Avoimet työpaikat

Lakimies (kuluttajavastuualue)
Tutkija/erikoistutkija (kilpailuneutraliteetti)
Tarkastaja (valmismatkavalvonta)

 

 

Lakimies (kuluttajavastuualue)

ID 32-463-2017

Tehtävän kesto: vakinainen 1.2.2018.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1.
Hakuaika päättyy: 20.11.2017 klo 16:15
Virka on viraston yhteinen.

Viran/tehtävän kuvaus:

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajavastuualueella on haettavissa lakimiehen virka. Kuluttajaoikeudellisia asioita virastossa hoitavien lakimiesten keskeisiä tehtäviä ovat kuluttaja-asiamiehen lainvalvontatehtävät, jotka liittyvät laajan kuluttajaa suojaavan lainsäädännön soveltamiseen, erityisesti markkinoinnin ja sopimusehtojen valvontaan, ja vaikuttaminen kuluttajien oikeudelliseen aseman liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi tehtäviin voi liittyä kuluttajien oikeudellista avustamista kuluttajien yleisen edun kannalta merkittävissä tapauksissa.

Virasto voi täyttää viran aluksi koeajaksi, jonka pituus on enintään kuusi kuukautta.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa poliisi.fi/supo.

Hakijalta odotamme:

Parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen antaa ylempi korkeakoulututkinto, esimerkiksi oikeustieteen maisterin tutkinto. Hakijoilta odotamme hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä ruotsin ja englannin kielen taitoa. Lisäksi tehtävässä tarvitaan oma-aloitteisuutta, hyvää vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoa sekä kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin.

Palkkaukseen liittyvät tiedot:

Lakimiehen palkka sijoittuu välille 3089–3283 euroa kuukaudessa. Palkka määräytyy valittavan henkilön koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Hae paikkaa

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kirjaamo, PL 5, 00531 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Apulaisjohtaja 
Outi Haunio-Rudanko 
p. 029 505 3000 (vaihde) 

Apulaisjohtaja
Päivi Seppälä
p. 029 505 3000 (vaihde)


Tutkija/erikoistutkija (kilpailuneutraliteetti)

ID 32-472-2017

Tehtävän kesto: vakinainen 1.2.2018.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1.
Hakuaika päättyy: 30.11.2017 klo 16:15
Virka on viraston yhteinen.

Viran/tehtävän kuvaus:

Avoinna oleva virka sijoitetaan kilpailuvastuualueelle julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuolisuuden (kilpailuneutraliteetin) valvontaan ja kilpailun edistämiseen. 

Tutkija/erikoistutkija osallistuu julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan toimintaedellytysten tasapuolisuuteen liittyvien tapausten tutkintaan ja päätöksentekoon sekä kilpailunedistämistä koskevaan työhön. Tehtävät ovat monipuolisia ja niihin kuuluu esimerkiksi julkisyhteisöjen elinkeinotoimintaa harjoittavien yksiköiden toiminnan ja kustannuslaskennan sekä hinnoittelun markkinaperusteisuuden selvittämistä ja arviointia, selvitystoimenpiteiden suunnittelua ja toimeenpanoa, markkinoiden ja toimijoiden analysointia, yrityskäyntejä, kuulemisia, neuvontaa sekä päätösten ja ohjeistuksen laatimista.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää ennen kaikkea yrityksen sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen asiantuntemusta, mutta myös erilaisten rakenne- ja rahoitusjärjestelyiden sekä arvonmääritys- ja investointilaskennan menetelmien ymmärtämys on tarpeen. Myös julkisyhteisöjen elinkeinotoimintaa harjoittavien yksiköiden toiminnan tuntemuksesta on hyötyä tehtävän hoitamisessa. 

Kansainväliset työtehtävät sekä EU:n kilpailuviranomaisten ja Pohjoismaiden kilpailuviranomaisten yhteistyö edellyttävät jonkin verran matkustamista.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa poliisi.fi/supo.

