Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 199/2020 vp )

Lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle 16.11.2020

Diaarinumero KKV/1429/03.03/2020

Hallituksen esitys 199/2020 vp

Nyt käsiteltävä hallituksen esitys pohjautuu niin sanotusta kauppatapadirektiivistä johtuvia kansallisia lainsäädännön muutostarpeita tarkastelleen työryhmän (hanke MMM016:00/2019) ehdotukseen. Työryhmän jäsenenä Kilpailu- ja kuluttajaviraston ( jäljempänä ”KKV”) edustaja on osallistunut työryhmän tekemän ehdotuksen valmisteluun.

Hallituksen esityksessä elintarvikemarkkinalain 6 §:ää ehdotetaan muutettavaksi niin, että elintarvikemarkkinavaltuutetun kelpoisuusehdoista poistettaisiin vaatimus oikeustieteellisestä korkeakoulututkinnosta. Tätä on perusteltu sillä, että kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita oli vaikea löytää elintarvikemarkkinavaltuutetun virkaa täytettäessä vuonna 2019. Kilpailu- ja kuluttajavirasto pitää perustelua puutteellisena varsinkin kun otetaan huomioon, että vastaavantyyppisissä valvontatehtävissä oikeustieteellistä tutkintoa on vakiintuneesti pidetty kelpoisuusvaatimuksena (esim. tietosuojavaltuutettu ja kuluttaja-asiamies). Vähintäänkin kelpoisuusvaatimuksiin tulisi lisätä vaatimus käytännössä osoitetusta valvontatoimeen liittyvästä osaamisesta, mikäli oikeustieteellisen tutkinnon vaatimuksesta halutaan luopua.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston oikeustieteellinen osaaminen tulisi joka tapauksessa varmistaa lain tasolla eikä valtioneuvoston asetuksella. Käytännössä tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi niin, että lailla säädettäisiin sellaisten elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston johtoon kuuluvien henkilöiden lukumäärästä, joilta edellytetään oikeustieteellistä tutkintoa. Lisäksi tulisi lain tasolla säätää siitä, että elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston riippumattomuus ja puolueettomuus on turvattava (vrt. esim. laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta 4 §).

Muilta osin KKV:n asian valmistelua varten asetetussa työryhmässä esittämät näkemykset on otettu huomioon hallituksen esityksessä, eikä KKV:lla siten ole huomautettavaa esitykseen muilta osin.