KKV selvittää tarkemmin Elisan ja PPO:n välisen yritysjärjestelyn markkinavaikutuksia

Kil­pai­lu- ja kuluttaja­vi­ras­to (KKV) päät­ti aloit­taa eilen jat­ko­kä­sit­te­lyn yri­tys­kau­pas­sa, jos­sa Elisa Oyj hankkii määräysvallan PPO-Yhtiöt Oy:ssä, Kymen Puhelin Oy:ssä ja Telekarelia Oy:ssä.

Yrityskaupan osapuolet toimivat puhelin- ja tietoliikennepalveluiden markkinoilla Suomessa. Osapuolten ydinliiketoiminta muodostuu kiinteässä ja matkaviestinverkossa tarjottavista palveluista. Keskittymällä on näillä markkinoilla hy­vin mer­kit­tä­vä mark­ki­na-ase­ma.

Jat­ko­kä­sit­te­lys­sä tut­ki­taan, es­tää­kö kä­si­tel­tä­vä­nä ole­va yri­tys­kaup­pa olen­nai­ses­ti te­ho­kas­ta kil­pai­lua Suo­men mark­ki­noil­la tai nii­den oleel­li­sel­la osal­la eri­tyi­ses­ti sii­tä syys­tä, et­tä sil­lä luo­daan mää­rää­vä mark­ki­na-ase­ma tai vah­vis­te­taan si­tä. KKV voi jat­ko­kä­sit­te­lys­sä hy­väk­syä kau­pan sel­lai­se­naan, mää­rä­tä eh­to­ja sen hy­väk­sy­mi­sel­le tai esit­tää, et­tä mark­ki­na­oi­keus kiel­tää kau­pan. Jat­ko­kä­sit­te­ly voi kil­pai­lu­lain mu­kaan kes­tää enin­tään kol­me kuu­kaut­ta.

KKV:n eilen an­ta­maan pää­tök­seen si­säl­tyy lu­kui­sia os­a­puol­ten lii­ke­sa­lai­suuk­sia ja pää­tös voi­daan jul­kais­ta vas­ta sen jäl­keen, kun lii­ke­sa­lai­suu­det on pois­tet­tu. Jul­ki­nen ver­sio pää­tök­ses­tä jul­kais­taan vi­ras­ton verk­ko­si­vuil­la he­ti kun se on val­mis­tu­nut.

Lue päätös

Lisätietoja:
Erikoistutkija Keijo Ranta, puh. 029 505 3365
Tutkimuspäällikkö Maarit Taurula, puh. 029 505 3381