Uppgifter

I Konkurrens- och konsumentverkets uppgifter ingår att verkställa konkurrens- och konsumentpolitiken, att se till att marknaden fungerar, att verkställa konkurrenslagen och EU:s konkurrensregler och att trygga konsumenternas ekonomiska och rättsliga ställning. Myndigheten handhar även konsumentombudsmannens övervakningsuppgifter.

Konkurrens- och konsumentverkets uppgifter är bland annat:

  • att göra propositioner och initiativ för att främja konkurrensen och upphäva de föreskrifter och bestämmelser som begränsar den, samt utveckla konsumentpolitiken och konsumentskyddet
  • följa med och bedöma konkurrensförhållanden och den utveckling som påverkar konsumenternas ställning samt beredningen av de föreskrifter och bestämmelser som anknyter till näringslivet och ge utlåtanden i frågor som kan ha konkurrens- eller konsumentpolitisk effekt
  • sköta om de uppgifter som föreskrivs för myndigheten i konkurrenslagen och övervaka att de beslut som har fattats med stöd av den efterföljs.
  • delta i internationellt samarbete som rör konkurrenspolitik och konsumentpolitik och svara för de internationella uppgifter och skyldigheter som hör till myndigheten
  • övervaka paketreserörelsernas säkerheter och upprätthålla ett register över de paketreserörelser som verkar i Finland
  • främja och verkställa konsumentupplysning och -fostran
  • göra branschrelaterade undersökningar, utredningar och jämförelser samt bedriva branschrelaterad utgivnings- och informationsverksamhet
  • handleda och utbilda regionförvaltningsverken, ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning samt magistraternas konsumentrådgivning.
  • uppgifter med anledning av tjänstedirektivet

Konsumenteuropa i Finland (ECC Finland) är en del av KKV. ECC Finland ger konsumenterna råd i frågor som gäller utländska företag och erbjuder medlingshjälp i tvister som konsumenten har med ett företag som finns i ett annat av EU:s medlemsländer, i Norge eller på Island.

 

Uppdaterad 17.2.2015 Skriv ut