Avoimet työpaikat

Virastossa on avoinna useita virkoja:

Ylitarkastaja (palveludirektiivin yhteyspiste)
Tutkijoita/erikoistutkijoita (hankintojen valvonta)

 


Ylitarkastaja

ID 32-189-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.6.2017 tai sopimuksen mukaan
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1.
Hakuaika päättyy: 3.5.2017 klo 16:15
Virka on viraston yhteinen.


Viran/tehtävän kuvaus:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto toimii myös palveludirektiivin toimeenpanoon liittyvänä hallinnollisena yhteyspisteenä. Sen tehtävänä on mm. osallistua Suomen keskitetyn asiointipisteen kehittämiseen ja ylläpitoon sekä koordinoida lupaviranomaisten yhteistyötä sisämarkkinoiden tietojenvaihdossa.

Avoinna oleva virka sijoitetaan lähtökohtaisesti kuluttajavastuualueelle Verkostot-yksikköön. Haettavan henkilön tehtävänä on hoitaa itsenäisesti palveludirektiivin toimeenpanoon liittyvää hallinnollista yhteyspistettä. Toimenkuvaan kuuluu myös muita sisämarkkinoiden toimintaan ja kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyviä tehtäviä.

Ylitarkastaja informoi eri viranomaisverkostoja palveludirektiivin keskeisten tavoitteiden kysymyksistä, jotka liittyvät sähköisen asioinnin, lupaprosessien, verkkopalvelujen ja valvontayhteistyön kehittämiseen mm. järjestämällä koulutustilaisuuksia ja ylläpitämällä ekstranet-palvelua. Ylitarkastaja toimii IMI-järjestelmän Suomen pääkäyttäjänä ja osallistuu asiantuntijana komission työryhmiin.

Kansainväliset työtehtävät edellyttävät jonkin verran matkustamista.

Virasto voi täyttää viran aluksi koeajaksi, jonka pituus on enintään kuusi kuukautta.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.poliisi.fi/supo.

Hakijalta odotamme:

Parhaan koulutustaustan tehtävän hoitamiseen antaa ylempi korkeakoulututkinto.

Arvostamme Suomen ja EU:n hallinnon rakenteiden tuntemusta sekä kokemusta verkko- ja neuvontapalvelujen kehittämisestä. Tehtävässä tarvitaan hyviä verkkoviestintä- ja vuorovaikutustaitoja, projektinhallintaa sekä kykyä toimia englanninkielisessä toimintaympäristössä.

Työssä tarvittava kielitaito:

Tehtävässä tarvitaan hyvää suomen ja englannin kielten kirjallista ja suullista taitoa sekä tyydyttävää ruotsinkielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Palkkauksen peruste:

Ylitarkastajan palkka sijoittuu välille 3089–3444 euroa kuukaudessa. Palkka määräytyy valittavan henkilön koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Hae paikkaa

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kirjaamo, PL 5, 00531 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Johtaja
Maija Puomila
p. 029 505 3000 (vaihde)
24.4.–28.4.2017 välisenä aikana


Tutkija/erikoistutkija

ID 32-182-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.6.2017 tai sopimuksen mukaan
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1–4.
Hakuaika päättyy: 3.5.2017 klo 16:15
Virka on viraston yhteinen.


Viran/tehtävän kuvaus:

Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltuuksia on lisätty 1.1.2017 alkaen siten, että virastolle on annettu toimivalta valvoa hankintalain säännösten noudattamista. Valvonnassa keskitytään ensisijaisesti laittomien suorahankintojen ja muiden suorahankintoihin rinnastuvien menettelyltään karkeasti virheellisten tai syrjivien hankintojen valvontaan. KKV:lle on annettu myös mahdollisuus antaa havaitsemiensa lainvastaisuuksien johdosta hankintayksiköille huomautuksia sekä laittomissa suorahankinnoissa mahdollisuus kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpano tai esittää seuraamusten määräämistä markkinaoikeudessa. Kaikilla on oikeus saattaa havaitsemansa lainvastaisuus tai ongelma KKV:n tietoon. Virasto voi myös omasta aloitteestaan tutkia ja selvittää lainvastaisuuksia. Virasto raportoi toiminnastaan ja valvontatoiminnan tuloksista avoimesti hankintadirektiivien edellyttämällä tavalla.

