Hae harjoittelijaksi Kilpailu- ja kuluttajavirastoon!

KKV tarjoaa monipuolisia ja innostavia harjoittelumahdollisuuksia eri alojen korkeakouluopiskelijoille kesällä 2018. Harjoittelusta maksetaan palkkaa 1750 euroa/kuukausi. Harjoittelun ajankohta on pääasiassa 1.6.– 31.8.2018. 

Lue lisää harjoittelijoiden kokemuksista KKV:n uutiskirjeestä

Hakemukset toimitetaan sähköpostilla KKV:n kirjaamoon kirjaamo@kkv.fi. Merkitse hakemukseen, minkä yksiköiden harjoittelupaikkoja haet.

 

Harjoittelupaikat 2018

Kilpailuvalvonta 1 & 2
Kilpailun edistäminen
Kuluttajansuoja 1: tietojärjestelmän kehittäminen
Kuluttajansuoja 1: kuluttajakasvatus
Kuluttajansuoja 2 & 3
Viestintä

 


Kilpailuvalvonta 1 & 2

Hakuaika 15.12.2017–31.1.2018.

Koulutusala, jonka opiskelijoita harjoitteluun haetaan: Oikeustiede, taloustiede, laskentatoimi, oikeustaloustiede, tuotantotalous.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kilpailuvalvonta 1 ja 2 -yksiköt puuttuvat kilpailulain ja EU:n kilpailusääntöjen vastaisiin kilpailunrajoituksiin. Yksiköt tutkivat kartelleja, jakelujärjestelmiin liittyviä kilpailunrajoituksia sekä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Kilpailuvalvonta 2 -yksikössä on erillinen yrityskauppavalvontaa hoitava ryhmä.

Kilpailuvalvonta 1 vastaa kilpailunrajoitusten selvittämisestä seuraavilla toimialoilla: päivittäistavarakauppa, elintarvikeketju (ml. maatalous), finanssiala, lääkeala, metsäteollisuus, kustannustoiminta, majoitus- ja ravitsemisala, muut palvelut sekä tekijänoikeusjärjestöt. Kilpailuvalvonta 2 puolestaan vastaa kilpailunrajoitusten selvittämisestä seuraavilla toimialoilla: energia-ala, teollisuus, rakentaminen, liikenne ja satamat, sähköinen viestintä ja IT-sektori, vesihuolto ja ympäristöliiketoiminta, urheilu ja rahapelit.

Tehtävän kuvaus: Harjoittelijan tehtäviin kuuluvat joko kilpailunrajoituksiin tai yrityskauppavalvontaan liittyvät taustaselvitykset, kilpailuvaikutusten analyysi ja osallistuminen yritysten kanssa käytäviin neuvotteluihin. Työtehtävät määräytyvät harjoittelijan opintojen ja muuta kautta hankittujen valmiuksien sekä harjoittelijan oman kiinnostuksen perusteella. Ainakin yksi harjoittelijoista tulee toimimaan tapauskäsittelyn taloustieteelliseen analyysiin keskittyvän ekonomistitiimin apuna.

Harjoittelijalta edellytetään: Vahva analyyttinen ote, hyvä kirjoitustaito, hyvät tietojenhankkimisvalmiudet, hyvä suomen ja englannin kielen taito ja tavanomaiset tietojenkäsittelyvalmiudet. Perehtyneisyys kilpailuoikeuteen tai kilpailun taloustieteeseen katsotaan eduksi. Harjoittelijan toivotaan edenneen opinnoissaan perusopintoja pidemmälle. Ekonomistitiimiin valittavalta harjoittelijalta toivotaan erityisesti kokemusta ekonometristen ohjelmien, kuten Statan, käytöstä.

Hae harjoittelupaikkaa 31.1.2018 mennessä  

Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Tiina Saarinen, p. 029 505 3341 ja tutkimuspäällikkö Hannu Raatikainen, p. 029 505 3357

 


Kilpailun edistäminen

Hakuaika 2.1.–28.2.2018.

