mää­rää­väs­sä ase­mas­sa ole­va yri­tys ei koh­taa riit­tä­vän voi­ma­kas­ta kil­pai­lu­pai­net­ta ja mää­rää­vään mark­ki­na-ase­maan liit­tyy­kin yri­tyk­sen huo­mat­ta­va mark­ki­na­voi­ma.

Mark­ki­na­voi­ma voi­daan mää­ri­tel­lä yri­tyk­sen mah­dol­li­suu­dek­si kan­nat­ta­vas­ti yl­lä­pi­tää kil­pai­lul­li­sia hin­to­ja kor­keam­pia hin­to­ja tai kan­nat­ta­vas­ti ra­joit­taa tuo­tan­toa tai laa­tua al­le kil­pai­lul­li­sen ta­son. Mää­rää­väs­sä ase­mas­sa ole­va elin­kei­non­har­joit­ta­ja voi­kin näin ol­len käyt­tää mark­ki­na­voi­maan­sa hy­väk­si il­man, et­tä se vä­lit­tö­mäs­ti ja mer­kit­tä­väs­ti me­net­tää mark­ki­nao­suut­taan kil­pai­li­joil­le. Mää­rää­väs­sä ase­mas­sa ole­va yri­tys voi hai­ta­ta kil­pai­lu­pro­ses­sia myös muil­la ta­voin, ku­ten esi­mer­kik­si luo­mal­la mark­ki­noil­le pää­syn es­tei­tä tai hi­das­ta­mal­la in­no­voin­tia

Päivitetty 18.5.2014 Tulosta