Avoimet työpaikat

Tutkija/erikoistutkija (kilpailuvalvonta)
Tutkija/erikoistutkija (kilpailuneutraliteetti)Tutkija/erikoistutkija (hankintojen valvonta)


Tutkija/erikoistutkija (kilpailuvalvonta)

ID 32-317-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.10.2017 tai sopimuksen mukaan
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 3.
Hakuaika päättyy: 16.8.2017 klo 16:15
Virka on viraston yhteinen.


Viran/tehtävän kuvaus:

Avoinna olevat virat sijoitetaan lähtökohtaisesti kilpailuvastuualueelle Kilpailuvalvonta 2 -yksikköön kiellettyjen kilpailurajoitusten ja yrityskauppatapausten tutkintaan. Tutkija/erikoistutkija selvittää vaativia kilpailunrajoitus- ja yrityskauppatapauksia sekä osallistuu viraston toimialaan kuuluviin kotimaisiin ja kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin. Tehtävät ovat monipuolisia ja niihin kuuluu esimerkiksi markkinoiden analysointia, selvitystoimenpiteiden suunnittelua ja toimeenpanoa (mm. tarkastukset), yrityskäyntejä, kuulemisia, neuvontaa, päätösten laatimista ja oikeudenkäyntejä.

Kansainväliset työtehtävät sekä EU:n kilpailuviranomaisten ja Pohjoismaiden kilpailuviranomaisten yhteistyö edellyttävät jonkin verran matkustamista. 

Virasto voi täyttää viran aluksi koeajaksi, jonka pituus on enintään kuusi kuukautta.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.poliisi.fi/supo.

Hakijalta odotamme:

Parhaan koulutustaustan tehtävien menestykselliseen hoitamiseen antaa esimerkiksi kauppa-, oikeus- tai taloustieteellinen ylempi korkeakoulututkinto. Arvostamme kilpailuoikeuden ja kilpailun taloustieteen tuntemusta.

Valmiudet hankkia selvitystä monimutkaisista asiakokonaisuuksista ja tosiseikoista sekä tehdä niistä harkittuja oikeudellisia tai taloudellisia johtopäätöksiä ovat tehtävissä keskeisiä. Odotamme hakijoilta tämän vuoksi määrätietoista ja analyyttista tutkimuksellista otetta sekä sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää lisäksi yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta sekä kykyä uusien asioiden nopeaan omaksumiseen.

Työssä tarvittava kielitaito:

Suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito on välttämätön. Tehtävissä tarvitaan lisäksi vähintään tyydyttävän ruotsin kielen lisäksi hyvää englannin kielen taitoa.

Palkkauksen peruste:

Tutkijan/erikoistutkijan palkka sijoittuu välille 3089–4060 euroa kuukaudessa. Palkka määräytyy valittavan henkilön koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Hae paikkaa

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kirjaamo, PL 5, 00531 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Tutkimuspäällikkö
Sanna Syrjälä
p. 029 505 3385 
(paikalla 9.8. alkaen)

Apulaisjohtaja
Valtteri Virtanen
p. 029 505 3621 
(paikalla 14.8. alkaen)


Tutkija/erikoistutkija (kilpailuneutraliteetti)

ID 32-320-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.10.2017 tai sopimuksen mukaan
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1.
Hakuaika päättyy: 31.8.2017 klo 16:15
Virka on viraston yhteinen.


Viran/tehtävän kuvaus:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuolisuuden toteutumista (kilpailuneutraliteettia). Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on toimivalta puuttua julkisen sektorin elinkeinotoimintaan tavaroiden tai palveluiden tarjonnassa, jos käytetyt menettelyt (esimerkiksi kustannusvastaamaton hinnoittelu) tai toiminnan rakenteet (esimerkiksi elinkeinotoiminta virastomuodossa) estävät tai vääristävät kilpailua markkinoilla. Kilpailulaki ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa eikä kilpailemasta yksityisten yritysten kanssa samoilla markkinoilla. Neutraliteettivalvonnan tavoitteena on saada aikaan neutraalit kilpailuolosuhteet julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä.

