Konkurrens- och konsumentverket godkände företagsförvärvet mellan Atria och Saarioinen

Enligt KKV:s bedömning orsakar förvärvet inga sådana betydande skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen.

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 21 januari 2014 det företagsförvärv där Atria Abp förvärvar Saarioinen Oy:s upphandlings-, slakteri- och styckningsverksamhet av nöt, gris och broiler. Atria och Saarioinen är båda betydande aktörer inom livsmedels- och i synnerhet köttbranschen i Finland. I samband med företagsförvärvet slöt Atria och Saarioinen ett leveransavtal enligt vilket Saarioinen i fortsättningen skaffar de köttråvaror man behöver i sin produktion från Atria.

KKV utredde förvärvets konsekvenser för konkurrensen på marknaden, i synnerhet vad gäller upphandling av djur för slakt samt partiförsäljning av färskt kött. Enligt KKV:s bedömning orsakar förvärvet inga sådana betydande skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen.

Vad gäller upphandling av djur för slakt ska noteras att en del av Saarioinens köttproduktion har övertagits eller håller på att övertas av Atrias konkurrenter. Atrias ställning på upphandlingsmarknaden stärks därmed inte motsvarande förvärvsobjektets marknadsställning. Också efter förvärvet finns förutom Atria bland annat HKScan Oyj och Snellmans Köttförädling Ab på upphandlingsmarknaden. Dessa aktörer har bekräftat att Saarioinens köttproduktion i betydande grad har övergått till dem. Det är även i fortsättningen möjligt för producenterna att välja handelspartner mellan olika köttföretag.

Den förändring på marknaden för partiförsäljning av färskt kött som förvärvet orsakar är enligt KKV:s bedömning ringa. Den mängd färskt svin- och nötkött förfogar över ökar inte nämnvärt, eftersom Atria enligt leveransavtalet levererar merparten av det färska kött man får via förvärvet till Saarioinen. Däremot vad gäller partiförsäljningen av färskt broilerkött på marknaden står den nya aktören Huttulan Kukko Oy i beråd att inleda sin verksamhet. Huttulan Kukkos slaktkapacitet samt den mängd kött man kan tillhandahålla marknaden ligger mycket nära förvärvsobjektets kapacitet och volymer, vilket för sin del minskar företagsförvärvets konsekvenser för marknaden. Därutöver är HKScan Finlands största producent inom broilerbranschen på marknaden även efter förvärvet.

Företagsförvärvet fördes till KKV för fortsatt utredning den 28 oktober 2013. Förvärvet godkändes utan villkor, eftersom tröskeln för när lagen kräver ett ingripande inte hade överskridits enligt utredningarna.

Den offentliga versionen av beslutet publiceras på KKV:s webbplats om cirka två veckor.