KKV:n selvitys: Kilpailulla suotuisia vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuun

KKV on selvittänyt kilpailun toteutumista ja sen vaikutuksia julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Selvityksen mukaan sote-palveluiden kustannusten hallintaa, laatua ja vaikuttavuutta voidaan parantaa soveltamalla kilpailun keinoja palveluiden ohjauksessa. Kilpailu voi myös kannustaa palveluiden tuottajia luomaan uusia, innovatiivisia palveluita, jotka vastaavat kansalaisten erilaisiin tarpeisiin ja edistävät heidän hyvinvointiaan.

KKV on arvioinut kilpailun toteutumista ja sen vaikutuksia julkisissa sote-palveluissa erityisesti kansalaisten valintojen näkökulmasta. Yksinkertaisissa palveluissa, kuten hammashoidossa ja asumispalveluissa, kansalaisten valinnanvapauden toteuttamisen avulla voidaan monipuolistaa palveluiden tarjontaa ja kehittää palveluiden laatua. Monimutkaisemmissa palveluissa, kuten sydänleikkauksissa ja ikääntyneiden hoivapalveluissa, kansalaiset tarvitsevat valintojen tekemiseen monipuolista informaatiota, tukea ja ammattilaisen näkemystä.

Valinnanvapauden hyötyjen saavuttaminen edellyttää kansalaisilta myös motivaatiota, aktiivisuutta ja valmiutta tehdä oman hyvinvointinsa kannalta oikeita valintoja. KKV ehdottaakin perustettavaksi julkisten sosiaali- ja terveys­palvelujen asiakaskeskuksen eli ”sote-vahdin”, joka varmistaisi kansalaisten näkökulman huomioon ottamisen ja heidän neuvontansa valintatilanteissa.

Valinnanvapauden soveltamisen kannalta on tärkeää kannustaa kansalaisia parantamaan omaa toimintakykyään ja tilannettaan yhteistyössä julkisten toimijoiden kanssa, jolloin kansalaisella on mahdollisuus luoda ja toteuttaa hänelle parhaiten sopiva palvelukokonaisuus. Henkilökohtainen budjetointi olisi tällaiselle kehitystyölle sopiva työkalu, jolle tulisi luoda edellytykset sote-uudistuksen yhteydessä.

Ohjauksella varmistetaan kilpailun hyödyt ja torjutaan riskit

Kilpailua julkisissa sote-palveluissa voi olla kahdella tasolla: julkisen palve­lujen järjestäjän toimeenpanemissa julkisissa hankinnoissa sekä kansalaisten palveluvalin­noissa. Kaikissa palveluissa, joissa ei ole kyse julkisen vallan käytöstä, kilpailua voidaan soveltaa joko hankintamarkkinoilla tai kulutusmarkkinoilla.

Kilpailun myönteisten vaikutusten aikaansaamiseksi on tärkeää estää tulevien julkisten sote-palveluiden markkinoiden keskittyminen ja samalla ylläpitää pk-yritysten asianmukaisia mahdollisuuksia tulla näille markkinoille ja menestyä niillä. Tähän voidaan tarttua tarkoituksenmukaisella ohjaus- ja sääntelyjärjestelmällä. Tämä koko­naisuutena voi tarjota vahvat edellytykset torjua kilpailun toteuttamiseen liittyvät riskit ja varmistaa kilpailun tehokkuus- ja laatutavoitteiden toteutuminen.

Lainsäädännöllä tullaan määrittämään sote-uudistuksen päälinjat ja periaatteet – mukaan lukien julkisen rahoituksen määrä ja sen kattamat palvelut – julkisen palvelujärjestäjän tehtävät ja liikkumavara palvelujen järjestämisessä sekä uudistuksella toteutettavien markki­noiden ohjaus- ja valvontajärjestelmä. Yleisten kilpailusääntöjen lisäksi sote-uudistuksen tueksi tarvitaan erityisiä toimialakohtaisia kilpailusääntöjä sekä kuluttajansuojaoikeudellisia sääntöjä. Kilpailun hedelmällinen soveltaminen edellyttää myös julkisten hankintojen valvontaa ja kaikkia toimijoita yhtäläisesti koskevaa laatu- ja auktorisointivalvontaa.

Uudessa julkisten sote-palvelujen järjestämismallissa tarvitaan jatkuvaa oppimista ja uudistumista. Kaikkien toimijoiden – palveluiden järjestäjien, tuottajien, kansalaisten ja valvovien viranomaisten – pitää oppia uusia toimintatapoja. Niitä tulee luoda tietoisesti ja niiden syntymiselle tulee luoda kannustimia.

Kilpailun mahdollisuudet ja edellytykset sote-palveluissa, KKV:n selvitys 5/16

Lisätietoja: tutkimusjohtaja Martti Virtanen, p. 029 505 3338, erikoistutkija Helena Tuorila, p. 029 505 3653