KKV:n selvitys: Potilaat tarvitsevat valinnanvapaudestaan vertailukelpoista tietoa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvityksen mukaan potilaan valinnanvapauden toteutuminen edellyttää, että toimipaikoista saatavan tiedon sisältöä, laatua ja määrää kehitetään. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimipaikkojen tiedotukseen on luotava yhteiset säännöt, joilla varmistetaan tietojen vertailukelpoisuus.

Potilaat ovat voineet vuoden 2014 alusta alkaen valita itse terveysasemansa ja erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Valinnanvapauden hyödyntäminen edellyttää kuitenkin, että potilailla on riittävästi vertailukelpoista tietoa eri toimipaikkojen tarjoamista palveluista sekä niiden laadusta ja saatavuudesta.

KKV:n selvitys osoittaa, että kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien verkkosivuilla on runsaasti tarjolla hoitopaikan valintaa koskevaa tietoa, mutta se ei palvele potilasta parhaalla mahdollisella tavalla. Valinnanvapauteen liittyvistä asioista kertomiseen ei ole sovittu yhtenäistä tapaa, jolloin kukin toimipaikka ilmoittaa tiedot oman organisaationsa näkökulmasta. Tämän seurauksena tietoja ei ole aina helppo löytää eikä eri toimipaikkojen tietoja pysty vertailemaan keskenään.

Useat kunnat ja muutama sairaala eivät tiedota lainkaan potilaan valinnanvapaudesta, koska katsovat asian olleen jo riittävästi julkisuudessa. Kansalaisten mahdollisuudet saada tietoa valinnanmahdollisuuksistaan ja oikeuksistaan potilaana riippuvatkin viime kädessä siitä, minkä kunnan asukkaita he ovat.

Selvityksessä pidetään tärkeänä, että terveydenhuollon toimipaikkojen tiedotukseen perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa luodaan koko maan kattavat, läpinäkyvät, yhteismitalliset ja vertailukelpoiset säännöt. Tiedotuksen on lisäksi oltava ajantasaista ja kaikkien saatavilla. Verkkosivuilla julkaistut tiedot eivät tavoita kaikkia potilaita, koska suuri osa terveysasemien asiakkaista on iäkkäitä henkilöitä, jotka eivät käytä sähköisiä palvelukanavia. He jäävät hoitohenkilökunnalta, esitteistä ja informaatiolehtisistä sekä paikallismediasta saamiensa tietojen varaan.

Palveluseteliä käytetään terveydenhuoltopalveluissa edelleen vain vähän. Kunnan tai kuntayhtymän palvelusetelijärjestelmään hyväksytyistä terveydenhuoltopalvelujen tuottajista on usein vaikea saada tietoja, jolloin tuottajien vertaileminen jää enimmäkseen palvelusetelin saaneen henkilön omatoimisuuden varaan.

Sote-uudistus eli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus lisää entisestään tarvetta kehittää potilaan valinnanvapautta tukevaa tietoa ja tiedon jakelua. Potilaan ja toimivan kilpailun näkökulmasta on myös tärkeää, että julkisille, yksityisille ja kolmannen sektorin terveydenhuoltopalvelujen tuottajille luodaan yhteiset pelisäännöt palveluiden markkinointiin.

Ruotsissa ja Virossa potilaiden tiedontarpeeseen on vastattu muun muassa erilaisilla sähköisillä infopisteillä ja terveydenhuoltopalvelujen välityspalveluilla. Uusista kanavista huolimatta oikeus hoitopaikan valintaan lisää aina potilaan omia velvollisuuksia ja henkilökohtaista vastuuta hankittavien palveluiden käyttämisestä.

Potilaan valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa. Osa 2: Valinnanvapautta tukeva tiedottaminen julkisissa terveydenhuoltopalveluissa.

Selvitys on jatkoa keväällä 2015 valmistuneelle valinnanvapauden sääntelykehikon tarkasteluun keskittyneelle selvitykselle (KKV:n selvityksiä 3/2015).

Lisätietoja: erikoistutkija Helena Tuorila, p. 029 505 3653