Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain ja valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta

Lausunto valtiovarainministeriölle 26.4.2024

Diaarinumero KKV/335/03.02/2024

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain ja valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

1. Yleisiä huomioita esityksestä

2. Yhteiset palvelut

•Kommentit 2 §:n muuttamisesta

3. Yhteisten palvelujen rekisterinpitäjät

•Kommentit uuden 2 a §:n lisäämisestä

4. Yhteisten palvelujen käyttöönoton ja liittämisen hyväksyminen

•Kommentit uuden 7 §:n lisäämisestä

5.Valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja tuottavan palvelukeskuksen toimitusjohtaja

•Kommentit uuden 8 §:n 2 momentin lisäämisestä

6.Valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja tuottavan palvelukeskuksen henkilöstö

•Kommentit 9 §:n muuttamisesta

7. Valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja tuottavan palvelukeskuksen asiakkaat

•Kommentit uuden 10 §:n 2 momentin lisäämisestä

8.Integraatiopalvelujen tuottaja ja sen tehtävät

•Kommentit uusien 13 § ja 14 §:n lisäämisestä

Tori-toimintaan liittyvästä integraatiopalvelujen tuottajasta ja sen tehtävistä esitetään säädettäväksi laissa. Tehtävästä vastaisi Palvelukeskus (Valtori), joka on osin nykysääntelyn puitteissa tuottanut myös Tori-toiminnassa integraatiopalveluja. Esityksen mukaan laajennuksella pyritään varmistamaan se, että tarjottavat yhteiset palvelut tuottavat niiden käyttäjille hyötyjä, jotka voidaan saavuttaa palvelujen yhdistämisen ja niiden laatuvaatimusten täyttymisen kautta. Tämän kaltaisia hyötyjä on turvallisuusverkkotoiminnassa arvioitu saavutetun palvelukeskuksen integraatiopalvelujen tuottajatehtävän myötä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) toteaa, että valtion virastoilla ja laitoksilla on valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämistä koskevan lain 3§:n mukaan velvollisuus käyttää palvelukeskuksen tuottamia valtion yhteisiä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja. Näin ollen myös yhteensovittamispalvelu voi esimerkiksi palvelujen tuntemus ja synergiaedut huomioiden olla tarkoituksenmukaista toteuttaa palvelukeskuksen toimesta, vaikka yhteensovittamispalveluita olisi tarjolla myös markkinoilla.

KKV kuitenkin huomauttaa, että hallituksen esityksessä ei ole arvioitu muutoksen mahdollisia kilpailu- tai markkinavaikutuksia. Vaikka lähtökohtaisesti kyse olisikin voimassa olevan käytännön kirjaamisesta lakiin, hallituksen esityksessä tulisi esittää arvio ehdotuksen mahdollisista kilpailu- tai markkinavaikutuksista ja tehdä haitta-hyötyanalyysi tai vaihtoehtoisesti perustella, miksi kilpailuvaikutuksia ei arvioida olevan.

9. Varautuminen ja palvelutuotannon häiriötilanteet

• Kommentit uusien 15 §:n 3 ja 4 momentin lisäämisestä

10. Esityksen vaikutukset organisaatiosi toimintaan

11. Muut kommentit