Rapporten över upphandlingstillsynens första verksamhetsår har publicerats

I och med den nya upphandlingslagen fick Konkurrens- och konsumentverket (KKV) från och med år 2017 befogenheter att övervaka efterlevnaden av lagen om offentliga upphandlingar. Avsikten med upphandlingstillsynen är att säkerställa upphandlingslagstiftningens centrala principer, såsom transparenta och icke-diskriminerande upphandlingsförfaranden. I tillsynsarbetet fokuserar KKV främst på att övervaka lagstridiga direktupphandlingar och med dem jämställda grovt felaktiga eller diskriminerande upphandlingsförfaranden.

Enligt upphandlingslagen ska KKV årligen avge en rapport över sin verksamhet för att övervaka den offentliga upphandlingen. Rapporten över upphandlingstillsynens första verksamhetsår innehåller ett sammandrag av olagliga förfaranden som upptäckts i KKV:s tillsynsverksamhet och åtgärder enligt upphandlingslagen. Rapporten redogör också för praktiska erfarenheter av det inledande skedet av tillsynsverksamheten.

Mer information:

  • Forskningschef Maarit Taurula, tfn 029 505 3381
  • Biträdande direktör Arttu Juuti, tfn 029 505 3614

I 139 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) har Konkurrens- och konsumentverket getts i uppdrag att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling iakttas. KKV kan med anledning av en lagstridighet verket lagt märke till ge en upphandlande enhet en anmärkning eller annan administrativ styrning som avses i 53 c § i förvaltningslagen (434/2003). Vid olaglig direktupphandling kan KKV med stöd av 140 § i upphandlingslagen förbjuda att ett upphandlingsbeslut verkställs. Vid direktupphandlingar som överstiger EU-tröskelvärden kan KKV även göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av påföljder, såsom påföljdsavgift, förkortning av kontraktsperioden eller upphävande av upphandlingsbeslutet. Det samma gäller i bilaga E i upphandlingslagen avsedda tjänsteupphandlingar eller koncessioner som överstiger nationella tröskelvärden och som genomförts som direktupphandling utan en grund som anges i lagen. En framställning till marknadsdomstolen kan dock inte göras, om upphandlingsenheten har gjort en i 131 § i upphandlingslagen avsedd annonsering om direktupphandling.

KKV:s övervakningsbehörighet gäller upphandlingsförfaranden som inletts efter att upphandlingslagen trätt i kraft, dvs. efter 1.1.2017.