Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemisessä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 8§). Pääosin Kilpailu- ja kuluttajaviraston asiakirjat ovat julkisia. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina lakiin perustuva syy. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto julkaisee myös runsaasti tietoa verkossa edistääkseen julkisuusperiaatteen toteutumista. KKV julkaisee verkkosivuillaan viraston aloitteita, lausuntoja ja kannanottoja sekä erilaisia ratkaisuja ja julkaisuja. Lisäksi KKV:n verkkosivuilla on Vakuusrekisteri (Valma), jossa on nähtävillä kaikki matkapalveluyhdistelmien tarjoajat, jotka on asettaneet Kilpailu- ja kuluttajavirastoon matkapakettilain mukaisen vakuuden.

Tietopyynnön toimittaminen

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle osoitetun tietopyynnön voi toimittaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston kirjaamoon. Kirjaamo rekisteröi tietopyynnön viraston asianhallintajärjestelmään/diaarin sekä toimittaa sen käsittelyyn viivytyksettä oikealle taholle. Tarvittaessa autamme yksilöimään asiakirjan, josta tietoa pyydetään. Jos Kilpailu- ja kuluttajavirasto vastaanottaa tietopyynnön, joka kuuluu toisen viranomaisen toimialaan, se siirretään kyseisessä asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle hallintolain (434/2003) 21 §:n nojalla.

Yhteystiedot

Kirjaamo

Palveluaika arkisin klo 8–16.15

Lintulahdenkuja 2, 00530 Helsinki, PL 5 00531 Helsinki

Asiarekisteri

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ylläpitää asiarekisteriä vireille saatetuista asioista, niiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista.
Tietoa asiarekisteristä voi hakea esimerkiksi asian tai asiakirjan otsikolla, asiakirjan lähettäjän tai laatijan nimellä sekä erilaisilla päivämäärätiedoilla, kuten asian vireilletulo- tai asiakirjan laatimispäivällä.

Pääasiallisena asiarekisterinä toimii Kilpailu- ja kuluttajaviraston asian- ja-asianhallintajärjestelmä (Tweb).

Lisäksi virastossa käytössä olevaan KUTI -järjestelmään tallennetaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) käyttöä varten eri lähteistä peräisin olevia KKV:n, kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien väliseen tietojenvaihtoon liittyviä asiakirjoja. Järjestelmä perustuu automaattiseen tietojenkäsittelyyn ja se muodostaa yhtenäisen sähköisessä muodossa käytettävän tietoaineiston. Järjestelmästä voidaan hakea tietoa kuluttaja-asiamiehelle tulleista yhteydenotoista ja viesteistä sekä kuluttajaneuvonnassa käsitellyistä asioista.

Käsittelyajat

Julkisesta asiakirjasta tieto annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vastaanottanut tietopyynnön. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai muusta syystä asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä, asia ratkaistaan viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun Kilpailu- ja kuluttajavirasto on saanut tietopyynnön.

Omien henkilötietojen tarkastuspyyntöihin vastaamme yhden kuukauden kuluessa. Jos pyyntöjä on monta tai ne ovat monimutkaisia, virasto voi ilmoittaa vastauksessaan, että se tarvitsee niiden käsittelyyn enemmän aikaa. Jos virasto ilmoittaa tarvitsevansa lisäaikaa, määräaika on kolmen kuukauden kuluttua alkuperäisestä pyynnöstä.