Milloin yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle?

Yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa.

Ilmoitusvelvollisuus

Yrityskauppasäännösten soveltamisalaan kuuluvat sellaiset markkinoiden rakenteisiin vaikuttavat järjestelyt, joiden seurauksena määräysvalta yrityksessä vaihtuu tai osapuolten liiketoimintaa siirtyy myyjältä ostajalle. Yrityskauppana pidetään määräysvallan tai vastaavan tosiasiallisen määräysvallan hankkimista, liiketoiminnan tai sen osan hankkimista, sulautumista sekä sellaisen yhteisyrityksen perustamista, joka huolehtii pysyvästi kaikista itsenäiselle yritykselle kuuluvista tehtävistä.

Ilmoitus yrityskaupasta tulee tehdä sopimuksen tekemisen, määräysvallan hankkimisen tai julkisen ostotarjouksen julkistamisen jälkeen, mutta kuitenkin ennen yrityskaupan täytäntöönpanoa. Ilmoituksen jättämistä suunniteltaessa on myös huomattava, että KKV ei ota tutkittavakseen yrityskauppoja, jotka eivät ole julkisia. Ennakkoneuvotteluja voidaan sen sijaan käydä vielä julkistamattomista yrityskaupoista.

Ilmoitusvelvollisella tarkoitetaan yritystä, jonka velvollisuutena yrityskaupan ilmoittaminen on. Ilmoitusvelvollisia ovat määräysvallan hankkija, liiketoiminnan tai sen osan hankkija, sulautumiseen osallistuvat yhteisöt ja yhteisyrityksen perustajat.

Virasto antaa tarvittaessa neuvontaa ja kannanottoja ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä.

Liikevaihtorajat

Yrityskauppasäännösten soveltaminen edellyttää lisäksi, että kilpailulain mukaiset liikevaihdon kynnysarvot ylittyvät.

Yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos:

  • yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja
  • vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa.

Tarkentavia säännöksiä liikevaihdon laskemisesta on annettu liikevaihtoasetuksessa. Lisäksi KKV:n suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (s. 28) selventävät ongelmatilanteita, joita liikevaihdon laskemisessa voi ilmetä.

Komissiolle ilmoitettavat yrityskaupat

Toimivallan jako KKV:n ja Euroopan komission välillä ratkeaa liikevaihtorajojen perusteella. Kaikkein suurimmat EU:n laajuiset yrityskaupat kuuluvat komission toimivaltaan.

Jos yrityskauppa kuuluu EY:n yrityskeskittymien valvonnasta annetun asetuksen (EY:n sulautuma-asetus) soveltamisalaan, se ilmoitetaan Euroopan komissiolle, jolla on yksinomainen toimivalta tutkia unioninlaajuiset yrityskaupat.

Muiden maiden kansalliset yrityskauppasäännökset eivät vaikuta ilmoitusvelvollisuuteen Suomessa. Yrityskauppa voidaan siten joutua ilmoittamaan useammalle kansalliselle kilpailuviranomaiselle.