Tavaran virheen hyvittäminen

Tavaran virhe oikaistaan korjaamalla tai vaihtamalla tavara kohtuullisessa ajassa. Jos virheen korjaaminen tai virheettömään tavaraan vaihtaminen ei onnistu, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan silloin kun virhe ei ole vähäinen.

Korjaaminen

Virheen ensisijainen oikaisukeino on korjaus. Yrityksellä on oikeus korjata vika, jos se tarjoutuu viipymättä ostajan ilmoitettua virheestä vian korjaamaan ja korjaaminen tapahtuu kohtuullisessa ajassa, alentamatta tavaran arvoa ja aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa.

Ostajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä tavaran korjaamista, jos siitä aiheutuisi merkittävää haittaa tai tavaran arvon alenemista tai vaaraa siitä, että ostajalle aiheutuneet kustannukset jäävät korvaamatta.

Vaihtaminen

Tavaran voi vaihtaa, jos korjaaminen on mahdotonta tai aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia. Jos takuu on voimassa, takuuaika ei vaihtamisen takia pitene vaan alkuperäinen takuu pysyy voimassa. Vaihdossa annettavan tavaran on oltava hintatasoltaan ja laadultaan vioittuneen tasoinen ja täytettävä kriteerit, joilla kuluttaja on alkuperäisen tavaran hankkinut.

Yritys voi kieltäytyä vastaavan virheettömän tavaran toimittamisesta, jos se aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia, esimerkiksi silloin kun tavara on mittatilaustuote tai tavaran valmistus on lopetettu.

Hinnanalennus ja kaupan purku

Jos korjaaminen tai tavaran vaihtaminen ei onnistu, virhe voidaan hyvittää hinnanalennuksella tai kauppa voidaan purkaa. Hyvitykseksi ei tarvitse hyväksyä liikkeen lahjakorttia tai muuta tuotetta kauppahinnan palautuksen sijasta.

Hinnanalennus voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun

  • tavara on käyttökelpoinen virheellisenäkin, mutta sen arvon voidaan arvioida alentuneen virheen vuoksi.
  • kyseessä on luonteeltaan vähäinen virhe ja sen merkitys voi olla ostajalle kokonaisuuden kannalta vähäinen, esimerkiksi pintavika.
  • virheen korjaaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tavaran arvoon nähden, esimerkiksi tavaran arvo kohoaa sen alkuperäistä arvoa suuremmaksi

Hinnanalennuksen on oltava suuruudeltaan virhettä vastaava. Usein hinnanalennuksen suuruus pitää arvioida ottamalla huomioon virheen merkitys tavaran käyttö- tai vaihtoarvon tai ulkonäön kannalta, esimerkiksi vertaamalla virheellisen tavaran todellista arvoa siihen arvoon, joka tavaralla olisi virheettömänä.

Kaupan purkua voi vaatia, jos virhe ei ole vähäinen ja virhettä ei voi hyvittää muilla keinoilla

Kaupan purku ei yleensä ole mahdollista, jos tavara on helposti ja nopeasti korjattavissa tai tavarassa on jokin pintavika, jonka merkitys on vähäinen.

Kaupan purkautuessa myyjän on palautettava rahat, kun asiakas palauttaa tavaran myyjälle. Palautettavasta kauppahinnasta voidaan vähentää asiakkaan mahdollisesti saama käyttöhyöty. Ostajalla on myös oikeus korvaukseen vahingosta, jonka tavaran virhe on aiheuttanut.

Kauppahinnan pidätys

Jos ostaja ei ole maksanut kauppahintaa kokonaan, hänellä on oikeus pidättää kauppahinnasta virhettä vastaava osa kunnes virhe on korjattu tai muuten hyvitetty. Muu osa kauppahinnasta on kuitenkin maksettava sopimuksen mukaisesti.

Yritykselle