Hallituksen esitysluonnos kilpailulain 26 §:n muuttamisesta väliaikaisesti

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 15.5.2020

Diaarinumero KKV/584/03.02/2020.

1. Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n muuttamisesta (jäljempänä ”esitysluonnos”). Kilpailulain muutos koskisi koronakriisiin liittyvää, mutta ei valmiuslain perusteella tehtävää väliaikaista muutosta kilpailulain yrityskauppojen toisen vaiheen käsittelymääräaikaan. KKV toteaa lausuntonaan seuraavan.

2. KKV kannattaa hallituksen esitysluonnosta ja sen mukaista väliaikaista kilpailulain muutosta. Kuten esitysluonnoksessa todetaan, yrityskauppavalvontaa koskevat erittäin tiukat lakisääteiset määräajat, joiden puitteissa KKV:n on käsiteltävä yrityskauppa tai muutoin yrityskauppa tulee hyväksytyksi. Esitysluonnoksessa kuvatusti koronakriisin aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi viraston yrityskauppavalvonnan selvitykset ovat hidastuneet ja vaikeutuneet merkittävästi.

Yrityskauppavalvonnassa keskeisessä roolissa on taloudellinen vaikutusarviointi, jonka toteuttaminen edellyttää, että virastolla on käytössään riittävät ja oikeat tiedot analyysinsä perustaksi. Analyysiä ei ole mahdollista tehdä vain yrityskaupan osapuolten toimittamien tietojen perusteella vaan tietoja kerätään osapuolten lisäksi laajalta joukolta markkinatoimijoita.

3. Tietojen kerääminen erityisesti kolmansilta osapuolilta, kuten yrityskaupan osapuolten kilpailijoilta ja asiakkailta sekä muilta viranomaisilta, on viraston kokemusten mukaan kestänyt maaliskuun puolivälissä alkaneiden poikkeusolojen aikana normaalia kauemmin ja toimitetut tiedot ovat olleet aiempaa useammin puutteellisia tai sisältäneet virheitä. Tyypillisesti kyse on myynnin määrää, hintoja, tarjoajien lukumäärää ja henkilöllisyyttä, kapasiteettia ja muita keskeisiä kilpailun parametrejä koskevista tiedoista, jotka virasto tarvitsee tilastoitavassa muodossa ja riittävän pitkältä ajanjaksolta yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioinnin edellyttämän ekonometrisen analyysin toteuttamiseksi.

4. Viraston arvion mukaan tiedonsaannin vaikeutuminen on ollut seurausta yhtäältä siitä, että viraston tietopyyntöjen kohteena olevat markkinatoimijat ovat poikkeusoloissa keskittäneet voimavaransa toimintansa kannalta keskeisiin seikkoihin ja käytännön työn haasteiden ratkaisemiseen.

Yritysten kohtaamat taloudelliset vaikeudet ovat myös johtaneet laajamittaisiin lomautuksiin, mikä saattaa tarkoittaa sitä, että tietopyynnön kohteena olevan asian parhaiten tunteva taho ei ole tavoitettavissa tietoja pyydettäessä.(1) Virasto onkin joutunut myöntämään lisäaikaa vastauksille lomautusten vuoksi. Myös siirtyminen etätyökäytäntöön on viraston arvion mukaan vaikeuttanut tietopyyntöihin vastaamiseen vaadittavaa koordinaatiota yritysten ja julkisyhteisöjen sisällä.

5. Hallituksen esitysluonnoksessa kuvatut KKV:n kohtaamat haasteet tietojen keräämisessä koronakriisin aikana ovat yhdenmukaisia kansainvälisten kokemusten kanssa. Useat kilpailuviranomaiset ympäri maailman ovat raportoineet yrityskauppojen käsittelyn viivästymisestä ja selvitysten hidastumisesta tietojen saamiseen liittyvien haasteiden vuoksi. Tarvetta toisen vaiheen käsittelymääräajan pidentämiselle korostaa se, että yrityskauppojen käsittelymääräaika Suomessa on jo lähtökohtaisesti lyhyempi kuin monissa muissa EU-jäsenvaltioissa.

6. Hallituksen esitysluonnos on yhdenmukainen myös useiden muiden maiden koronakriisin aikana käyttöönottamien toimien kanssa. Hallituksen esityksessä kuvatun mukaisesti yrityskauppojen käsittelymääräaikoja on pidennetty muista Pohjoismaista sekä Norjassa että Tanskassa, joissa on poikkeusolojen vuoksi otettu käyttöön vastaavia rajoitustoimia kuin Suomessa. Yrityskauppojen käsittelymääräaikoja on pidennetty taikka määräaikojen kuluminen on keskeytetty niin ikään useissa muissa EU-jäsenvaltioissa kuten Ranskassa ja Espanjassa.

7. Vertailua muihin maihin ja viranomaisiin vaikeuttaa se, että eri viranomaisilla on hyvin erilaisia käytäntöjä sekä ilmoitusten vastaanottamiselle että määrä-aikojen kulumisen keskeyttämiselle.(2) Tästä syystä vertailu esimerkiksi Euroopan komissioon ei ole mielekästä. Yrityskauppailmoituksen jättäminen komissiolle ei de facto ole mahdollista ilman komission ennakkohyväksyntää ilmoituksen toimittamiselle.(3)Komissio myös käyttää aktiivisesti ns. stop the clock -säännöstä määräaikojen keskeyttämiseen tietojen ollessa puutteellisia. Tästä syystä komissiolla ei ole ollut tarvetta muuttaa sulautuma-asetuksen mukaisia määräaikoja, vaikka selvitystoimenpiteet ovat koronakriisin aikana hidastuneet myös komissiossa merkittävästi.

1 Koronakriisin vuoksi lomautettuina oli toukokuun alussa yli 200.000 suomalaista. Lomautusten ennustetaan jatkuvan lähikuukausien aikana.

2 Osassa viranomaisia kuten esimerkiksi Espanjassa, Hollannissa ja Irlannissa tietopyynnön lähettäminen yritys-kaupan osapuolille keskeyttää määräaikojen kulumisen.

3 Ilmoituksen toimittaminen edellyttää viranomaisen ennakkohyväksyntää myös esimerkiksi Tanskassa.