Avoinna oleva virka sijoitetaan kilpailuvastuualueelle julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuolisuuden (kilpailuneutraliteetin) valvontaan ja kilpailun edistämiseen. Tutkija / erikoistutkija selvittää julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan toimintaedellytysten tasapuolisuuteen liittyviä tapauksia sekä osallistuu asiantuntijana kilpailunedistämistä koskevaan työhön. Tehtävät ovat monipuolisia ja niihin kuuluu esimerkiksi julkisyhteisöjen elinkeinotoimintaa harjoittavien yksiköiden toiminnan selvittämistä ja arviointia, selvitystoimenpiteiden suunnittelua ja toimeenpanoa, markkinoiden analysointia, neuvontaa ja päätösten laatimista.

Kansainväliset työtehtävät sekä EU:n kilpailuviranomaisten ja Pohjoismaiden kilpailuviranomaisten yhteistyö edellyttävät jonkin verran matkustamista.

Virasto voi täyttää viran aluksi koeajaksi, jonka pituus on enintään kuusi kuukautta.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.poliisi.fi/supo.

Hakijalta odotamme:

Parhaan koulutustaustan tehtävien menestykselliseen hoitamiseen antaa esimerkiksi oikeus-, kauppa- tai taloustieteellinen ylempi korkeakoulututkinto. Arvostamme koulutusta, osaamista, työkokemusta ja valmiuksia, jotka liittyvät julkisyhteisöjen elinkeinotoimintaa harjoittavien yksiköiden toiminnan kilpailuneutraalisuuden selvittämiseen ja arviointiin. Arvostamme lisäksi kilpailuoikeuden, kilpailuneutraliteettia koskevan sääntelyn ja kilpailun taloustieteen tuntemusta.

Valmiudet hankkia selvitystä monimutkaisista asiakokonaisuuksista ja tosiseikoista sekä tehdä niistä harkittuja oikeudellisia johtopäätöksiä ovat tehtävissä keskeisiä. Odotamme hakijoilta tämän vuoksi määrätietoista ja analyyttistä tutkimuksellista otetta sekä sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää lisäksi yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta sekä kykyä uusien asioiden nopeaan omaksumiseen.

Työssä tarvittava kielitaito:

Suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito on välttämätön. Tehtävissä tarvitaan lisäksi vähintään tyydyttävän ruotsin kielen lisäksi hyvää englannin kielen taitoa.

Palkkauksen peruste:

Tutkijan/erikoistutkijan palkka sijoittuu välille 3089–4060 euroa kuukaudessa. Palkka määräytyy valittavan henkilön koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Hae paikkaa

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kirjaamo, PL 5, 00531 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Apulaisjohtaja 
Arttu Juuti
p. 029 505 3614 
(paikalla 14.8. alkaen)

Tutkimuspäällikkö 
Mia Salonen
p. 029 505 3619


Tutkija/erikoistutkija (hankintojen valvonta)

ID 32-351-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.10.2017 tai sopimuksen mukaan
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1.
Hakuaika päättyy: 31.8.2017 klo 16:15
Virka on viraston yhteinen.


Viran/tehtävän kuvaus:

Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltuuksia on lisätty 1.1.2017 alkaen siten, että virastolle on annettu toimivalta valvoa hankintalain säännösten noudattamista. Valvonnassa keskitytään ensisijaisesti laittomien suorahankintojen ja muiden suorahankintoihin rinnastuvien menettelyltään karkeasti virheellisten tai syrjivien hankintojen valvontaan. KKV:lle on annettu myös mahdollisuus antaa havaitsemiensa lainvastaisuuksien johdosta hankintayksiköille huomautuksia sekä laittomissa suorahankinnoissa mahdollisuus kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpano tai esittää seuraamusten määräämistä markkinaoikeudessa. Kaikilla on oikeus saattaa havaitsemansa lainvastaisuus tai ongelma KKV:n tietoon. Virasto voi myös omasta aloitteestaan tutkia ja selvittää lainvastaisuuksia. Virasto raportoi toiminnastaan ja valvontatoiminnan tuloksista avoimesti hankintadirektiivien edellyttämällä tavalla.

