Hankintavalvonnan ensimmäisen toimintavuoden raportti julkaistu

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) sai uuden hankintalain myötä toimivallan valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista vuoden 2017 alusta lähtien. Hankintavalvonnan tarkoituksena on varmistaa hankintalainsäädännön keskeisten periaatteiden, kuten avoimuuden ja syrjimättömyyden toteutuminen hankinnoissa. KKV keskittyy hankintojen valvonnassa ensisijaisesti laittomien suorahankintojen ja niihin rinnastuvien karkeasti virheellisten tai syrjivien hankintamenettelyjen valvontaan.

Hankintalain mukaan KKV:n on tehtävä vuosittain julkisten hankintojen valvontaa koskevasta toiminnastaan raportti. Hankintavalvonnan ensimmäisen toimintavuoden raportti sisältää yhteenvedon KKV:n valvontatoiminnassa havaituista lainvastaisista menettelyistä sekä hankintalaissa tarkoitetuista toimenpiteistä. Raportissa kerrotaan myös valvontatoiminnan käynnistysvaiheen käytännön kokemuksista.

Lisätietoja:

  • Tutkimuspäällikkö Maarit Taurula, p. 029 505 3381
  • Apulaisjohtaja Arttu Juuti, p. 029 505 3614
    etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 139 §:ssä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolain (434/2003) 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain 140 §:n perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.

KKV:n valvontatoimivalta koskee hankintamenettelyjä, jotka on aloitettu hankintalain voimaantulon eli 1.1.2017 jälkeen.