Hakijalta odotamme:

Parhaan koulutustaustan tehtävien menestykselliseen hoitamiseen antaa esimerkiksi kauppa-, talous- tai oikeustieteellinen ylempi korkeakoulututkinto. Arvostamme erityisesti osaamista, kokemusta ja valmiuksia, jotka liittyvät yritystalouteen, mutta myös julkisyhteisöjen elinkeinotoimintaa harjoittavien yksiköiden toiminnan tuntemus luetaan hakijalle eduksi. Lisäksi arvostamme kilpailuoikeuden ja erityisesti kilpailuneutraliteettia koskevan sääntelyn sekä kilpailun taloustieteen tuntemusta.

Valmiudet hankkia selvitystä monimutkaisista asiakokonaisuuksista ja tosiseikoista sekä tehdä niistä harkittuja oikeudellisia tai taloudellisia johtopäätöksiä ovat tehtävissä keskeisiä. Odotamme hakijoilta tämän vuoksi määrätietoista ja analyyttistä tutkimuksellista otetta sekä sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää lisäksi yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta sekä kykyä uusien asioiden nopeaan omaksumiseen.

Työssä tarvittava kielitaito:

Suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito on välttämätön. Tehtävissä tarvitaan lisäksi vähintään tyydyttävän ruotsin kielen lisäksi hyvää englannin kielen taitoa.

Palkkaukseen liittyvät tiedot:

Tutkijan/erikoistutkijan palkka sijoittuu välille 3089–4060 euroa kuukaudessa. Palkka määräytyy valittavan henkilön koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Hae paikkaa

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kirjaamo, PL 5, 00531 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Apulaisjohtaja 
Arttu Juuti
p. 029 505 3614

Tutkimuspäällikkö
Mia Salonen
p. 029 505 3619


Tarkastaja (valmismatkavalvonta)

ID 32-499-2017

Tehtävän kesto: vakinainen 1.1.2018. Viran täyttäminen ja palvelussuhteen alkaminen edellyttävät, että eduskunta vahvistaa KKV:n valvontatoimivallan ja siihen liittyvät resurssit siten kuin hallituksen esityksessä HE 120/2017 vp ehdotetaan.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1.
Hakuaika päättyy: 29.11.2017 klo 16:15
Virka on viraston yhteinen.

Viran/tehtävän kuvaus:

Kilpailu- ja kuluttajaviraston valmismatkaryhmään haetaan tarkastajaa vakituiseen virkaan. Valmismatkaryhmä valvoo yli 700 Suomessa toimivaa matkatoimistoa. Ryhmä tarkkailee matkatoimistojen taloudellista tilaa sekä päättää matkatoimistojen tarvitsemasta vakuudesta maksukyvyttömyyden varalle. Matkatoimistojen konkursseissa ryhmän tehtäviin kuuluvat mm. korvaushakemusten käsittely sekä muut konkurssin johdosta aiheutuvat tehtävät.

Ryhmän työ on kansainvälistä sekä asiakaspalveluhenkistä. Monet valvottavista yrityksistä ovat kansainvälisiä konserneja, joiden asioita hoidetaan Suomen ulkopuolelta keskitetysti. Lisäksi ryhmä neuvottelee valvottavien matkatoimistojen sekä alan etujärjestön kanssa säännöllisesti.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa poliisi.fi/supo.

Hakijalta odotamme:

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa korkeakoulututkinto, esimerkiksi tradenomin tutkinto.

Luemme eduksi:

Haettavalta henkilöltä toivomme hyvää suomen ja englannin taitoa sekä tyydyttävää ruotsin taitoa, laskennallista osaamista, rohkeaa ja ulospäin suuntautuvaa luonnetta, hyvää paineensietokykyä sekä kykyä kehittää ryhmän toimintoja.

Palkkaukseen liittyvät tiedot:

Tarkastajan palkka sijoittuu välille 2750–3240 euroa kuukaudessa. Palkka määräytyy valittavan henkilön koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Hae paikkaa

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kirjaamo, PL 5, 00531 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Johtaja 
Maija Puomila
p. 029 505 3000 (vaihde)

Apulaisjohtaja
Petteri Lehtonen
p. 029 505 3000 (vaihde)


Päivitetty 17.11.2017 Tulosta

Valtiolle.fi logo