KKV antoi Akaan kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 10.10.2018 antaman päätöksen mukaan Akaan kaupunki ei noudattanut hankintalakia koulujen sisäilma- ja kuntotutkimusten hankinnassa. Hankintayksikkö perusteli suorahankintaa teknisestä syystä johtuvalla kilpailun puutteella. Hankintayksikön valitsema sopimuskumppani ei kuitenkaan ollut hankintalain tarkoittamalla tavalla ainoa palveluntuottaja, joka teknisestä syystä pystyy toteuttamaan hankittavan palvelun.

Akaan kaupunki julkaisi 20.6.2018 suorahankintailmoituksen koskien koulujen sisäilmatutkimuksen ja rakennusten kuntotutkimuksen hankintaa. Sopimuskumppaniksi oli valittu Kiwa Inspecta (Inspecta Oy) ja hankinnan kokonaisarvo oli ilmoituksen mukaan 82 500 euroa (alv 0 %). Hankintalain mukaiseksi suorahankintaperusteeksi ilmoitettiin tekninen syy. Hankintayksikkö perusteli teknistä syytä muun muassa valitun palveluntarjoajan puolueettomuudella, tietotaidolla ja luotettavuudella. Hankintayksikön mukaan markkinoilta ei löydy vastaavaa toimijaa, joka voisi toteuttaa hankinnan.

KKV katsoi, että hankintayksikön tekniselle syylle antamat perustelut eivät täytä hankintalain soveltamisedellytyksiä. Hankintayksikkö ei osoittanut selvittäneensä, että muun markkinoilla olevan toimijan olisi teknisesti lähes mahdotonta toteuttaa kyseinen hankinta. Hankintayksiköllä ei myöskään ollut hankintalain mukaista perustetta suorahankinnan tekemiselle äärimmäisen kiireen vuoksi. KKV antoi Akaan kaupungille huomautuksen, koska hankintayksikkö sovelsi hankintalain suorahankintaperusteita ilmeisen virheellisesti.

KKV muistuttaa, että suorahankinta on poikkeus kilpailuttamisvelvoitteeseen ja suorahankintaan oikeuttavat tilanteet on lueteltu hankintalaissa tyhjentävästi. Suorahankinnan tulee perustua nimenomaisesti hankintalaissa esitettyihin perusteisiin. Tekniseen syyhyn vetoaminen edellyttää hankintayksiköltä markkinatilanteen huolellista kartoittamista, jotta mahdollinen kilpailun puuttuminen voidaan osoittaa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloitti kyseisen hankinnan selvittämisen toimenpidepyynnön ja vihjeiden perusteella. Toimenpidepyynnöt ja vihjeet ovatkin KKV:lle tärkeä työkalu hankintojen valvontatoiminnassa. KKV ottaa mielellään vastaan vihjeitä erityisesti epäillyistä laittomista suorahankinnoista. Vihjeen voi jättää sähköpostitse osoitteeseen hankintavalvonta@kkv.fi tai anonyymisti vinkkilinkin kautta.

Lue KKV:n päätös

Lisätietoja: tutkija Elisa Aalto, p. 029 505 3683
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 139 §:ssä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolain (434/2003) 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain 140 §:n perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.

KKV:n valvontatoimivalta koskee hankintamenettelyjä, jotka on aloitettu hankintalain voimaantulon eli 1.1.2017 jälkeen.