Avoinna olevat virat sijoitetaan kilpailuvastuualueelle hankintalainsäädännön valvontaan ja kilpailun edistämiseen. Valvontatoimintaa varten viraston Kilpailun edistäminen -yksikköön on perustettu hankintojen valvontaa koskeva toiminto vuoden 2017 alussa. Toimintoon on jo aiemmin vuoden 2017 aikana rekrytoitu osa valvontatoiminnon henkilöstöstä. Valvontatoiminnon organisointi pyritään saattamaan loppuun nyt avoinna olevien virkojen täyttämisellä.

Tutkijat/erikoistutkijat selvittävät hankintalainsäädännön valvontaan liittyviä tapauksia sekä osallistuvat asiantuntijana hankintalainsäädännön valvontaan liittyvään kilpailunedistämistoimintaan. Tehtävät ovat monipuolisia ja niihin kuuluu esimerkiksi hankintalainsäädännön vastaisten menettelyjen selvittämistä ja arviointia, selvitystoimenpiteiden suunnittelua ja toimeenpanoa, markkinoiden analysointia, yrityskäyntejä, kuulemisia, neuvontaa ja päätösten laatimista sekä osallistumista oikeudenkäynteihin.

Kansainväliset työtehtävät sekä EU:n kilpailuviranomaisten ja Pohjoismaiden kilpailuviranomaisten yhteistyö edellyttävät jonkin verran matkustamista.

Virasto voi täyttää viran aluksi koeajaksi, jonka pituus on enintään kuusi kuukautta.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.poliisi.fi/supo.

Hakijalta odotamme:

Parhaan koulutustaustan tehtävien menestykselliseen hoitamiseen antaa esimerkiksi oikeus-, hallinto-, tai kauppatieteellinen ylempi korkeakoulututkinto. Arvostamme osaamista, työkokemusta ja valmiuksia, jotka liittyvät hankintalainsäädännön tuntemukseen ja soveltamiseen, hankintalainsäädäntöä ja hankintayksiköiden toimintaa koskevaan oikeudelliseen ohjaukseen, neuvontaan ja valvontaan sekä hankintalainsäädäntöön liittyvään tuomioistuinten ratkaisukäytäntöön ja oikeudellisiin prosesseihin. Arvostamme lisäksi kilpailuoikeuden ja kilpailun taloustieteen sekä viraston, erityisesti viraston kilpailuvastuualueen, tehtäväkentän tuntemusta.

Valmiudet hankkia selvitystä monimutkaisista asiakokonaisuuksista ja tosiseikoista sekä tehdä niistä harkittuja oikeudellisia johtopäätöksiä ovat tehtävissä keskeisiä. Odotamme hakijoilta tämän vuoksi määrätietoista ja analyyttistä tutkimuksellista otetta sekä sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää lisäksi yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta sekä kykyä uusien asioiden nopeaan omaksumiseen.

Virkoihin valittavien henkilöiden toivotaan omaavan laaja-alaista osaamista ja työkokemusta edellä mainittuihin osaamisalueisiin liittyen. Virkoja täytettäessä huomioidaan kuitenkin myös lyhyemmän työkokemuksen omaavat henkilöt, joilla on edellä kuvattua osaamista, mikäli tämä on valvontatoiminnon organisoinnin ja tehokkaan valvontatoiminnan toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaista. Virkoja täytettäessä pyritään muodostamaan valvontatoiminnon henkilöstö kokonaisuudessaan siten, että valvontatoiminnossa työskentelevien henkilöiden osaaminen täydentää parhaalla mahdollisella tavalla toisiaan tehokkaan valvontatoiminnan toteuttamiseksi. Virkaan valittavien henkilöiden tehtävänkuva ja työtehtävien sisältö sekä palkka voivat edellä todetusta syystä vaihdella valittavien henkilöiden osaamisesta ja työkokemuksesta riippuen.

Työssä tarvittava kielitaito:

Suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito on välttämätön. Tehtävissä tarvitaan lisäksi vähintään tyydyttävän ruotsin kielen lisäksi hyvää englannin kielen taitoa.

Palkkauksen peruste:

Tutkijan/erikoistutkijan palkka sijoittuu välille 3089–4060 euroa kuukaudessa. Palkka määräytyy valittavan henkilön koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Hae paikkaa

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kirjaamo, PL 5, 00531 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Apulaisjohtaja
Arttu Juuti
p. 029 505 3614

Tutkimuspäällikkö
Maarit Taurula
p. 029 505 3381

 


Päivitetty 3.3.2017 Tulosta

Valtiolle.fi logo