KKV gav Ackas stad en anmärkning på grund av underlåtenhet att efterfölja upphandlingslagen

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) beslut den 10 oktober 2018 underlät Ackas stad att efterfölja upphandlingslagen vid upphandlingen av inomhuslufts- och konditionsundersökningar för skolor. Upphandlingsenheten motiverade direktupphandlingen med avsaknad av konkurrens av teknisk orsak. Upphandlingsenhetens valda avtalspartner var emellertid inte den enda tjänsteproducenten som på det sätt som avses i upphandlingslagen tekniskt kan utföra den upphandlade tjänsten.

Ackas stad publicerade den 20 juni 2018 en direktupphandlingsannons om upphandling av inomhusluftsundersökning för skolor och konditionsundersökning för byggnader. Den valda avtalspartnern var Kiwa Inspecta (Inspecta Oy) och det totala värdet för upphandlingen var enligt annonsen 82 500 euro (moms 0 %). Som grund för direktupphandlingen enligt upphandlingslagen angavs teknisk orsak. Upphandlingsenheten motiverade den tekniska orsaken bland annat med den valda tjänsteleverantörens opartiskhet, know-how och pålitlighet. Enligt upphandlingsenheten finns det inte på marknaden någon motsvarande aktör som kunde förverkliga upphandlingen.

KKV ansåg att upphandlingsenhetens grunder för teknisk orsak inte uppfyller tillämpningsförutsättningarna enligt upphandlingslagen. Upphandlingsenheten påvisade inte att man hade utrett att det skulle vara så gott som omöjligt tekniskt sett för någon annan aktör på marknaden att förverkliga upphandlingen i fråga. Upphandlingsenheten hade inte heller någon grund enligt upphandlingslagen att utföra en direktupphandling på grund av extrem brådska. KKV gav Ackas stad en anmärkning eftersom upphandlingsenheten tillämpade direktupphandlingsgrunderna i upphandlingslagen uppenbarligen felaktigt.

KKV påminner att direktupphandling är ett undantag till konkurrensutsättningsskyldigheten och att situationer som berättigar till direktupphandling anges på ett uttömmande sätt i upphandlingslagen. Direktupphandling ska utgå från grunder som uttryckligen anges i upphandlingslagen. Att hänvisa till teknisk orsak förutsätter att upphandlingsenheten noga har kartlagt marknadsläget för att kunna påvisa avsaknad av eventuell konkurrens.

Konkurrens- och konsumentverket inledde utredningen av upphandlingen i fråga utgående från åtgärdsbegäran och tips. Åtgärdsbegäranden och tips är ett viktigt arbetsredskap för KKV vid tillsynen av upphandlingar. KKV tar gärna emot tips i synnerhet om misstänkta olagliga direktupphandlingar. Tipset kan lämnas per e-post till adressen hankintavalvonta@kkv.fi eller anonymt via verkets tipslänk .

KKV:s beslut (på finska)

Ytterligare information: forskare Elisa Aalto, telefon 029 505 3683
fornamn.efternamn@kkv.fi

I 139 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) har Konkurrens- och konsumentverket getts i uppdrag att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling iakttas. KKV kan med anledning av en lagstridighet verket lagt märke till ge en upphandlande enhet en anmärkning eller annan administrativ styrning som avses i 53 c § i förvaltningslagen (434/2003). Vid olaglig direktupphandling kan KKV med stöd av 140 § i upphandlingslagen förbjuda att ett upphandlingsbeslut verkställs. Vid direktupphandlingar som överstiger EU-tröskelvärden kan KKV även göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av påföljder, såsom påföljdsavgift, förkortning av kontraktsperioden eller upphävande av upphandlingsbeslutet. Det samma gäller i bilaga E i upphandlingslagen avsedda tjänsteupphandlingar eller koncessioner som överstiger nationella tröskelvärden och som genomförts som direktupphandling utan en grund som anges i lagen. En framställning till marknadsdomstolen kan dock inte göras, om upphandlingsenheten har gjort en i 131 § i upphandlingslagen avsedd annonsering om direktupphandling.

KKV:s övervakningsbehörighet gäller upphandlingsförfaranden som inletts efter att upphandlingslagen trätt i kraft, dvs. efter 1.1.2017.