Registrera en resebyrå

1. Välj rätta blanketter

2. Betala registreringsavgiften 150 euro

på Pohjolas konto:  IBAN: FI15 5000 0121 5029 33 BIC: OKOYFIHH

3. Kontrollera att bilagorna följer med meddelandet

Företag (Ab, Kb, Öb, r.f.) ska lämna följande bilagor:

 • Kvitto på registreringsavgiften
 • Handelsregisterutdrag (högst 1 månad gammalt)
 • Bolagsordning

Enskilda näringsidkare (Firma) ska lämna följande bilagor:

 • Kvitto på registreringsavgiften
 • Handelsregisterutdrag (högst 1 månad gammalt)
 • Ämbetsbevis
 • Intyg från konkurs- och företagssaneringsregistret, se Rättsregistreringscentralen
 • Utdrag från registret över förmynderskapsärenden
  Magistraten
 • Plan över kommande verksamhet

4. Lämna den undertecknade anmälan till Konkurrens- och konsumentverket

Konkurrens- och konsumentverket
PB 5
00531 Helsingfors

En årlig övervakningsavgift debiteras researrangören från och med det år när researrangören registrerade sig i registret.
Övervakningsavgifter

5. Ställande av säkerhet och fortsatta åtgärder

Behandlingstiden för ansökan är 2–6 veckor*. Du kan försnabba behandlingen genom att försäkra dig om att alla nödvändiga uppgifter och bilagor finns med. När Konkurrens- och konsumentverket har mottagit din registreringsanmälan, kontaktar vi dig för fastställande av beloppet för en eventuell säkerhet.
Typer av säkerhet

Om du inte debiterar förskott och inte säljer presentkort som berättigar till köp av paketresa, kan ditt företag befrias från skyldigheten att ställa säkerhet.

För registreringsåret debiteras även övervakningsavgift utifrån det säkerhetsbelopp som har uppskattats i registreringsbeslutet.

Registrerade företag ska rapportera om sin verksamhet till Konkurrens- och konsumentverket en eller två gånger per år, eller på begäran.
Rapporteringsanvisningar för registrerade researrangörer

*För en registreringsansökans del skickas inte ankomstbevis enligt lagen om tillhandahållande av tjänster (1166/2009), eftersom registreringsbeslutet fattas inom cirka två veckor från mottagningen av den säkerhet som är en förutsättning för registreringen.

Uppdaterad 14.7.2014 Skriv ut

Researrangör

Researrangören ansvarar alltid för hela det resepaket som ingår i avtalet. När konsumenter debiteras förhandsavgifter* ska en säkerhet ställas för verksamheten. Om paketresorna betalas efter resan kan researrangören befrias från skyldigheten att ställa säkerhet.

* Förhandsavgifter är sådana bokningsavgifter och slutlikvider som debiterats före resan inklusive avgifter som  researrangören redovisat sina underleverantörer.

Reseförmedlare

En reseförmedlare säljer till sina kunder paketresor producerade av en resebyrå som finns upptagen i registret över paketeresebyråer. Förmedlare för en utländsk researrangör säljer paketresor producerade av utländska researrangörer.

Incoming-verksamhet

Incoming-verksamhet d.v.s. resor som från utlandet riktas till Finland kräver i regel inte registrering i registret över paketreserörelser. Affärsverksamheten ska ändå vara ordnad så, att bokningen har gjorts och resan har sålts i sin helhet i den utländska avgångsstaten.