Avoinna oleva virka sijoitetaan kilpailuvastuualueelle hankintalainsäädännön valvontaan ja kilpailun edistämiseen. Valvontatoimintaa varten viraston Kilpailun edistäminen -yksikköön on perustettu hankintojen valvontaa koskeva toiminto vuoden 2017 alussa. Toimintoon on jo aiemmin vuoden 2017 aikana rekrytoitu osa valvontatoiminnon henkilöstöstä. Valvontatoiminnon organisointi pyritään saattamaan loppuun vuoden 2017 aikana.

Tutkija/erikoistutkija selvittää hankintalainsäädännön valvontaan liittyviä tapauksia sekä osallistuu asiantuntijana hankintalainsäädännön valvontaan liittyvään kilpailunedistämistoimintaan. Tehtävät ovat monipuolisia ja niihin kuuluu esimerkiksi hankintalainsäädännön vastaisten menettelyjen selvittämistä ja arviointia, selvitystoimenpiteiden suunnittelua ja toimeenpanoa, markkinoiden analysointia, yrityskäyntejä, kuulemisia, neuvontaa ja päätösten laatimista sekä osallistumista oikeudenkäynteihin.

Kansainväliset työtehtävät sekä EU:n kilpailuviranomaisten ja Pohjoismaiden kilpailuviranomaisten yhteistyö edellyttävät jonkin verran matkustamista. 

Virasto voi täyttää viran aluksi koeajaksi, jonka pituus on enintään kuusi kuukautta.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.poliisi.fi/supo.

Hakijalta odotamme:

Parhaan koulutustaustan tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa esimerkiksi oikeus-, hallinto-, tai kauppatieteellinen ylempi korkeakoulututkinto. Arvostamme osaamista, työkokemusta ja valmiuksia, jotka liittyvät hankintalainsäädännön tuntemukseen ja soveltamiseen, hankintalainsäädäntöä ja hankintayksiköiden toimintaa koskevaan oikeudelliseen ohjaukseen, neuvontaan ja valvontaan sekä hankintalainsäädäntöön liittyvään tuomioistuinten ratkaisukäytäntöön ja oikeudellisiin prosesseihin. Arvostamme lisäksi kilpailuoikeuden ja kilpailun taloustieteen sekä viraston, erityisesti viraston kilpailuvastuualueen, tehtäväkentän tuntemusta.

Valmiudet hankkia selvitystä monimutkaisista asiakokonaisuuksista ja tosiseikoista sekä tehdä niistä harkittuja oikeudellisia johtopäätöksiä ovat tehtävissä keskeisiä. Odotamme hakijalta tämän vuoksi määrätietoista ja analyyttistä tutkimuksellista otetta sekä sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää lisäksi yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta sekä kykyä uusien asioiden nopeaan omaksumiseen.

Työssä tarvittava kielitaito:

Suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito on välttämätön. Tehtävissä tarvitaan lisäksi vähintään tyydyttävän ruotsin kielen lisäksi hyvää englannin kielen taitoa.

Palkkauksen peruste:

Tutkijan/erikoistutkijan palkka sijoittuu välille 3089–4060 euroa kuukaudessa. Palkka määräytyy valittavan henkilön koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Hae paikkaa

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kirjaamo, PL 5, 00531 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Tutkimuspäällikkö 
Maarit Taurula
p. 029 505 3381
(paikalla 10.8. alkaen)

Apulaisjohtaja 
Arttu Juuti
p. 029 505 3614
(paikalla 14.8. alkaen)


Päivitetty 3.3.2017 Tulosta

Valtiolle.fi logo