EU-tuomioistuin kielsi hinnan pilkkomisen

EU-tuomioistuin otti ennakkoratkaisussaan kantaa sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin tulkintaan. Hinnan ilmoittaminen on harhaanjohtavaa, jos hinta pilkotaan useisiin osiin ja korostetaan niistä vain yhtä ja jos kuluttaja näin saa virheellisen vaikutelman tuotteen edullisuudesta ja tekee kaupallisen ratkaisun, jota hän ei muuten olisi tehnyt.

Tanskalainen Glostrupin alioikeus oli pyytänyt unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin tulkinnasta. Pyynnön taustalla oli Canal Digitalin markkinointia koskeva tapaus, jossa oli kyse siitä, oliko Canal Digital tv-kanavapakettien televisio- ja internetmainoksissa ilmoittanut riittävän selvästi kuluttajille, että kanavapaketin kuukausittaisten hintojen lisäksi heidän olisi maksettava puolivuosittain myös tilausmaksu maksu-tv -kortista.

Tuomioistuimelta pyydettiin tulkintaa 6 ja 7 artikloista, jotka Suomen kuluttajansuojalaissa koskevat totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antamista, olennaisten tietojen antamatta jättämistä sekä tiedonantovelvollisuutta tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä.

EU-tuomioistuimen mukaan lähtökohtaisesti hyödykkeen hinta vaikuttaa keskeisesti keskivertokuluttajan ostopäätöksiin. Pelkkä hintatietojen ilmoittaminen ei kuitenkaan riitä, vaan olennaista on myös se, millä tavalla tiedot ilmoitetaan.  Tietoja ei saa ilmoittaa epäselvällä, vaikeasti ymmärrettävällä tai moniselitteisellä tavalla eikä kuluttajan kannalta liian myöhään tai muuten väärään aikaan, jos tällainen menettely estää kuluttajaa ymmärtämästä, mihin kokonaishintaan hän on tuotteen hankkimassa.

EU-tuomioistuimen mukaan harhaanjohtavana on pidettävä mainontaa, jossa tuotteen hinta jaetaan useisiin osatekijöihin ja jossa korostetaan niistä vain yhtä, jos tällaisella menettelyllä annetaan virheellinen vaikutelma tuotteen edullisuudesta ja saadaan kuluttaja tekemään ostopäätös, jota hän ei muuten olisi tehnyt.

Ennakkoratkaisua pyytänyt Glostrupin alioikeus tulee EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun perusteella arvioimaan myöhemmin, onko Canal Digital markkinoinut harhaanjohtavalla tavalla tai jättänyt noudattamatta tiedonantovelvollisuuttaan.

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu on linjassa Suomen hallituksen ja kuluttaja-asiamiehen asiassa esittämien huomautusten kanssa. Kuluttaja-asiamies on katsonut myös useissa aikaisemmissa kannanotoissaan, että hinnan ilmoittaminen kulutushyödykkeiden markkinoinnissa pilkkomalla hinta erillisiin osiin on harhaanjohtavaa ja siten lainvastaista. Kuluttaja-asiamiehen aikaisemmat kannanotot ovat koskeneet esimerkiksi viestintäpalvelujen ja lentolippujen markkinointia.

EU-tuomioistuimen päätös