Remount Oy / PC-Saneeraus Oy (kuuleminen 22.9.2023 asti)

Diaarinumero

KKV/1242/14.00.10/2023

Osapuolet

Remount Oy / PC-Saneeraus Oy

  • Ilmoitus saapunut 14.9.2023.
  • Ensimmäisen vaiheen määräaika 17.10.2023.
 • Kuulemisen määräaika 22.09.2023.

  KKV pyytää etenkin yrityskaupan osapuolten asiakkaita, kilpailijoita ja tavarantoimittajia sekä toimialaliittoja ja -järjestöjä lausumaan näkemyksensä yrityskaupan kilpailuvaikutuksista.

  Voitte kertoa lausunnossanne oman näkemyksenne markkinoilla vallitsevasta kilpailutilanteesta ja markkinoiden kehityksestä sekä yrityskaupan mahdollisista kilpailuvaikutuksista. Lisäksi voitte kommentoida yrityskaupan ilmoittajan alla esittämiä näkemyksiä markkinoista ja niiden rakenteesta.

  Pyydämme yksilöimään lausunnossanne mahdollisesti olevat liikesalaisuudet. Merkitkää liikesalaisuudet [hakasulkeisiin kursiivilla]. Mikäli lausuntoonne ei sisälly salassa pidettäviä tietoja, pyydämme mainitsemaan myös siitä. Yrityskauppoihin liittyvä korostettu liikesalaisuussuoja otetaan huomioon asian käsittelyssä.

  Pyydämme toimittamaan lausuntonne KKV:lle viimeistään 22.09.2023 sähköpostitse osoitteeseen kilpailuvalvonta@kkv.fi.

Ilmoittajan näkemys yrityskaupasta

Yrityskaupan osapuolet ja kuvaus järjestelystä

Yrityskaupassa on kyse järjestelystä, jossa Remount Oy (”Ilmoittaja”) hankkii yksinomaisen määräysvallan PC-Saneeraus Oy:ssä (”PC-Saneeraus” tai ”Kohde”).

Ilmoittaja on osa pääomasijoittaja Adelis Equity Partners AB:n (”Adelis”) portfolioyhtiöihin kuuluvaan re:mount-konsernia. Re:mount-konserniin kuuluu tällä hetkellä kolme tytäryhtiötä: Renevo Oy (”Renevo”), Remonttipartio Oy (”Remonttipartio”) sekä Laxal Oy (”Laxal”).

Renevo on rakennusalan urakointiyritys, jonka liiketoiminta muodostuu asuinkiinteistöjen peruskorjauksista, perusparannuksista ja muuttokorjauksista. Yhtiö toimii Uudellamaalla, Lahdessa ja Suur-Jyväskylän alueella. Remonttipartio on laajoihin putkiremontteihin eli linjasaneerauksiin erikoistunut rakennusalan urakointiyritys, joka toimii pääkaupunkiseudun alueella. Laxal on Varsinais-Suomen alueella toimiva rakennusurakoitsija. Laxalin asiakkaat ovat taloyhtiöitä, yrityksiä sekä muita kiinteistöomistajia. Laxal on erikoistunut putkiremontteihin sekä asunto- ja toimitilasaneerauksiin.

PC-Saneeraus on erikoistunut liike- ja toimitilojen rakennus- ja saneeraustöihin Uudenmaan alueella. PC-Saneerauksen tarjoamiin saneerauspalveluihin lukeutuvat erilaiset korjausrakentaminen palvelut, sisältäen saneerauskohteessa tehtävän uudelleenrakentamisen ja erilaiset remontointityöt.

Ilmoittajan mukaan Re:mount-konsernin liiketoiminnan pääpaino on asuinrakennusten korjausrakentamisessa ja PC-Saneeraus on puolestaan keskittynyt toimitilasaneerauksiin. Yrityskaupan osapuolten liiketoiminnot täydentävät siten toisiaan.

Kuvaus yrityskaupan osapuolten liiketoimintojen päällekkäisyyksistä

Ilmoittajan mukaan Re:mount-konsernilla ja PC-Saneerauksella on molemmilla toimintaa talonrakentamiseen kuuluvan korjausrakentamisen markkinoilla Suomessa. Re:mount-konsernin toiminta on keskittynyt kuitenkin asuinrakennusten korjausrakentamiseen. Re:mount-konsernin yhtiöistä ainoastaan Laxal toimii vähäisessä määrin myös muiden kuin asuinrakennusten korjausrakentamisessa. Kohde puolestaan on erikoistunut toimitilojen saneerauksiin, eikä se toimi lainkaan asuinrakennusten korjausrakentamisessa. Osapuolten toiminta-alueet muiden kuin asuinrakennusten korjausrakentamisessa eivät kuitenkaan ole alueellisesti päällekkäiset, sillä Kohde toimii ainoastaan Uudenmaan alueella, jossa puolestaan Laxalilla ei ole toimintaa.

