Laskun tarkistaminen

Laskun tiedot

Laskussa annettujen tietojen tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä. Laskusta tulee ilmetä mm.

  • maksettava määrä
  • maksuajankohta eli eräpäivä
  • laskun peruste riittävän tarkasti yksilöitynä. Laskusta on käytävä selkeästi ilmi mistä laskutetaan
  • yhteystiedot kuluttajan yhteydenottoa varten
  • maininta viivästysseuraamuksista, kuten maksumuistutusmaksun perimisestä.

Palvelutyöstä on oikeus saada eritelty lasku

Kuluttajalla on oikeus saada palvelutyöstä, esimerkiksi korjaamo- tai remonttityöstä, laskutusperusteiden erittely ennen laskun maksamista.

Erittelyn on oltava niin selkeä, että kuluttaja pystyy sen perusteella toteamaan esimerkiksi mitä toimenpiteitä työhön on sisältynyt, mitä ja kuinka paljon materiaalia on käytetty ja miten ne ovat vaikuttaneet hintaan.

Jos kuluttaja pyytää erittelyä ilman aiheetonta viivytystä työn tultua valmiiksi tai hänen saatuaan laskun, kuluttaja on velvollinen maksamaan laskun vasta erittelyn saatuaan. Erittelyä ei ole pakko antaa silloin, kun palvelulle on sovittu kiinteä hinta.

Remontti
Talopaketit
Puuttellinen palvelu

Virhe laskussa tai lasku katoaa

Jos kuluttajan mielestä laskussa on virhe, siitä on valitettava yritykselle viivyttelemättä. Hyvän perintätavan mukaisesti yritys ei voi ryhtyä perintätoimiin ennen kuin valituksen asiallisuus on selvitetty.

  • Jos kuluttaja katsoo vain osan laskusta perusteettomaksi, riidaton osa maksusta on maksettava eräpäivänä.
  • Jos lasku kokonaisuudessaan on perusteeton, sen voi jättää maksamatta kunnes sen oikeellisuus on selvitetty.
  • Jos valitus osoittautuu aiheettomaksi, lasku on maksettava eräpäivänä, ellei muusta ajankohdasta sovita.

Jos kuluttaja väittää, että ei ole saanut laskua lainkaan tai oikeaan aikaan, yrityksen on esitettävä selvitys siitä, että lasku on todennäköisesti lähetetty ajoissa ja oikeaan osoitteeseen.

Valitus velkojalle tai perintätoimistolle virheellisestä perinnästä

Liittymän laskutuksesta valittaminen

Lasku ilman tilausta (tilausansat)

Liikaa maksetun palautus

Jos kuluttaja on maksanut laskun kahteen kertaan tai suuremman summan kuin oli tarkoitus, maksun saajan on palautettava aiheeton tai liiallinen maksu.

  • Jos kyseessä on kestosopimus, liikaa maksettu määrä voidaan kuluttajan suostumuksella kuitata seuraavassa laskussa.
  • Jos virhe maksussa johtuu kuluttajan huolimattomuudesta, yritys voi periä palauttamisesta aiheutuvat kohtuulliset kulut.

Yrityksen takaisinmaksuvelvollisuus päättyy vasta sitten, kun asiakkaan oikeus rahoihin on lain mukaan vanhentunut. Asiakkaan vaatimus saada liikaa maksetut rahat takaisin vanhentuu kolmessa vuodessa siitä, kun hän on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää erehdyksestään. Kuluttajan on kuitenkin esitettävä vaatimus viimeistään 10 vuoden kuluessa maksutapahtumasta.

Laskun vanheneminen

Jos yritys ei ole kolmen vuoden kuluessa vaatinut lainkaan saataviaan kuluttajalta, laskua ei enää tarvitse maksaa.

Kuittien säilytysaika


Päivitetty 6.3.2014 Tulosta

Linjaukset

Linjaukset sisältävät tietoa säännösten soveltamisesta.