Kilpailuneutraliteettisäännöksiä ei sovellettu Rajavartiolaitoksen toimintaan helikopteriavusteisissa ensihoitotehtävissä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) selvitti Heliflite Oy:n toimenpidepyynnön perusteella Rajavartiolaitoksen osallistumista terveydenhuollon helikopteriavusteisiin ensihoitotehtäviin Lapissa. KKV:n selvityksen perusteella kilpailuneutraliteettisäännökset eivät soveltuneet Rajavartiolaitoksen toiminnan arviointiin, sillä Rajavartiolaitoksen lentotoiminta perustui lainsäädännön nojalla tehtyyn virka-apusopimukseen. KKV poisti asian käsittelystä 1.11.2017.

Helikopteripalveluja tarjoavan Heliflite Oy:n Kilpailu- ja kuluttajavirastolle tekemässä toimenpidepyynnössä epäiltiin, että Rajavartiolaitoksen osallistuminen helikopteriavusteisiin ensihoitotehtäviin oli kilpailulain sisältämän kilpailuneutraliteettisäännöksen vastaista ja syrjäytti perusteettomasti sellaiset helikopteriyhtiöt, jotka tarjosivat ensihoidolle helikopteripalveluja kaupallisista lähtökohdista.

Kilpailuneutraliteettisäännökset soveltuvat kilpailulain 30 a §:ssä tarkoitetun julkisyhteisön harjoittamaan taloudelliseen toimintaan. Viranomaistoiminta jää kilpailuneutraliteettisäännösten soveltamisalan ulkopuolelle.

Saamiensa selvitysten perusteella KKV totesi, että helikopteriavusteinen ensihoito on osa sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle kuuluvaa ensihoitokokonaisuutta ja siten kiinteä osa solidaarisuusperiaatteelle rakentuvaa, ei-taloudellista julkista terveydenhuoltojärjestelmää. Kilpailulaissa tarkoitettuna taloudellisena toimintana oli tämän osalta pidettävä vain sitä helikopteriavusteiseen ensihoitoon kuuluvaa toimintaa, joka oli kilpailutettu ja josta Lapin sairaanhoitopiirin toimialueella oli kilpailutuksen perusteella vastannut FinnHEMS 51.

Virka-aputoiminnan osalta oli kysymys lainsäädäntöön perustuvasta viranomaisten välisestä yhteistyöstä julkisen terveydenhuollon ensihoitopalvelujen varmistamiseksi. Tämä toiminta ei ollut markkinaehtoiseksi järjestettyä, joten Rajavartiolaitoksen lentotehtäviä ei tullut pitää kilpailulain 4 a luvun soveltamisalaan kuuluvana taloudellisena toimintana.

KKV poisti asian käsittelystä.

Päätöksen julkinen versio

Kilpailulain 4 a luvun tavoitteena on turvata tasapuoliset kilpailunedellytykset eli kilpailun neutraalisuus julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä. Kilpailu- ja kuluttajavirastolla (KKV) on toimivalta puuttua julkisen sektorin elinkeinotoimintaan, mikäli se estää tai vääristää kilpailua markkinoilla. KKV tutkii neutraliteettiasioita oma-aloitteisesti tai toimenpidepyynnön perusteella.