KKV: Hindren för tillträde till bostadsproduktionsbranschen i huvudstadsregionen måste undanröjas så snabbt som möjligt

Knapp tillgång på tomter, tomtöverlåtelsevillkor som gynnar stora aktörer och sträng reglering minskar framför allt de små och medelstora byggföretagens vilja att ta sig in på marknaden i huvudstadsregionen. Detta framgår av utredningen som   Konkurrens- och konsumentverket (KKV) publicerar idag. I synnerhet inom den statsstödda produktionen av hyresbostäder är problematisk, eftersom den är svår att realisera till angivna priser och på gällande villkor.

På huvudstadsregionens bostadsmarknad är efterfrågan konstant större än tillgången, vilket visar sig i form av prishöjningar på både gamla och nya bostäder. För att kunna öka utbudet är det viktigt att få in nya aktörer till bostadsproduktionen i regionen. På grund av gällande villkor anser dock inte alla aktörer att det är lönsamt att ge sig in på marknaden, trots att den kraftiga efterfrågan och de höga priserna borde vara lockande.

Problemen beträffande tillgången har enligt KKV:s utredning till stor del att göra med markanvändningen och den offentliga regleringen. I huvudstadsregionen är tillgången på lämpliga tomter till rimliga priser liten, och tomtöverlåtelsevillkoren är ofta byggnadstekniskt gynnsamma för stora aktörer. Regleringen av byggandet och tolkningen av reglerna är dessutom ännu striktare i huvudstadsregionen än i övriga Finland.

I ljuset av utredningen bör man vidta alla åtgärder för att lösa problemen så snart som möjligt, eftersom det tar tid att utöka tillgången. Problemen med markanvändning och reglering är dessutom relaterade till många intressen som avviker från varandra. För att undvika att det samhällsekonomiska priset för bostadssituationen blir för högt måste man dock göra även svåra val.

Knapp tillgång på tomter och sträng reglering begränsar framför allt ARA-produktionen
Många små och medelstora aktörer anser att den knappa tillgången på tomter och den stränga regleringen begränsar dem att producera i synnerhet statsstödda s.k. ARA-hyresbostäder. Villkoren för att bygga ARA-objekt upplevs överlag som för stränga. Mest kritik riktas mot skyldigheten att erbjuda objektet till uthyrning i 40 år.

De huvudsakliga problemen som har att göra med markanvändningen, den offentliga regleringen och ARA-villkoren tar sig uttryck i form av ett stort antal delfrågor. Som ett exempel kan nämnas begränsningarna i produktionen av bostadsrättsbostäder. Enligt utredningen finns det efterfrågan på bostadsrättsbostäder, men i bestämmelserna är produktionen av dem knuten till produktion av ARA-hyresbostäder.

KKV:s utredning hänför sig till statsrådets bostadspolitiska åtgärdsprogram och programmet för främjande av sund konkurrens. Ramboll Management Consulting Oy har på uppdrag av verket svarat för genomförandet av utredningen i praktiken och rapporteringen om den. I enlighet med det bostadspolitiska programmets dokumentering fokuserar utredningen endast på tillträdet till branschen.