Lausunto valtioneuvoston asetuksesta rahapeliasioiden neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Lausunto sisäministeriölle 25.10.2023

Diaarinumero KKV/1319/03.02/2023

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta rahapeliasioiden neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Sisäministeriö on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rahapeliasioiden neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta.

KKV kiittää mahdollisuudesta lausua ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Tehokasta rahapelipolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa on vaikeuttanut kytkös Veikkaus Oy:n tuottojen ja edunsaajien rahoituksen välillä. Kytkös on voinut erityisesti vaikeuttaa rahapeliongelmien ehkäisyä ja vähentämistä. KKV pitää kytköksen katkaisua yleisesti kannatettavana ja katsoo, että asetusluonnoksen mukainen rahapelitoiminnan tuotosta avustuksia saaneiden yhteisöjen poistaminen rahapeliasioiden neuvottelukunnasta on perusteltua. Kyseisillä yhteisöillä ei ole enää luontaista kytköstä rahapelaamiseen sen jälkeen, kun Veikkaus Oy:n tuotto otetaan yleiskatteellisena valtion talousarvioon käytettäväksi talousarvion mukaisiin menoihin, eikä avustuksia saaneilla yhteisöillä ole siten tarvetta edustukseen neuvottelukunnassa.

KKV kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, ettei rahapeliasioiden neuvottelukunnan kokoonpanoon kuuluisi asetusluonnoksen 3 §:n mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta lukuun ottamatta muita rahapeliasioihin perehtyneitä tutkimusorganisaatioita. Neuvottelukunnan tehtävänkuvaan kuuluu mm. rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen tilanteen ja kehityksen sekä rahapelialan toimintaympäristön muutosten seuranta ja arviointi. Kyseiset tehtävät edellyttävät syvällistä ja monipuolista ymmärrystä toimialasta, ja tästä syystä voisi olla perusteltua, että neuvottelukunnan kokoonpanoon kuuluisi useita, eri näkökulmista rahapelialaan perehtyneitä tutkijoita esimerkiksi yliopistoista. KKV katsoo, että neuvottelukuntaan tulisi nimittää useita rahapeleihin erikoistuneita tutkijoita vähintäänkin pysyviksi asiantuntijoiksi riittävän kattavan ja monipuolisen asiantuntemuksen varmistamiseksi.

Asetusluonnoksen 3 §:n mukaan neuvottelukunnan kokoonpanoon ei myöskään kuuluisi pelihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen keskittyviä tahoja, vaikka arpajaislain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 255/2022 vp) mukaan rahapelihaittajärjestöjen asiantuntijoiden osallistuminen neuvottelukunnan työskentelyyn olisi perusteltua rahapelihaittojen ehkäisemiseen ja vähentämiseen liittyvän laaja-alaisen asiantuntemuksen näkökulmasta. Asetusluonnoksen muistion mukaan tarkoituksena on, että neuvottelukuntaan nimitettäisiin pysyväksi asiantuntijaksi rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen parissa työskentelevien järjestöjen tai muiden toimijoiden edustaja, mutta tämä jäisi sisäministeriön harkintaan. KKV katsoo, että tällaisten tahojen kuuluminen itse neuvottelukunnan kokoonpanoon olisi perusteltua.