EU-domstolen förbjöd prisuppdelning

EU-domstolen tog i sitt förhandsavgörande ställning till tolkningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Prisangivelsen är vilseledande, om priset delas upp i flera delar och endast en av dessa betonas och om konsumenten på detta sätt får en felaktig uppfattning om produktens förmånlighet och gör ett affärsmässigt avgörande som han eller hon annars inte skulle ha gjort.

Underrätten i Glostrup i Danmark hade begärt unionens domstol att ge ett förhandsavgörande om tolkningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Bakom begäran låg ett fall gällande Canal Digitals marknadsföring, där det var frågan om huruvida Canal Digital i reklam för kanalpaket på TV och internet tillräckligt tydligt hade uppgett för konsumenterna att de utöver de månatliga priserna för kanalpaketet även halvårsvis måste betala en beställningsavgift för betal-TV-kortet.

Domstolen begärdes ge en tolkning om artikel 6 och 7, vilka i Finlands konsumentskyddslag gäller lämnande av osann eller vilseledande information, utelämnande av väsentlig information samt informationsskyldigheten vid saluföring av specificerade konsumtionsnyttigheter.

Enligt EU-domstolen är utgångspunkten att priset på nyttigheten har en central inverkan på den genomsnittliga konsumentens köpbeslut. Det är räcker dock inte till att enbart ange prisinformationen, utan det är också väsentligt hur informationen anges.  Informationen får inte anges på ett otydligt, svårförståeligt eller mångtydigt sätt eller för sent för konsumenten eller i övrigt vid fel tidpunkt, om ett sådant förfarande hindrar konsumenten att förstå till vilket totalpris han eller hon håller på att skaffa produkten.

Enligt EU-domstolen ska annonsering anses vara vilseledande om produktens pris delas upp i flera delfaktorer och endast en av dessa betonas, om man med ett sådant förfarande skapar en felaktig uppfattning om ett förmånligt pris och på så sätt får konsumenten att fatta ett köpbeslut som han eller hon annars inte skulle ha gjort.

Underrätten i Glostrup, som nu bad om förhandsavgörandet, kommer utifrån EU-domstolens förhandsavgörande senare att bedöma huruvida Canal Digital har marknadsfört på ett vilseledande sätt eller underlåtit att uppfylla sin informationsskyldighet.

EU-domstolens förhandsavgörande är i linje med Finlands regerings och konsumentombudsmannens anmärkningar i ärendet. Konsumentombudsmannen har i flera tidigare ställningstaganden ansett att prisangivelser vid marknadsföringen av konsumtionsnyttigheter genom att dela upp priset i olika delar är vilseledande och strider därigenom mot lagen. Konsumentombudsmannens tidigare ställningstaganden har gällt till exempel marknadsföringen av kommunikationstjänster och flygbiljetter.

EU-domstolens beslut