Bestämmelser om konkurrensneutralitet tillämpades inte i på Gränsbevakningsväsendets helikopterassisterade akutvårdsuppdrag

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) utredde Gränsbevakningsväsendets delaktighet i helikopterassisterade akutvårdsuppdrag inom hälso- och sjukvården i Lappland på grund av en begäran om åtgärd från Heliflite Oy. Enligt KKV:s utredning lämpade bestämmelserna om konkurrensneutralitet sig inte för bedömning av Gränsbevakningsväsendets verksamhet, eftersom Gränsbevakningsväsendets flygverksamhet baserade sig på ett handräckningsavtal som ingåtts med stöd av lagstiftningen. KKV avskrev ärendet 1.11.2017.

I en begäran om åtgärd som helikoptertjänstföretaget Heliflite Oy lämnat in till Konkurrens- och konsumentverket misstänktes det att Gränsbevakningsväsendets deltagande i helikopterassisterade akutvårdsuppdrag stred mot konkurrenslagens bestämmelser om konkurrensneutralitet och utestängde grundlöst sådana helikopterföretag som erbjöd akutvården helikoptertjänster från kommersiella utgångspunkter.

Bestämmelserna om konkurrensneutralitet tillämpas på ekonomisk verksamhet som bedrivs av ett i 30 a § i konkurrenslagen avsett offentligt samfund. Myndighetsverksamhet faller utanför tillämpningsområdet för bestämmelserna om konkurrensneutralitet.

Utifrån de redogörelser som lämnats in konstaterade KKV att helikopterassisterad akutvård är en del av den akutvårdshelhet som sjukvårdsdistriktet svarar för att anordna, och är således en viktig del av det icke-ekonomiska, offentliga hälso- och sjukvårdssystemet som bygger på solidaritetsprincipen. Som ekonomisk verksamhet skulle till denna del anses endast den verksamhet som hör till helikopterassisterad akutvård, vilken hade konkurrensutsatts och för vilken FinnHEMS 51 utifrån konkurrensutsättningen hade svarat för inom Lapplands sjukvårdsdistrikts verksamhetsområde.

I fråga om handräckningsverksamhet var det frågan om ett på lagstiftning baserat samarbete mellan myndigheter för att trygga akutvårdstjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården. Denna verksamhet var inte anordnad på marknadsvillkor, och följaktligen skulle Gränsbevakningsväsendets flyguppgifter inte anses vara ekonomisk verksamhet som hör till tillämpningsområdet för 4 a kap. i konkurrenslagen.

KKV avskrev ärendet.
Offentlig version av beslutet (på finska)

Syftet med 4 a kap. i konkurrenslagen är att trygga jämlika konkurrensförutsättningar, dvs. konkurrensneutralitet, mellan offentlig och privat näringsverksamhet. Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har behörighet att ingripa i den offentliga sektorns näringsverksamhet, om den hindrar eller snedvrider konkurrensen på marknaden. KKV undersöker neutralitetsfrågor på eget initiativ eller utifrån en begäran om åtgärd.