Konkurrens- och konsumentverkets mål för åren 2017—2020

Vår verksamhetsidé

Konkurrens- och konsumentverket arbetar för att trygga en fungerande ekonomisk konkurrens och ett fungerande konsumentskydd.

Vår vision

Tryggandet av den ekonomiska konkurrensen och konsumentskyddet upprätthåller en marknadsordning som konsumenterna har förtroende för och som skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Vi är en uppskattad och trovärdig expert, opinionsbildare och samarbetspartner som upplevs som viktig – även internationellt.

En fungerande marknad skapar välstånd i hela samhället

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) arbetar för att trygga en välfungerande marknad. Vårt grundläggande uppdrag är att övervaka att konkurrensreglerna och lagstiftningen om konsumentskyddet iakttas. Vi utarbetar utredningar om konkurrens och konsumentskydd och påverkar utvecklandet av lagstiftningen genom initiativ och utlåtanden. Vi arbetar för att trygga konkurrensen så att konsumenterna har tillgång till konkurrerande alternativ. Konsumentskyddet bidrar till att konsumenterna får tillräcklig och riktig information på vilken de kan basera sina val samt till att företagen använder ändamålsenliga förfaranden i sin marknadsföring och sina kundrelationer och erbjuder konsumenterna rimliga avtalsvillkor.

Konkurrensövervakningen avlägsnar konkurrenshinder från marknaden. Konsumentskyddet förstärker konsumenternas förtroende för marknaden så att de vågar agera på marknaden och göra köp.

Vår uppgift är att:

 • trygga en sund och välfungerande konkurrens
 • säkerställa att konsumenterna har förtroende för att aktörerna på marknaden agerar enligt de överenskomna spelreglerna och att störningar utreds snabbt
 • öka den ekonomiska effektiviteten inom privat och offentlig verksamhet.

Vad vill vi åstadkomma under de följande fyra åren?

Gemensamma mål för KKV:s ansvarsområden för konkurrens och konsumenter:

 • Vi utnyttjar synergieffekterna mellan konkurrensövervakningen och konsumentskyddet för att trygga en välfungerande marknad.
 • Vi erbjuder vår expertis inom konkurrensrätt och konsumenträtt till andra projekt i samhället. Vi producerar även själva forskningsbaserad information om marknadens funktion, bland annat om områden på vilka konkurrensen inte fungerar och om åtgärder som kan vidtas för att avlägsna strukturella konkurrenshinder.
 • Vi arbetar för att öka samarbetet mellan olika myndigheter i syfte att förebygga lagstridig verksamhet på marknaden. Genom detta vill vi uppnå slagkraft till exempel i syfte att förhindra att konsumenter blir lurade och för att avslöja karteller.
 • Vi påverkar avregleringsprojekt så att väsentliga principer för en fungerande konkurrens och konsumentskydd inte åsidosätts vid regleringsreformen.

Ökad konkurrens på hemmamarknaden

Konkurrens mellan företagen bidrar till ökad lönsamhet och ekonomisk tillväxt. Vi arbetar särskilt för att öka konkurrensen i hemmamarknadsbetonade branscher inom vilka avsaknad av utländsk konkurrens lätt leder till att konkurrensen blir urvattnad eller snedvriden, vilket är till skada för konsumenterna och exporten och slutligen för hela samhällsekonomin. Vi identifierar och eliminerar arrangemang som begränsar konkurrensen, med vilka de som är verksamma i branschen begränsar åtkomsten till branschen och nya innovationer.

Mål:

 • Avslöja s.k. hard core-karteller och ställa dem inför rätta ökar kartellförbudets förebyggande karaktär.

Typiskt för hemliga karteller är att de vilseleder konsumenter till att betala höga priser. Ofta försöker karteller också skapa hinder för nya konkurrenter. Med missbruk av dominerande marknadsställning avses att företag utnyttjar sina kunder på otillbörliga sätt eller befäster sin egen ställning i syfte att skydda sig mot konkurrens med sådana metoder som inte används i normal prestationskonkurrens. Dessa begränsningar skadar företagens handelspartner och försvagar samtidigt konkurrensförmågan i hela ekonomin.

 • Övervaka företagsaffärer i syfte att förebygga uppkomsten skadliga koncentrationer.

Företagsaffärer övervakas eftersom de kan leda till koncentrationer som är skadliga för konkurrensen och i sista hand även för företagens kunder och konsumenterna. Det är ändamålsenligare att förhindra uppkomsten av sådana koncentrationer på förhand än att försöka ingripa i det eventuella missbruket av deras dominerande marknadsställning i efterhand.

 • Bidra till att de offentliga aktörernas marknadsbeteende blir mer konkurrensneutralt.

Ett viktigt mål när det gäller att öka konkurrensen på hemmamarknaden är att säkerställa att den offentliga maktens näringsverksamhet och privata företag har jämlika förutsättningar att agera och nå framgång på marknaden. Syftet med vår övervakning av konkurrensneutraliteten är att förhindra att kommunernas eller statens näringsverksamhet drar nytta av fördelar som snedvrider eller förhindrar konkurrens.

