Merger control

Tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat on kilpailulain mukaan ilmoitettava KKV:lle.

Tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat on kilpailulain mukaan ilmoitettava KKV:lle, eikä kauppaa saa panna täytäntöön ennen kuin virasto on hyväksynyt sen.

KKV käsittelee vuosittain noin 30 yrityskauppaa. Valtaosa yrityskaupoista hyväksytään sellaisenaan viimeistään 23 työpäivän kuluessa käsittelyn alkamisesta. Yrityskaupat, joilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia kilpailuun, siirretään jatkoselvitykseen, jonka pituus on enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi viraston hakemuksesta pidentää käsittelyaikaa enintään 46 työpäivällä.

KKV puuttuu yrityskauppaan, jos sen katsotaan olennaisesti estävän tehokasta kilpailua Suomessa. Ensisijainen tapa yrityskaupan haitallisten vaikutusten estämiseksi on asettaa sille ehtoja. Ehtona voi esimerkiksi olla, että yrityskaupan osapuolet sitoutuvat myymään osan liiketoiminnasta ulkopuoliselle ostajalle. Mikäli haitallisia vaikutuksia ei voida poistaa yrityskaupan osapuolten tarjoamilla sitoumuksilla, voi markkinaoikeus KKV:n esityksestä kieltää kaupan kokonaan.