Koulutusala, jonka opiskelijoita harjoitteluun haetaan: Oikeustiede, taloustiede, kansantalous, laskentatoimi, oikeustaloustiede, tuotantotalous, kunnallishallinto

Kilpailun edistäminen yksikön toiminnan painopistealueita ovat mm. tasapuolisten kilpailuolosuhteiden turvaaminen julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä (kilpailuneutraliteettivalvonta) sekä taloudellisen kilpailun ja sääntelyn väliset ristiriitatilanteet (kilpailun edistäminen). Yksikkö vastaa lisäksi vuodesta 2017 alkaen hankintalainsäädännön uudistamisen yhteydessä KKV:n tehtäväksi säädetystä hankintalainsäädännön valvonnasta.

Tehtävän kuvaus: Harjoittelijoiden tehtävät liittyvät Kilpailun edistäminen -yksikön tehtäviin, eli kilpailuneutraliteetin valvontaan, kilpailun edistämiseen ja hankintalainsäädännön valvontaan. Harjoittelijoiden pääasialliset työtehtävät ja sijoittuminen yksikön painopistetoimintoihin riippuvat valittavien harjoittelijoiden osaamisesta, eikä harjoittelijoiden siten edellytetä omaavan osaamista kaikkiin yksikön toiminnan painopisteisiin liittyen. Harjoittelijoiden tehtävät koostuvat muun muassa kilpailuneutraliteettivalvontaan ja hankintojen valvontaan liittyvästä selvitystoiminnasta ja päätösten valmisteluun osallistumisesta sekä rakenteellisten kilpailun esteiden poistamiseen liittyvistä kilpailun edistämisen työtehtävistä. Harjoittelijoiden tehtäviin kuuluu myös muu kilpailun edistäminen, kuten aloitteiden ja lausuntojen latiminen sekä sidosryhmäyhteistyö.

Harjoittelijalta edellytetään: Harjoittelijalta odotetaan vahvaa analyyttista oteta, hyviä kirjoitustaitoja, hyviä tietojenhankkimisvalmiuksia, hyvää suomen ja englannin kielen taitoa ja tavanomaisia tietojenkäsittelyvalmiuksia. Perehtyneisyys kilpailuoikeuteen tai kilpailun taloustieteeseen tai kunnallistalouteen katsotaan eduksi. Myös perehtyneisyys hankintalainsäädäntöön katsotaan eduksi. Arvostamme opintojen loppuvaihessa olevia hakijoita.

Hae harjoittelupaikkaa 28.2.2018 mennessä  

Lisätietoja: apulaisjohtaja Arttu Juuti p. 029 505 3614 

 


Kuluttajansuoja 1: Kuluttajahallinnon tietojärjestelmän kehittäminen

Hakuaika 2.1.–28.2.2018.

Koulutusala, jonka opiskelijoita harjoitteluun haetaan: tietotekniikka, webdesign, ohjelmistotekniikka, käyttöliittymäsuunnittelu, informaatioteknologia.

Työn kuvaus: Harjoittelija osallistuu kuluttajahallinnon tietojärjestelmä KUTI:n ylläpitoon ja kehittämiseen sekä viraston verkkopalveluiden parantamiseen. KUTI on kuluttaja-asiamiehen ja maistraattien kuluttajaneuvonnan yhteinen tietojärjestelmä. Järjestelmä ottaa vastaan kuluttajien yhteydenotot, joista saadaan tietoa toiminnan suunnitteluun. Virasto on myös kehittänyt sovelluksen verkkoasiointiin ja kehitystyö jatkuu. Sovellus on nyt käytössä reklamaatio-apurissa, joka opastaa kuluttajaa tekemään reklamaation.

Tehtävät voivat olla testaamista, tietojen oikeellisuudesta huolehtimista, dokumentointia, kerättyjen tietojen analysoimista ja raportointia ja osallistumista sovelluksen toiminnallisuuksien kehittämiseen. Tehtäviin kuuluu sovellusten testaaminen ja kehittäminen, Kuti-aineiston analysointi ja raportointi sekä tiedon laadun parantaminen.

