Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain, kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain 13 §:n ja oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 5.12.2022.

Diaarinumero KKV/1341/03.03/2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain, kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain 13 §:n ja oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle kuluttajansuojalain, kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain ja oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Esitysluonnos on valmisteltu oikeusministeriön asettamassa työryhmässä, jossa KKV oli edustettuna. KKV jätti työryhmän mietintöön eriävän mielipiteen kuluttajaluottojen markkinoinnin tiukentamisesta.

Kuluttajaluottojen markkinoinnin tiukentaminen

KKV kannattaa ehdotettuja toimenpiteitä, mutta pitää niitä riittämättöminä toteuttamaan esityksessä asetettuja tavoitteita vähentää kuluttajaluottoihin liittyviä velkaongelmia ja ohjata kuluttajaluottojen markkinointia yhteiskunnallisesti hyväksyttävämpään suuntaan. Kuluttajaluottotyöryhmän yhtenä tehtävänä oli laatia ehdotus luottojen markkinoinnin sääntelyn tiukentamiseksi. Myös eduskunta on edellyttänyt, että valtioneuvosto valmistelee kuluttajaluottoja koskevan mainonnan ja suoramarkkinoinnin hillitsemisestä pysyvää lainsäädäntöä (EV 69/2020 vp, 5. lausuma).

Hyvään luotonantotapaan ehdotettavat täsmennykset eivät lähtökohtaisesti tiukenna nykyistä oikeustilaa ja siten luottojen markkinointia. Hallituksen esityksestä on myös poistettu työryhmän mietinnössä ollut varoitusvelvollisuus, jonka avulla kuluttajia olisi muistutettu luoton mahdollisista kielteisistä vaikutuksista.

KKV katsoo, että kuluttajaluottojen kaltaisia monimutkaisia ja velkaantumisriskin sisältäviä hyödykkeitä tulisi markkinoida vain tosiasiatiedoin. Lainsäädännön tulisikin tehokkaasti rajoittaa luottojen haitallista mielikuvamarkkinointia ja turvata kuluttajan mahdollisuus harkita luoton ottamista rauhassa ilman painostusta. Kuluttajaluoton kaltaisen hyödykkeen osalta olisi erityisen tärkeää, että kuluttaja tekee vertailua eri luottotuotteiden välillä ja harkitsee huolellisesti luoton ottamista ilman painostusta. Kuluttajaluoton ottamisen taustalla ei pitäisi olla esimerkiksi suoramarkkinoinnin ja mielikuvamarkkinoinnin synnyttämä kysyntä.

Kuluttajaluottojen hintasääntely

Ehdotetun korkokattosääntelyn tavoitteena on kohtuullistaa luottojen hinnoittelua. KKV kannattaa korkokaton alentamista siten, että luoton korko ei missään tilanteessa saa ylittää 20 prosenttia. KKV pitää erittäin tärkeänä, että korkokattosääntelyä sovellettaisiin myös ennen lain voimaantuloa tehtyyn jatkuvaan luottoon siltä osin kuin kyse on uusista nostoista lain voimaantulon jälkeen. Näin korkokattosääntely koskisi uusien nostojen osalta myös ennen 1.9.2019 tehtyjä jatkuvia luottoa koskevia sopimuksia, jotka eivät nykyisin kuulu lainkaan pysyvän hintasääntelyn piiriin ja joissa luoton korko voi olla huomattavan korkea.