KKV: Alalle tulon esteet pääkaupunkiseudun asuntotuotannossa poistettava mahdollisimman nopeasti

Tonttimaan niukkuus, suuria toimijoita suosivat tontinluovutusehdot sekä tiukka sääntely vähentävät varsinkin pienten ja keskisuurten rakennusliikkeiden halukkuutta tulla pääkaupunkiseudun markkinoille, ilmenee Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tänään julkistamasta selvityksestä. Ongelmia on erityisesti valtion tukemassa vuokra-asuntotuotannossa, jota on vaikeata toteuttaa annetuin hinnoin ja ehdoin.

Pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoilla kysyntä ylittää jatkuvasti tarjonnan, mikä näkyy sekä vanhojen että uusien asuntojen hintojen nousuna. Tarjonnan lisäämisessä avainasemassa on puolestaan uusien toimijoiden saaminen seudun asuntotuotantoon. Kaikki toimijat eivät kuitenkaan nykyehdoin pidä kannattavana markkinoille tuloa, vaikka voimakkaan kysynnän ja korkeiden hintojen pitäisi kannustaa juuri tähän.

Tarjonnan ongelmat palautuvat KKV:n selvityksen mukaan pitkälti maankäyttöön ja julkiseen sääntelyyn. Kohtuuhintaisia ja toteuttamiskelpoisia tontteja on pääkaupunkiseudulla tarjolla vähän, ja tontinluovutusehdoissa on usein suuria toimijoita rakenteellisesti suosivia piirteitä. Rakentamisen sääntely ja säännösten tulkinta on lisäksi pääkaupunkiseudulla vielä tiukempaa kuin muualla maassa.

Kaikki keinot ongelmien ratkaisemiseksi tulisi selvityksen valossa ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti, koska tarjonnan lisääminen vie joka tapauksessa aikaa. Maankäytön ja sääntelyn ongelmiin liittyy lisäksi monia toisistaan poikkeavia intressejä. Vaikeitakin valintoja on kuitenkin tehtävä, ettei asuntotilanteen kansantaloudellinen hinta nouse liian korkeaksi.

Tonttimaan niukkuus ja tiukka sääntely rajoittavat erityisesti ARA-tuotantoa
Niukka tonttitarjonta ja tiukka sääntely rajoittavat monien pienten ja keskisuurten toimijoiden mielestä varsinkin valtion tukeman ns. ARA-ehtoisen vuokra-asuntotuotannon toteuttamista. ARA-kohteiden toteuttamisen ehdot koetaan ylipäätään liian tiukoiksi. Eniten kritiikkiä kohdistuu velvoitteeseen pitää kohde vuokralla 40 vuotta.

Maankäyttöön, julkiseen sääntelyyn ja ARA-ehtoihin palautuvat pääongelmat purkautuvat laajaksi joukoksi osakysymyksiä, joista esimerkkinä voidaan mainita asumisoikeusasuntojen tuotannon rajoitteet. Selvityksen mukaan asumisoikeusasunnoille olisi kysyntää, mutta niiden tuotanto on sääntelyssä kytketty ARA-ehtoiseen vuokra-asuntotuotantoon.

KKV:n selvitys liittyy valtioneuvoston asuntopoliittiseen toimenpideohjelmaan sekä terveen kilpailun edistämisohjelmaan. Selvityksen käytännön toteuttamisesta ja raportoinnista on vastannut virastolta saamansa toimeksiannon mukaisesti Ramboll Management Consulting Oy. Selvitys koskee asuntopoliittisen ohjelman kirjauksen mukaisesti vain alalle pääsyn näkökulmaa.