Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi Atrian ja Saarioisen välisen yrityskaupan

KKV:n ar­vion mu­kaan kaup­pa ei ai­heu­ta kil­pai­lu­lais­sa tar­koi­tet­tu­ja mer­kit­tä­viä hai­tal­li­sia kil­pai­lu­vai­ku­tuk­sia.

Kil­pai­lu­- ja kuluttajavi­ras­to (KKV) hy­väk­syi 21.1.2014 yri­tys­kau­pan, jos­sa Atria Oyj hank­kii Saarioinen Oy:n naudan, sian ja broilerin lihanhankinta-, teurastus- ja lihanleikkuutoiminnot. Atria ja Saarioinen ovat molemmat merkittäviä elintarvike- ja erityisesti liha-alan toimijoita Suomessa. Yrityskaupan yhteydessä Atria ja Saarioinen solmivat toimitussopimuksen, jonka perusteella Saarioinen hankkii jatkossa tuotannossaan tarvitsemaansa liharaaka-ainetta Atrialta.

Vi­ras­to sel­vit­ti kau­pan kil­pai­lu­vai­ku­tuk­sia eri­tyi­ses­ti teurastettavien eläinten hankintamarkkinoilla sekä tuoreen lihan tukkumyynnin markkinoilla. Kaup­pa ei KKV:n ar­vion mu­kaan ai­heu­ta kil­pai­lu­lais­sa tar­koi­tet­tu­ja mer­kit­tä­viä hai­tal­li­sia kil­pai­lu­vai­ku­tuk­sia.

Teurastettavien eläinten hankinnassa huomattava osa Saarioisen lihantuottajista on siirtynyt tai siirtymässä Atrian kilpailijoiden tuottajiksi. Atrian asema hankintamarkkinoilla ei siten vahvistu kaupan kohteen markkina-asemaa vastaavasti. Kaupan jälkeenkin hankintamarkkinoilla toimivat Atrian lisäksi mm. HKScan Oyj sekä Snellmanin Lihanjalostus Oy, joka on vahvistunut merkittävästi sille siirtyneillä Saarioisen lihantuottajilla. Tuottajilla säilyy jatkossakin mahdollisuus valita kauppakumppaninsa eri lihatalojen välillä.

Tuoreen lihan tukkumyynnin markkinoilla yrityskaupan aiheuttama muutos on KKV:n arvion mukaan vähäinen. Atrian hallinnassa olevan tuoreen sian- ja naudanlihan määrä ei juuri lisäänny, sillä toimitussopimuksen perusteella Atria toimittaa valtaosan kaupalla saamastaan tuoreesta lihasta Saarioiselle. Tuoreen broilerinlihan tukkumyynnin markkinoilla puolestaan on aloittamassa uusi toimija, Huttulan Kukko Oy. Huttulan Kukon teurastuskapasiteetti sekä markkinoille tarjoama lihamäärä ovat varsin lähellä kaupan kohteen kapasiteettia ja volyymiä, mikä osaltaan vähentää yrityskaupan aiheuttamia markkinavaikutuksia. Lisäksi markkinoilla toimii HKScan, joka on kaupan jälkeenkin Suomen suurin broilerialan toimija.

Yri­tys­kaup­pa oli siir­ret­ty vi­ras­tos­sa jat­ko­kä­sit­te­lyyn 28.10.2013. Kaup­pa hy­väk­syt­tiin il­man eh­to­ja, kos­ka lain edel­lyt­tä­mä puut­tu­mis­kyn­nys ei sel­vi­tys­ten pe­rus­teel­la ylit­ty­nyt.

Jul­ki­nen ver­sio pää­tök­ses­tä jul­kais­taan vi­ras­ton verk­ko­si­vuil­la noin kah­den vii­kon ku­lut­tua.

Lue päätös