Tehtävässä on eduksi, jos tuntee ohjelmoinnin perusteita (esim. VB.NET, C#, C, JavaScript). Sen lisäksi olisi hyvä ymmärtää julkaisujärjestelmien ja tietokantarakenteiden (SQL) toimintaa. Tehtävältä edellytetään Office tuotteiden (word, excel) hallintaa. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, sekä reipas työote ovat tarpeen.

Hae harjoittelupaikkaa 28.2.2018 mennessä

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Oliver Kostia, p. 029 505 3729

 


Kuluttajansuoja 1: Kuluttajakasvatus- ja valistus

Hakuaika 2.1.–28.2.2018.

Koulutusala, jonka opiskelijoita harjoitteluun haetaan: Humanistiset alat, kasvatusala, sosiaalitieteet, journalistiikka ja viestintä, yhteiskuntatieteet. 

Työn kuvaus: Harjoittelija osallistuu kuluttajakasvatuksen ja -valistuksen hankkeisiin. Tehtäviin kuuluvat sisällön tuottaminen kuluttaja-asioista yhdessä asiantuntijoiden kanssa Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuille, kuluttajaneuvonnan verkkosivulle, Facebook-kanaviin ja KukaKasvattaaKetä -blogiin. Lisäksi tehtäviin kuuluu oppimisaineistojen tuotantoon osallistuminen.

Hakijoilta edellytämme: Harjoittelijalta edellytetään tieto- ja viestintäteknisiä taitoja; erityisesti verkkokirjoittamista, sosiaalisen median tuntemusta, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja organisointikykyä sekä hyvää englannin ja ruotsin kielen taitoa. Kiinnostus tiedon visualisointiin luetaan eduksi.

Hae harjoittelupaikkaa 28.2.2018 mennessä

Lisätietoja: ylitarkastaja Taina Mäntylä, p. 029 505 3151

 


Kuluttajansuoja 2 & 3

Hakuaika 2.1.–28.2.2018.

Koulutusala, jonka opiskelijoita harjoitteluun haetaan: oikeustiede. 

Työn kuvaus: Harjoittelijaa haetaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kuluttaja-asioiden vastuualueelle Kuluttajansuoja 2 ja 3 yksiköihin. Yksikköjen tehtäviin kuuluu mm. kuluttaja-asiamiehen valvontatehtävät (kuluttajansuojalainsäädännön noudattaminen), vaikuttaminen lainsäädäntöön, kuluttajien avustaminen oikeudessa sekä alue- ja paikallishallinnon ohjaus kuluttajaoikeuden alalla. Harjoittelijan tehtävänä on avustaa lakimiehiä valvontatehtävissä. Harjoittelijan tehtäviin kuuluu myös osallistuminen KKV:n yrityksille antamaan puhelinneuvontaan kuluttajaoikeudellisissa asioissa.

Hakijoilta edellytämme: Hakijoilta odotamme hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä ruotsin ja englannin kielen taitoa, tavanomaisia tietotekniikkavalmiuksia, oma-aloitteisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Hae harjoittelupaikkaa 28.2.2018 mennessä

Lisätietoja: lakimies Paula Hannula, p. 029 505 3000 (vaihde) ja lakimies Miina Ojajärvei 029 505 3000 (vaihde)

 


Viestintä

Hakuaika 2.1.–28.2.2018.

Koulutusala, jonka opiskelijoita harjoitteluun haetaan: Viestintä tai muut valtio-/yhteiskuntatieteet

Työn kuvaus: Viestintäyksikön harjoittelija osallistuu mediapalveluun vastaamalla toimittajien yhteydenottoihin ja etsimällä heille haastateltavia, tekee media- ja sosiaalisen median seurantaa, päivittää viraston verkkosivuja ja intranetiä sekä avustaa myös muissa viestintäyksikön tehtävissä.

Odotamme hakijalta suomen kielen hyvää kirjallista ja suullista ilmaisua, hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Arvostamme monipuolisia it-taitoja ja kykyä oppia uusia ohjelmia. Kokemus videoiden tekemisestä lasketaan hakijalle eduksi.

Hae harjoittelupaikka 28.2.2018 mennessä

Lisätietoja: Viestintäjohtaja Laura Salmi, p. 029 505 3174


Päivitetty 2.1.2018 Tulosta