Uudistunut perintälaki parantaa kuluttajan asemaa

Kuluttaja-asiamies on tyytyväinen saatavien perinnästä annetun lain uudistuksiin, jotka tulevat voimaan 16.3.2013. Niiden seurauksena velalliselta perittävät perintäkulut alenevat ja kuluttaja-asiamies voi entistä tehokkaammin puuttua perinnän ongelmiin.

Kuluttaja-asiamies nosti perintälain uudistamista pohtineessa työryhmässä esiin epäkohtia, joita on havainnut valvoessaan perintätoimistojen menettelytapoja. 16.3.2013 voimaan tulevissa lain uudistuksissa näkyykin monia parannuksia kuluttajan asemaan.

Keskeisin uudistus on se, että perintäkulut ovat nyt kohtuullisempia. Velkoja voi veloittaa eräpäivän jälkeen lähettämästään maksumuistutuksesta perintäkuluna jatkossakin enintään 5 euroa. Kun asia siirtyy velkojalta ammattimaista perintätoimintaa harjoittavalle perintätoimistolle, velalliselta voidaan vaatia alle 100 euron saatavaa koskevasta kirjallisesta maksuvaatimuksesta enintään 14 euroa, 100 – 1 000 euron saatavasta 24 euroa ja yli 1 000 euron saatavasta 50 euroa.

Perintätoimistot ovat myös aiheettomasti lisänneet velallisen maksettavaksi tulevia perintäkuluja lähettämällä lukuisia maksuvaatimuksia myös sellaisille henkilöille, joilla on jo saatavia ulosottoperinnässä ja maksuhäiriömerkintöjä luottotietorekisterissä. Jatkossa perintätoimisto voi lähettää pääsääntöisesti enintään kaksi maksuvaatimusta. Lisäksi kuluttaja voi estää tarpeettomien perintäkulujen kertymisen pyytämällä perintätoimistoa keskeyttämään maksullisen vapaaehtoisen perinnän, jolloin velkoja voi viedä asian oikeuden käsiteltäväksi. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti tallennettavassa muodossa.

Lainmuutoksella on puututtu myös ilmiöön, jossa velkoja ja perintätoimisto ovat samaa konsernia tai niillä on sama omistaja. Tällaisissa tapauksissa perintätoimistot ovat veloittaneet kuluttajilta itsenäisille ammattimaisille toimeksiantoperijöille tarkoitettuja enimmäiskulukorvauksia. Jatkossa velkojan kanssa samaan konserniin kuuluva perintätoiminnan harjoittaja saa vaatia velalliselta kirjallisesta maksumuistutuksesta enintään 5 euroa.

Perintälaissa on myös tehostettu kuluttaja-asiamiehen mahdollisuuksia puuttua lainvastaiseen perintään. Kuluttaja-asiamies voi kieltää yritystä jatkamasta hyvän perintätavan vastaista menettelyä ja asettaa kiellon tehosteeksi uhkasakon. Tähän saakka yritys on voinut ilmoittaa vastustavansa kieltoa, jolloin kielto raukeaa, mutta jatkossa sen on haettava kiellon kumoamista markkinaoikeudelta.

Lisätietoa perinnästä kuluttajalle
Valituslomake virheellisestä perinnästä