Osapuolten välille muodostuu siten horisontaalinen suhde ainoastaan, mikäli tarkastellaan: (i) laajempaa korjausrakentamisen markkinaa (sisältäen sekä asuinrakennukset että toimitilat) Suomessa ja Uudellamaalla; ja (ii) kapeammin määritellyllä segmentoinnilla muiden kuin asuinrakennusten korjausrakentamisessa Suomessa (mutta ei alueellisesti).

Ilmoittajan arvion mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus korjausrakentamisessa Suomessa ja Uudellamaalla sekä muiden kuin asuinrakennusten korjausrakentamisessa Suomessa on kuitenkin alle 5 %. Korjausrakentamisen markkinat Suomessa ovat ilmoittajan mukaan hyvin kilpaillut ja fragmentoituneet. Korjausrakentamisessa ja sen kapeammissa segmenteissä toimii useita suuria rakennusalan yrityksiä, kuten Consti Oyj, YIT Oyj, Skanska Oy, NCC Suomi Oy ja Lujatalo Oy sekä lukuisia pienempiä yrityksiä, kuten Rakennus Oy Antti J. Ahola, Tammi Talot Oy ja Kymppirakenne Oy, jotka kilpailevat kohteen kanssa toimitilasaneerauksissa Uudellamaalla.

Täydellisyyden vuoksi todetaan, että Remonttipartion ja Laxalin tarjoamia putkiremontteja ja linjasaneerauksia voitaisiin tarkastella myös osana taloteknistä urakointia. Siltä osin kuin PC-Saneerauksen hankkeiden osana toteutetaan taloteknistä urakointia, se on aina osa laajempaa korjausrakentamisen kokonaisuutta, jolloin se alihankkii tarvittavan talotekniikan. Ilmoittajan arvion mukaan osapuolten välille ei muodostu merkityksellistä vertikaalista suhdetta, tai joka tapauksessa se on lähinnä teoreettinen, sillä re:mount-konserni on keskittynyt asuinkiinteistöihin toteutettaviin hankkeisiin, kun taas Kohde toimii ainoastaan toimitilojen saneerauksessa. Laxal ja Kohde eivät myöskään toimi samalla maantieteellisellä toimialueella.

Lisäksi selvyyden vuoksi todetaan, että Adeliksen Suomessa toimivista portfolioyhtiöistä Hantverksdata tarjoaa hallinnollisia ohjelmistoja rakentamisen ja talotekniikan alalla toimiville yrityksille Pohjoismaissa. Suomessa yhtiö toimii Pajadata Oy:n kautta. Pajadatan tarjoamat ohjelmistot eivät kilpaile PC-Saneerauksen tarjoamien palvelujen kanssa, ja Pajadatan tarjoama toiminnanohjausjärjestelmä palvelee useita toimialoja. PC-Saneerauksen ja Pajadatan välillä ei kuitenkaan ole tosiasiallista toimitussuhdetta.

Ilmoitusvelvollisen näkemys yrityskaupan kilpailuvaikutuksista

Ilmoittajan näkemyksen mukaan Yrityskauppa ei johda tehokkaan kilpailun olennaiseen estymiseen Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Edellä kuvatusti re:mount-konserniin kuuluvilla yhtiöllä ja Kohteella on molemmilla toimintaa korjausrakentamisen markkinalla Suomessa. Niiden markkinaosuus korjausrakentamisessa Suomessa ja alueellisesti Uudellamaalla on kuitenkin vähäinen. Lisäksi osapuolten korjausrakentamisen liiketoiminta on keskittynyt erityyppiseen korjausrakentamiseen, ja niiden liiketoiminta on siten pikemminkin toisiaan täydentävää. Re:mount-konsernin yhtiöistä ainoastaan Laxalilla on vähäistä toimintaa toimitilasaneerauksissa. Sen ja Kohteen liiketoiminnat eivät kuitenkaan ole alueellisesti päällekkäisiä. Osapuolten toiminta toimitilasaneerauksissa on siten päällekkäistä ainoastaan, mikäli markkinaa tarkastellaan Suomen laajuisena, jolloin niiden yhteenlaskettu markkinaosuus on hyvin vähäinen.

Lisätietoja

Sara Aronen

Asiantuntija