Under 2017 kartlägger vi utifrån de erfarenheter och utredningar som vi fått hur tillsynsverksamheten ska riktas för att maximera dess genomslagskraft.

 • Tillsynen av nya upphandlingar startas effektivt

Syftet med tillsynen av offentliga upphandlingar är att säkerställa centrala principer med tanke på det allmänna intresset samt en effektiv användning av skattebetalarnas medel och allmänna medel, såsom öppna förfaranden, icke-diskriminering och effektivt genomförda konkurrensutsatta upphandlingsförfaranden. Vi säkerställer att åtgärderna inom tillsyn av upphandling riktas så att största möjliga genomslagskraft uppnås.

Webbhandeln har goda funktionsförutsättningar och konsumenternas förtroende

Webbutikerna kan öka kundernas förtroende och ge fart åt försäljningen genom konsumentskyddet. Vi erbjuder webbutikerna information och anvisningar om hur föreskrifterna om konsumentskyddet ska tillämpas. Under 2017 uppmärksammar vi olika parter särskilt på betalningslösningar i näthandeln och deras konsekvenser

Vi strävar också efter att öka konsumenternas förtroende genom att ingripa i problem som uppstår i anslutning till webbutiker samt genom att avlägsna eventuella lagstridiga handlingssätt inom webbhandeln. Eftersom en stor del av alla lagöverträdelser och bedrägerier är internationella, samarbetar vi bland annat med de nordiska konsumentombudsmännen, det internationella nätverket för myndigheter som övervakar marknadsföringen, EU-ländernas konsumentskyddsmyndigheter och nätverket av europeiska konsumentcentra. Vi påverkar även utvecklingen av bestämmelser om distanshandel och konsumentskydd

Vi deltar i de övervakningsprojekt som EU-ländernas konsumentskyddsmyndigheter regelbundet ordnar och som granskar bland annat lagenligheten av de uppgifter som webbutikerna lämnar. Vi förutsätter också att webbutiker åtgärdar observerade brister.

Vi ger även konsumenter råd och handledning så att de kan slå vakt om sina rättigheter, och vi ger konsumenter instruktioner bland annat i situationer i vilka de får fakturor och krav på betalning på produkter eller tjänster som de inte har beställt.

Vi arbetar för att alternativa metoder för avgörande av tvister ska etableras som en del av konsumentförvaltningens gemensamma kundservicemodell i stället för domstolsbehandling. Vi inför dessutom samarbetsmodeller för myndigheterna som gör det möjligt att ingripa i fenomen som minskar konsumenternas förtroende för webbhandeln, till exempel i beställningsfällor.

Genom att övervaka konkurrensreglerna säkerställer vi att nya webbutiker kan fritt etablera sig på marknaden. Vi utreder strukturella förändringar som påverkar webbhandeln.

Konsumenterna agerar kunnigt och utnyttjar sina möjligheter på marknaden

Det är viktigt för marknadens funktion att konsumenterna har förtroende för att företagen respekterar deras rättigheter och för att myndigheterna skyddar dessa rättigheter. Vi arbetar för att förbättra kvaliteten på konsumenternas verksamhetsmiljö. Vi övervakar att företag inte begränsar konsumenternas valfrihet till exempel genom att ge vilseledande eller bristfällig information om nyttigheter eller genom att endast tillhandahålla avtal som förutsätter långa förbindelser. Vi främjar också jämförbarheten mellan olika tjänster.

I samarbete med konsumentrådgivningen vid magistraten och konsumenttvistenämnden utvecklar vi en riksomfattande servicemodell med målet att tillhandahålla alla konsumenttjänster på ett och samma ställe. Konsumenten kan ringa till ett riksomfattande telefonnummer för konsumentrådgivning eller mata in uppgifterna på en kontaktblankett på KKV:s webbplats, varefter myndigheterna sköter om att ärendet styrs till rätt instans.

Vi erbjuder konsumenter information och instruktioner i olika kanaler. Konsumenten hittar alla tjänster centralt på webbplatsen Konsumentrådgivning.fi. På webbplatsen finns bland annat anvisningar om hur man uträttar ärenden hos konsumentrådgivningen skriftligen och muntligen, samt Reklamationstjänsten, som hjälper att göra en reklamation och lämna den till säljaren. På konsumentrådgivningens Facebooksida hittar konsumenterna i sin tur allmänna råd och instruktioner om olika aktuella problemsituationer.

När konsumenter agerar på marknaden behöver de också nya kunskaper och färdigheter. Vi informerar lärare och organisationer om olika aspekter inom konsumentfostran med hjälp av webbtjänsten Consumer Classroom samt i bloggen Kuka kasvattaa ketä och på Facebook.

Vi tar hänsyn till användarnas behov när vi utvecklar tjänsterna. Målet är att våra tjänster är nyttiga, användarvänliga och lättillgängliga.

 

Uppdaterad 11.3.2016 Skriv ut